logo

Quyết định 400/QĐ-UBDT kinh phí chi hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 400/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lò Quang Tú
  Ngày ban hành: 21/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • ỦY BAN DÂN TỘC

  -----------

  Số: 400/QĐ-UBDT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  bị thiệt hại do thiên tai tại 03 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang năm 2019

  ------------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Ủy ban;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương III và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ cho 33 hộ dân tộc thiểu số và 01 Tiểu Thánh đường của đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai tại 03 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và An Giang. (Có danh sách chi tiết kèm theo)

  Mức chi hỗ trợ:

  - Đối với Khu nhà ăn Tiểu Thánh đường: 2.000.000 đồng/tổ chức x 01 tổ chức = 2.000.000đ;

  - Đối với hộ bị sập nhà hoàn toàn: 1.000.000 đồng/hộ x 06 hộ = 6.000.000đ;

  - Đối với hộ bị tốc mái: 500.000 đồng/hộ x 27 hộ = 13.500.000đ;

  Tổng số tiền: 21.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

  Nguồn kinh phí: Chi Chính trị phí của Ủy ban Dân tộc giao Vụ Địa phương III năm 2019.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng, CN UBDT (để b/cáo);

  - TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/cáo);

  - Văn phòng Ủy ban Dân tộc;

  - Cổng TTĐT UBDT;

  - Lưu: VT, ĐPIII.

   

  TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  CHÁNH VĂN PHÒNG

   

   

   

   

   

   

  Lò Quang Tú

   

   

  DANH SÁCH

  Chi hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS bị thiệt hại do thiên tai (lốc xoáy) tại các

  Tỉnh: Vinh, Sóc Trăng và An Giang năm 2019

  (Kèm theo quyết định số 400/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 6 năm 2019

  Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  -----------------

   

  Số

  TT

  Họ và tên hộ

  Dân tộc

  Địa chỉ

  Thiệt hại về nhà

  Mức chi hỗ trợ

  I

  Tỉnh Trà Vinh: 03 hộ nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng.

  2.500.000

  01

  Bà Trương Thị Kim Thanh

  Khmer

  Ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

  Tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng hoàn toàn

  1.000.000

  02

  Ông Thạch Ngọc

  Hoài

  Khmer

  Ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa,

  huyện Cầu Ngang

  Nhà sập hoàn toàn

  1.000.000

  03

  Ông Sơn Bình

  Khmer

  Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội,

  huyện Càng Long

  Tốc mái

  5.000.000

  II

  Tỉnh Sóc Trăng: 27 hộ nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng.

  14.000.000

  04

  Bà Dương Thị

  Dương

  Khmer

  ấp Chông Nô, xã An Ninh,

  huyện Châu Thành

  Tốc mái

  500.000

  05

  Bà Thạch Thị Đen

  Khmer

  ấp Châu Thành, xã An Ninh,

  huyện Châu Thành

  Tốc mái

  500.000

  06

  Ông Sơn Ngọc

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Nhà sập hoàn toàn

  1.000.000

  07

  Ông Thạch Tiên

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  08

  Ồng Sơn Phước Vinh

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  09

  Ông Trương Văn

  Liêm

  Khmer

  ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  10

  Ông Lý Cuôi

  Khmer

  ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  11

  Ông Lý Đực

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  12

  Bà Triệu Thị Xà

  Vươl

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mai

  500.000

  13

  Bà Lý Thị Hường

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  14

  Bà Trương Thị Hiệp

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  15

  Bà Sơn Thị Lai

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  16

  Ông Quách Phol

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  17

  Bà Huỳnh Thị Liền

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  18

  Bà Sơn Thị Phượng

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  19

  Ông Danh Phiên

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  20

  Bà Thạch Thị Chi

  Khmer

  ấp Tam Sóc C1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  21

  Ông Huỳnh Xăng

  Khmer

  ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  22

  Ông Dương Ninh

  Khmer

  ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  23

  Ông Lý Lạc

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  24

  Bà Sơn Thị Sung

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  25

  Ông Trịnh Sóc

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  26

  Ông Quách Lê

  Khmer

  ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  27

  Ông Lưu Hoài Bảo

  Khmer

  ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  28

  Bà Danh Thị Chanh

  Khmer

  ấp Tà Ân A2, xã Thuận Hưng,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  29

  Ông Sơn Ngon

  Khmer

  ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  30

  Bà Sơn Thị Hường

  Khmer

  ấp Bổ Liên 2, xã Thuận Hưng,

  huyện Mỹ Tú

  Tốc mái

  500.000

  III

  Tỉnh An Giang: 03 hộ và 01 tổ chức bị sập, tốc mái và hư hỏng.

  5.000.000

  31

  Hộ KaRin

  Chăm

  xã Nhơn Hội, huyện An Phú

  Nhà sập hoàn toàn

  1.000.000

  32

  Hộ Salayman

  Chăm

  xã Nhơn Hội, huyện An Phú

  Nhà sập hoàn toàn

  1.000.000

  33

  Hộ Salayman

  Chăm

  xã Nhơn Hội, huyện An Phú

  Nhà sập hoàn toàn

  1.000.000

  34

  Khu nhà ăn Tiểu

  Thánh đường Nhơn Hội

  Chăm

  xã Nhơn Hội, huyện An Phú

  Nhà sập hoàn toàn

  2.000.000

  TỔNG CỘNG

  21.500.000

   

  (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới