logo

Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Văn bản liên quan

Văn bản mới