logo

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Bình Phước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Văn Tòng
  Ngày ban hành: 07/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  -------
  Số: 35/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Đồng Xoài, ngày 07 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
  ---------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
  Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 1096/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2015,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:
  1. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn cấp tỉnh quản lý:
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng cầu, cảng sông, khu nhà ở;
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng đường bộ các loại (trừ đường quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính viễn thông;
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thdục thể thao; xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở).
  2. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện, thị xã:
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh xây dựng đường bộ các loại (trừ đường quốc lộ), cầu, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính viễn thông, khu nhà ở;
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 12 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
  - Dự án có tổng mức đầu tư từ 8 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở).
  3. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn phân cấp cho cấp xã, phường, thị trấn quản lý: Gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 2 tỷ đồng trở lên đến dưới mức thuộc thẩm quyền quyết định của cấp huyện, thị xã thuộc tất ccác lĩnh vực.
  4. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng đim nhóm C tại khoản 1 khoản 2 và khoản 3 điều này không điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện.
  1. Theo trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư công, cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các cấp (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã; Bộ phận Tài chính xã, phường, thị trấn) tham mưu Ủy ban nhân dân lấy ý kiến thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.
  2. Định kỳ trước kỳ họp Hội đồng nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã; Bộ phận Tài chính xã, phường, thị trấn tổng hợp các dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thỏa thuận chủ trương đầu tư để Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trong kỳ họp.
  Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
   

   Nơi nhận:
  - VPCP;
  - CT, PCT;
  - Các bộ: TP, KH&ĐT, TC;
  - TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQ tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, thị xã;
  - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
  - Đài PT-TH, Báo BP;
  - Lưu: VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Văn Tòng

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 35/2015/QĐ-UBND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Bình Phước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
  Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/10/2015
  Hiệu lực: 17/10/2015
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Văn Tòng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới