logo

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND

Văn bản liên quan

Văn bản mới