logo

Quyết định 2422/QĐ-BHXH 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2422/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
  Ngày ban hành: 25/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 2422/QĐ-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 134/NQ-CP NGÀY 25/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

  ____________________

  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Căn cứ Kết luận số 70-KL/TW ngày 9 tháng 03 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

  Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Các Phó TGĐ;
  - Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
  - Lưu: VT, KHĐT.

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thế Mạnh

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 134/NQ-CP NGÀY 25/09/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2422/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

   

  Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

  I. MỤC TIÊU

  1. Triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập th.

  2. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã, đảm bảo người lao động làm việc trong Hợp tác xã được tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP, BHXH Việt Nam cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể:

  1. Tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và quy định của pháp luật có liên quan:

  - Rà soát, thống kê việc thực hiện đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, xác nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từng thời kỳ đối với người lao động làm việc trong Hp tác xã.

  - Rà soát việc cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian đóng BHXH đối với Chủ nhiệm Hp tác xã có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

  - Căn cứ vào kết quả rà soát, thống kê để đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

  2. Tổng hợp đề xuất phương án xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của Hợp tác xã:

  - Thống kê, phân loại nợ BHXH, BHYT, BHTN theo từng năm đối với Hợp tác xã đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: Nợ 01 tháng trở lên và nợ từ 03 tháng trở lên.

  - Thống kê nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với Hợp tác xã đang tạm dừng sản xuất kinh doanh.

  - Thống kê nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với Hợp tác xã đã giải thể, phá sản (xác định rõ số tiền nợ của từng người lao động và thời gian nợ).

  - Căn cứ vào kết quả thống kê, phân loại nợ để đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

  3. Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

  4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng; hướng dẫn, khuyến khích Hợp tác xã thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT bằng giao dịch điện tử.

  5. Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

  6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngành về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

  7. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại Hợp tác xã và công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN của các tổ chức làm đại diện chi trả. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

  8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến các nhóm đối tượng là người lao động làm việc trong Hợp tác xã, tổ hợp tác,... qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là xã viên Hợp tác xã.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Truyền thông và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Chương trình hành động tại Phụ lục đính kèm

  2. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) các đơn vị có tên trên thực hiện đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ngành, xây dựng báo cáo gửi về BHXH Việt Nam - Vụ Kế hoạch và Đầu tư (khth.khdt@vss.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  3. Văn phòng BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

   

   

  PHỤ LỤC

  MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  (Kèm theo Chương trình hành động tại Quyết định số 2422/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

   

  STT

  Tên nhiệm vụ

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  1

  Tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và quy định của pháp luật có liên quan

  Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

  Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT và BHXH các tỉnh, thành phố

  2

  Tổng hợp đề xuất phương án xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của Hp tác xã

  Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

  Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT và BHXH các tỉnh, thành phố

  3

  Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

  Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT

  BHXH các tỉnh, thành phố

  4

  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng; hướng dẫn, khuyến khích Hợp tác xã thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT bằng giao dịch điện tử.

  Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT, Vụ Tài chính - Kế toán,

  BHXH các tỉnh, thành phố

  5

  Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

  Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT

  BHXH các tỉnh, thành phố

  6

  Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngành về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

  Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT

  BHXH các tỉnh, thành phố

  7

  Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại Hợp tác xã và công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN của các tổ chức làm đại diện chi trả. Đồng thời xlý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

  Vụ Thanh tra - Kiểm tra

  Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT và BHXH các tỉnh, thành phố

  8

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến các nhóm đối tượng là người lao động làm việc trong Hợp tác xã, tổ hp tác,... qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là xã viên Hợp tác xã.

  Trung tâm Truyền thông

  BHXH các tỉnh, thành phố

  9

  Tổng hợp và xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP của Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Vụ Kế hoạch và Đầu tư

  Các đơn vị có liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

  10

  Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động

  Văn phòng

  Vụ Kế hoạch và Đầu tư

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2422/QĐ-BHXH 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 2422/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/12/2020
  Hiệu lực: 25/12/2020
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới