logo

Nghị quyết 194/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 194/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 31/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách, Doanh nghiệp, Giao thông
 • CHÍNH PHỦ
  ______

  Số: 194/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

  _____________

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV;

  Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;

  Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

  Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 13557-CV/VPTW ngày 19 tháng 10 năm 2020;

  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp tại văn bản số 410/UBQLV-CNHT ngày 25 tháng 12 năm 2020;

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội), trong đó quy định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với các nội dung như sau:

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay có tài sản bảo đảm của Tổng cộng ty Hàng không Việt Nam - CTCP để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết này với các nội dung sau:

  a) Số tiền tái cấp vốn: Tối đa không quá 4.000 tỷ đồng.

  b) Lãi suất tái cấp vốn: 0%.

  c) Thời hạn tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn: Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm.

  d) Thời gian giải ngân tái cấp vốn: Không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  2. Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 theo quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và quy định của pháp luật.

  3. Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần (quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) của cổ đông nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và quy định tại Nghị quyết này.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

  a) Chỉ đạo các Tổng công ty: Hàng không Việt Nam - CTCP, Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại các điểm b, c và d Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và theo quy định của pháp luật.

  b) Thực hiện các nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các quy định thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

  a) Triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại các điểm a và c Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và theo quy định của pháp luật.

  b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, Điều 2 Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho VNA.

  c) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho vay Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết này.

  3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại điểm c Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 và theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay

  a) Xem xét và quyết định việc cho vay theo Nghị quyết này và quy định của pháp luật; theo dõi riêng khoản vay theo Nghị quyết này; thỏa thuận với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về lãi suất, phí, số tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay..., phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và tình hình tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

  b) Trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầy đủ, đúng hạn và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  c) Thực hiện các nội dung quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ.

  5. Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội, Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ và các quy định tại Nghị quyết này. Bảo đảm thực hiện các giải pháp đúng mục đích, mục tiêu và đúng quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng trục lợi từ các chính sách tại Nghị quyết này.

  6. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  a) Thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

  b) Quản lý, điều hành phần vốn mua tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo quy định của pháp luật, bảo đảm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để được hướng dẫn xử lý.

  3. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
  - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
  Các Vụ: CN, PL, ĐMDN, TH;
  - Lưu: VT, KTTH (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG   

     Nguyễn Xuân Phúc

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Quốc hội, số 69/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 138/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
  Ban hành: 01/10/2016 Hiệu lực: 01/10/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14
  Ban hành: 20/11/2017 Hiệu lực: 15/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 54/2019/QH14
  Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị quyết 135/2020/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: 17/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị quyết 135/2020/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: 17/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 194/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 194/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 31/12/2020
  Hiệu lực: 31/12/2020
  Lĩnh vực: Chính sách, Doanh nghiệp, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới