logo

Quyết định 958/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: 19&20-01/2020
  Số hiệu: 958/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: 06/01/2020
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Văn Chiến
  Ngày ban hành: 13/12/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • ỦY BAN DÂN TỘC

  ------------------

  Số: 958/QĐ-UBDT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

  --------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công nhận danh sách 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 (Danh sách tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

  - Cổng TTĐT UBDT;

  - Lưu: VT, VP135 (06b).

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Đỗ Văn Chiến

   
   

  Phụ lục

  DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135

  (Kèm theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  ---------------

   

  TT

  Tên tỉnh, huyện

  Tên xã

  Tên thôn/Số thôn

   

   

  Tổng số

   

  1.298

   

  1. TỈNH QUẢNG NINH

   

  43

   

   

  HUYỆN HOÀNH BỒ

   

   

   

   

   

  Xã Đồng Lâm

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Lèn

   

   

   

   

  Thôn Đồng Trà

   

   

   

  Xã Tân Dân

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Cát

   

   

   

  Xã Đồng Sơn

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Càn

   

   

  HUYỆN BA CHẼ

   

   

   

   

   

  Xã Lương Mông

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Cầu

   

   

   

   

  Thôn Khe Nà

   

   

   

   

  Thôn Khe Giấy

   

   

  HUYỆN VÂN ĐỒN

   

   

   

   

   

  Xã Bình Dân

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Dọng

   

   

   

   

  Thôn Đồng Cống

   

   

   

  Xã Đài Xuyên

   

   

   

   

   

  Thôn Đài Van

   

   

   

  Xã Bản Sen

   

   

   

   

   

  Thôn Bản Sen

   

   

   

  Xã Vạn Yên

   

   

   

   

   

  Thôn Đài Làng

   

   

  HUYỆN TIÊN YÊN

   

   

   

   

   

  Xã Đại Thành

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Mươi

   

   

   

   

  Thôn Nà Cam

   

   

   

  Xã Đại Dực

   

   

   

   

   

  Thôn Phài Giác

   

   

   

   

  Thôn Khe Léng

   

   

   

   

  Thôn Khe Quang

   

   

   

  Xã Phong Dụ

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Vè

   

   

   

   

  Thôn Đuốc Phẹ

   

   

   

  Xã Điền Xá

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Vàng

   

   

   

   

  Thôn Tiên Hải

   

   

   

   

  Thôn Khe Cầu

   

   

   

  Xã Hải Lạng

   

   

   

   

   

  Thôn Đồi Chè

   

   

   

  Xã Tiên Lãng

   

   

   

   

   

  Thon Cống To

   

   

  HUYỆN ĐẦM HÀ

   

   

   

   

   

  Xã Quảng An

   

   

   

   

   

  Thôn An Sơn

   

   

   

   

  Thôn Nà Thổng

   

   

   

   

  Thôn Tán Trúc Tùng

   

   

   

   

  Thôn Nà Pá

   

   

   

   

  Thôn Tầm Làng

   

   

   

   

  Thôn Mào Sán Cáu

   

   

   

   

  Thôn Nà Cáng

   

   

   

  Xã Dực Yên

   

   

   

   

   

  Thôn Yên Sơn

   

   

   

  Xã Quảng Tân

   

   

   

   

   

  Thôn Tân Đức

   

   

   

  Xã Quảng Lợi

   

   

   

   

   

  Thôn Thanh Sơn

   

   

   

   

  Thôn Châu Hà

   

   

   

   

  Thôn An Bình

   

   

  HUYỆN HẢI HÀ

   

   

   

   

   

  Xã Quảng Phong

   

   

   

   

   

  Thôn 5

   

   

   

   

  Thôn 7

   

   

   

   

  Thôn 8

   

   

   

   

  Thôn 9

   

   

   

  Xã Quảng Thịnh

   

   

   

   

   

  Thôn 3

   

   

   

  Xã Cái Chiên

   

   

   

   

   

  Thôn Đầu Rồng

   

   

   

   

  Thôn Vạn Cả

   

  2. TỈNH NINH BÌNH

   

  19

   

   

  HUYỆN NHO QUAN

   

   

   

   

   

  Xã Xích thổ

   

   

   

   

   

  Thôn Đức Thành

   

   

   

   

  Thôn Liên Minh

   

   

   

   

  Thôn Quyết Thắng

   

   

   

   

  Thôn Hùng Sơn

   

   

   

   

  Thôn Hồng Quang

   

   

   

  Xã Gia Sơn

   

   

   

   

   

  Thôn Hạnh Phúc

   

   

   

  Xã Gia Thủy

   

   

   

   

   

  Thôn Mỹ Thượng

   

   

   

  Xã Gia Tường

   

   

   

   

   

  Thôn Sơn Cao

   

   

   

  Xã Đức Long

   

   

   

   

   

  Thôn Sơn Luỹ 1

   

   

   

   

  Thôn Sơn Luỹ 2

   

   

   

   

  Thôn Cao Thắng

   

   

   

  Xã Lạng Phong

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng An

   

   

   

  Xã Văn Phương

   

   

   

   

   

  Thôn Xuân Viên

   

   

   

   

  Thôn Bồng Lai

   

   

   

  Xã Yên Quang

   

   

   

   

   

  Thôn Yên Phú

   

   

   

   

  Thôn Yên Sơn

   

   

   

  Xã Sơn Lai

   

   

   

   

   

  Thôn Xát

   

   

   

   

  Thôn Lược

   

   

   

  Xã Sơn Thành

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Dược

   

  3. TỈNH HÀ GIANG

   

  19

   

   

  HUYỆN ĐỒNG VĂN

   

   

   

   

   

  Thị trấn Đồng Văn

   

   

   

   

   

  Thôn Đoàn Kết

   

   

   

   

  Thôn Thiên Hương

   

   

  HUYỆN YÊN MINH

   

   

   

   

   

  Thị Trấn Yên Minh

   

   

   

   

   

  Thôn Bản Ké

   

   

   

   

  Thôn Đầu Cầu

   

   

   

   

  Thôn Bó Quẻng

   

   

  HUYỆN QUẢN BẠ

   

   

   

   

   

  Thị trấn Tam Sơn

   

   

   

   

   

  Thôn Thượng Sơn

   

   

  HUYỆN VỊ XUYÊN

   

   

   

   

   

  Xã Tùng Bá

   

   

   

   

   

  Thôn Bản Đén

   

   

   

   

  Thôn Nà Phày

   

   

   

   

  Thôn Nà Giáo

   

   

   

   

  Thôn Phúc Hạ

   

   

   

  Xã Phong Quang

   

   

   

   

   

  Thôn Lùng Giàng A

   

   

   

  Thị trấn Việt Lâm

   

   

   

   

   

  Tổ 14 (Thôn Suối Đồng)

   

   

  HUYỆN BẮC QUANG

   

   

   

   

   

  Xã Tiên Kiều

   

   

   

   

   

  Thôn Thượng Cầu

   

   

  HUYỆN QUANG BÌNH

   

   

   

   

   

  Thị trấn Yên Bình

   

   

   

   

   

  Thôn Tân Bình

   

   

   

   

  Thôn Tân Tiên

   

   

   

   

  Thôn Nà Rại

   

   

  HUYỆN XÍN MẦN

   

   

   

   

   

  Thị trấn Cốc Pài

   

   

   

   

   

  Thôn Cốc Cọc

   

   

   

   

  Thôn Vũ Khí

   

   

   

   

  Thôn Chúng Trải

   

  4. TỈNH CAO BẰNG

   

  13

   

   

  HUYỆN HÒA AN

   

   

   

   

   

  Xã Bế Triều

   

   

   

   

   

  Nà Pia

   

   

   

   

  Vò Gà

   

   

   

   

  Khuổi Vạ

   

   

   

   

  Lăng Phia

   

   

  HUYỆN QUẢNG UYÊN

   

   

   

   

   

  Xã Phúc Sen

   

   

   

   

   

  Khào A

   

   

   

   

  Tình Đông

   

   

   

   

  Lũng Sâu

   

   

  HUYỆN NGUYÊN BÌNH

   

   

   

   

   

  Xã Minh Tâm

   

   

   

   

   

  Thôn Nà Lẹng

   

   

  HUYỆN TRÙNG KHÁNH

   

   

   

   

   

  Xã Phong Châu

   

   

   

   

   

  Tân Phong

   

   

   

  Xã Đình Minh

   

   

   

   

   

  Khưa Nâu - Phia Sách

   

   

  THÀNH PHỒ CAO BẰNG

   

   

   

   

   

  Phường Duyệt Trung

   

   

   

   

   

  Tổ 10

   

   

  HUYỆN HÀ QUẢNG

   

   

   

   

   

  Xã Trường Hà

   

   

   

   

   

  Nặm Lìn

   

   

   

   

  Nà Lẹng

   

  5. TỈNH BẤC KẠN

   

  36

   

   

  HUYỆN NA RÌ

   

   

   

   

   

  Xã Hào Nghĩa

   

   

   

   

   

  Nà Tảng

   

   

   

   

  Vằng Mười

   

   

   

  Xã Lương Hạ

   

   

   

   

   

  Nà Sang

   

   

   

  Xã Cường Lợi

   

   

   

   

   

  Nặm Dắm

   

   

   

  Xã Hữu Thác

   

   

   

   

   

  Bản Đâng

   

   

  HUYỆN BA BỂ

   

   

   

   

   

  Xã Thượng Giáo

   

   

   

   

   

  Nà Mặn

   

   

   

   

  Bản Pục

   

   

   

   

  Khuổi Slưn

   

   

   

  Xã Hà Hiệu

   

   

   

   

   

  Đông Đăm

   

   

   

   

  Lủng Tráng

   

   

   

  Xã Khang Ninh

   

   

   

   

   

  Khau Ban

   

   

   

   

  Nà Cọ

   

   

   

  Xã Cao Trĩ

   

   

   

   

   

  Nà Chả

   

   

  HUYỆN CHỢ ĐỒN

   

   

   

   

   

  Xã Bằng Phúc

   

   

   

   

   

  Bản Mới

   

   

   

  Xã Quảng Bạch

   

   

   

   

   

  Bó Pia

   

   

   

   

  Khuổi Vùa

   

   

   

  Thị trấn Bằng Lũng

   

   

   

   

   

  Bản Duồng 1

   

   

   

   

  Bản Duồng 2

   

   

   

   

  Bản Tàn

   

   

   

   

  Nà Pài

   

   

  HUYỆN BẠCH THÔNG

   

   

   

   

   

  Xã Phương Linh

   

   

   

   

   

  Khuổi Chả

   

   

   

  Xã Tú Trĩ

   

   

   

   

   

  Bản Mới

   

   

   

   

  Quan Làng

   

   

   

   

  Cốc Bây

   

   

   

  Xã Tân Tiến

   

   

   

   

   

  Nà Bản

   

   

   

  Xã Quang Thuận

   

   

   

   

   

  Nà Hin

   

   

  HUYỆN CHỢ MỚI

   

   

   

   

   

  Xã Như Cố

   

   

   

   

   

  Nà Luống

   

   

   

   

  Khuổi Hóp

   

   

   

   

  Bản Nưa

   

   

  HUYỆN NGÂN SƠN

   

   

   

   

   

  Xã Vân Tùng

   

   

   

   

   

  Nà Pài

   

   

   

   

  Nà Bốc

   

   

   

   

  Nà Lạn

   

   

   

   

  Bàn Liềng

   

   

   

   

  Nà Sáng

   

   

   

   

  Nà Ké

   

   

   

   

  Cốc Lùng

   

  6. TỈNH TUYÊN QUANG

   

  64

   

   

  HUYỆN LÂM BÌNH

   

   

   

   

   

  Xã Thượng Lâm

   

   

   

   

   

  Thôn Nà Lung

   

   

   

   

  Thôn Bản Bó

   

   

   

   

  Thôn Nà Ta

   

   

   

   

  Thôn Nà Thuôn

   

   

   

   

  Thôn Nà Lầu

   

   

   

   

  Thôn Khau Đao

   

   

   

   

  Thôn Cốc Phát

   

   

   

   

  Thôn Khun Hon

   

   

  HUYỆN NA HANG

   

   

   

   

   

  Xã Năng Khả

   

   

   

   

   

  Thôn Bản Nhùng

   

   

   

   

  Thôn Bản Tùn

   

   

   

   

  Thôn Phiêng Quân

   

   

   

   

  Thôn Bản Nuầy

   

   

   

   

  Thôn Phiêng Rào

   

   

   

   

  Thôn Nà Chang

   

   

   

   

  Thôn Lũng Giang

   

   

   

   

  Thôn Phiêng Bung

   

   

  HUYỆN CHIÊM HÓA

   

   

   

   

   

  Tân Thịnh

   

   

   

   

   

  Thôn Lăng Luông

   

   

   

  Xã Kim Bình

   

   

   

   

   

  Thôn Tông Đình

   

   

   

   

  Thôn Tông Bốc

   

   

  HUYỆN HÀM YÊN

   

   

   

   

   

  Xã Minh Dân

   

   

   

   

   

  Thôn Ngòi Tèo

   

   

   

  Xã Phù Lưu

   

   

   

   

   

  Thôn Khâu Lình

   

   

   

   

  Thôn Trò

   

   

   

   

  Thôn Quang

   

   

   

  Xã Bình Xa

   

   

   

   

   

  Thôn Đèo Ảng

   

   

   

  Xã Nhân Mục

   

   

   

   

   

  Thôn Kai Con

   

   

   

   

  Thôn Pù Bó

   

   

   

  Xã Thái Hòa

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Mon

   

   

   

  Xã Đức Ninh

   

   

   

   

   

  Thôn Làng Dào

   

   

   

   

  Thôn Ao Sen2

   

   

  HUYỆN YÊN SƠN

   

   

   

   

   

  Xã Lang Quán

   

   

   

   

   

  Thôn 18

   

   

   

   

  Thôn 19

   

   

   

   

  Thôn 20

   

   

   

  Xã Thắng Quân

   

   

   

   

  Thôn Yên Thắng

   

   

   

  Xã Hoàng Khai

   

   

   

   

   

  Thôn Tân Quang

   

   

   

  Xã Phúc Ninh

   

   

   

   

   

  Thôn An Lạc

   

   

   

   

  Thôn Lục Mùn

   

   

   

  Xã Tân Long

   

   

   

   

   

  Thôn 5

   

   

   

   

  Thôn 6

   

   

   

   

  Thôn 8

   

   

   

   

  Thôn 16

   

   

   

  Xã Chiêu Yên

   

   

   

   

   

  Thôn Tân Lập

   

   

   

   

  Thôn Cây Chanh

   

   

   

  Xã Mỹ Bằng

   

   

   

   

   

  Thôn Mỹ Hoa

   

   

   

  Xã Phú Lâm

   

   

   

   

   

  Thôn Vực Vại 1

   

   

   

   

  Thôn Đát Nước Nóng

   

   

   

  Xã Xuân Vân

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Dài

   

   

   

   

  Thôn Sơn Hạ 1

   

   

   

   

  Thôn Sơn Hạ 2

   

   

   

   

  Thôn Tân Sơn 2

   

   

   

   

  Thôn An Lạc 2

   

   

   

   

  Thôn Vân Giang

   

   

   

  Xã Nhữ Hán

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Rôm 1

   

   

   

   

  Thôn Đồng Rôm 2

   

   

   

   

  Thôn Liên Minh 1

   

   

   

   

  Thôn Cây Dừa

   

   

   

  Xã Nhữ Khê

   

   

   

   

   

  Thôn Cây Sim

   

   

   

   

  Thôn Hồng Hà1

   

   

   

   

  Thôn Hồng Hà2

   

   

   

   

  Thôn Đồng Xuân

   

   

  HUYỆN SƠN DƯƠNG

   

   

   

   

   

  Xã Đại Phú

   

   

   

   

   

  Thôn Hải Mô Đông

   

   

   

   

  Thôn Hải Mô

   

   

   

   

  Thôn Dũng Giao

   

   

   

  Xã Sơn Nam

   

   

   

   

   

  Thôn Ao Xanh

   

   

   

   

  Thôn Nam Hiên

   

  7. TỈNH LÀO CAI

   

  95

   

   

  HUYỆN SA PA

   

   

   

   

   

  Xã Nậm Cang

   

   

   

   

   

  Nậm Cang I

   

   

   

   

  Nậm Cang II

   

   

   

   

  Nậm Than

   

   

  HUYỆN VĂN BÀN

   

   

   

   

   

  Xã Võ Lao

   

   

   

   

   

  Thôn Chiềng 2

   

   

   

   

  Thôn Chiềng 4 (nay là thôn Chiềng 3)

   

   

   

   

  Thôn Chiềng 5 (nay là thôn Chiềng 3)

   

   

   

   

  Thôn Chiềng 6 (nay không còn thôn do sáp nhập)

   

   

   

   

  Thôn Chiềng 8 (nay không còn thôn do sáp nhập)

   

   

   

   

  Thôn Bất 3 (nay đã sáp nhập vào thôn Bất 2)

   

   

   

   

  Thôn Én 2

   

   

   

   

  Thôn Ngầu 1

   

   

   

   

  Thôn Ngầu 3

   

   

   

   

  Thôn Én 1

   

   

   

  Xã Khánh Yên Thượng

   

   

   

   

   

  Thôn Nậm Cọ

   

   

   

  Xã Khánh Yên Hạ

   

   

   

   

   

  Thôn Nà Nheo

   

   

   

  Xã Tân An

   

   

   

   

   

  Ba Soi

   

   

   

   

  Khe Quạt

   

   

   

   

  Mai Hồng 3

   

   

   

   

  Mai Hồng 2

   

   

   

   

  Mai Hồng 1

   

   

   

   

  Khe Bàn 2

   

   

   

   

  Khe Bàn 1

   

   

  HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

   

   

   

   

  Xã Bản Lầu

   

   

   

   

   

  Thôn Lùng Cẩu

   

   

   

   

  Thôn Km 15

   

   

   

   

  Thôn Đồi Ganh

   

   

   

   

  Thôn Na Lốc 1

   

   

   

   

  Thôn Na Lốc 3

   

   

   

  Xã Bản Xen

   

   

   

   

   

  Thôn Na Vai A

   

   

   

   

  Thôn Na Vai B

   

   

   

   

  Thôn Bản Sen

   

   

   

   

  Thôn Bãi Nghệ

   

   

   

   

  Thôn Đậu Lùng

   

   

   

   

  Thôn Cốc Hạ

   

   

   

  Xã Lùng Vai

   

   

   

   

   

  Thôn Na Lang

   

   

   

   

  Thôn Tà San

   

   

   

   

  Thôn Cốc Phúng

   

   

   

   

  Thôn Bồ Lũng

   

   

   

   

  Thôn Na Hạ 2

   

   

  HUYỆN BẮC HÀ

   

   

   

   

   

  Xã Bảo Nhai

   

   

   

   

   

  Thôn Cốc Coọc (nay đã sáp nhập với thôn Phin Giàng)

   

   

   

   

  Thôn Bản Dù

   

   

   

   

  Thôn Bản Mẹt Thượng

   

   

   

   

  Thôn Phin Giàng (nay đã sáp nhập với thôn Cốc Coọc)

   

   

   

   

  Thôn Na Le

   

   

   

  Xã Na Hối

   

   

   

   

   

  Thôn Nhìu Lùng

   

   

   

   

  Thôn Km 6

   

   

   

   

  Thôn Dì Thàng 1

   

   

   

   

  Thôn Cốc Môi

   

   

   

   

  Thôn Chỉu Cái (nay đã sáp nhập với thôn Ly Chư Phin)

   

   

   

   

  Thôn Ly Chư Phìn (nay đã sáp nhập với thôn Chỉu Cái)

   

   

   

   

  Thôn Ngải Thầu

   

   

   

   

  Thôn Na Hối Nùng

   

   

   

   

  Thôn Sín Chải B

   

   

  HUYỆN BẢO THẮNG

   

   

   

   

   

  Xã Xuân Giao

   

   

   

   

   

  Thôn Hà (nay là thôn Cù Hà)

   

   

   

   

  Chành

   

   

   

   

  Thôn Cù 2 (nay là thôn Cù Hà)

   

   

   

  Xã Xuân Quang

   

   

   

   

   

  Cốc Pục

   

   

   

   

  Xuân Quang 2

   

   

   

  Xã Sơn Hà

   

   

   

   

   

  Thôn Làng Chưng

   

   

   

   

  Thôn Khe Mụ

   

   

   

   

  Thôn Khe Mụ 1

   

   

   

   

  Thôn Trà Chẩu

   

   

   

   

  Thôn Trà Chẩu 1 (nay là thôn Trà Chẩu)

   

   

  Xã Sơn Hải

   

   

   

   

   

  Làng Chưng

   

   

   

  Xã Phú Nhuận

   

   

   

   

   

  Làng Đền

   

   

   

   

  Khe Bá

   

   

   

   

  Nhuần 1

   

   

   

   

  Nhuần 2

   

   

   

   

  Nhuần 3

   

   

   

   

  Nhuần 5

   

   

   

   

  Nhuần 6

   

   

   

   

  Tân Hồ

   

   

   

   

  Thôn Khe Hoi (nay là thôn Phú Lâm)

   

   

   

   

  Thôn Đầu Cọ (nay là thôn Phú Sơn)

   

   

   

   

  Thôn Phìn Hồ (nay là thôn Phú Sơn)

   

   

   

   

  Thôn Đầu Nhuần

   

   

   

   

  Thôn Phú Hợp 2

   

   

   

   

  Thôn Phú Hợp 3 (nay là thôn Phú Hợp 2)

   

   

  HUYỆN BÁT XÁT

   

   

   

   

   

  Xã Mường Vi

   

   

   

   

   

  Thôn Dao

   

   

   

   

  Thôn Ná Ản

   

   

  THÀNH PHỐ LÀO CAI

   

   

   

   

   

  Xã Tả Phời

   

   

   

   

   

  Phìn Hồ Thầu

   

   

   

   

  Phìn Hồ

   

   

   

   

  Ú Xì Xung

   

   

   

   

  Pèng

   

   

   

   

  Làng Mới

   

   

   

   

  Xéo Tả 1

   

   

   

   

  Xéo Tả 2

   

   

   

   

  Láo Lý

   

   

   

  Xã Hợp Thành

   

   

   

   

   

  Bắc Công

   

   

   

   

  Nậm Rịa 1

   

   

   

   

  Nậm Rịa 2

   

   

  HUYỆN BẢO YÊN

   

   

   

   

   

  Xã Nghĩa Đô

   

   

   

   

   

  Bản Đáp

   

   

   

   

  Bản Hốc

   

   

   

   

  Bản Đon

   

   

   

   

  Bản Pác Bó

   

   

   

   

  Bản Thâm Mạ

   

  8. TỈNH YÊN BÁI

   

  47

   

   

  HUYỆN VĂN CHẤN

   

   

   

   

   

  Xã Sơn A

   

   

   

   

   

  Bản Cóc

   

   

   

   

  Bản Viềng

   

   

   

   

  Gốc Bục

   

   

   

  Xã Thanh Lương

   

   

   

   

   

  Bản Lý

   

   

   

   

  Đồng Lơi

   

   

   

  Xã Phù Nham

   

   

   

   

   

  Suối Quẻ

   

   

   

  Xã Sơn Thịnh

   

   

   

   

   

  Bản Lọng

   

   

   

   

  Bản Hốc

   

   

   

   

  Văn Thi 4

   

   

   

  Xã Đồng Khê

   

   

   

   

   

  Thác Vác

   

   

   

   

  Ao Sen

   

   

   

   

  Nà Trạm

   

   

   

  Xã Nghĩa Tâm

   

   

   

   

   

  Thôn 15 (Đuông)

   

   

   

  Xã Thượng Bằng La

   

   

   

   

   

  Noong Tài

   

   

  HUYỆN TRẤN YÊN

   

   

   

   

   

  Xã Minh Quán

   

   

   

   

   

  Thôn 3 Khe Đá

   

   

   

   

  Thôn 4 Ngọn Ngòi-Minh Hưng

   

   

   

   

  Thôn 9 Hang Dơi

   

   

   

   

  Thôn 10 Đầm Nâu

   

   

   

  Xã Cường Thịnh

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Trò (Chò)

   

   

   

   

  Thôn Đất Đen

   

   

   

  Xã Vân Hội

   

   

   

   

   

  Thôn 4 (Đồng Chão) - nay là thôn 5 (Cây Sy)

   

   

   

  Xã Việt Cường

   

   

   

   

   

  Thôn 5

   

   

   

   

  Thôn 7A

   

   

   

   

  Thôn 7B

   

   

   

  Xã Hưng Khánh

   

   

   

   

   

  Thôn Núi Vì

   

   

   

   

  Thôn Khe Cam

   

   

   

   

  Thôn Pá Thoọc

   

   

   

  Xã Hưng Thịnh

   

   

   

   

   

  Thôn Kim Bình

   

   

   

   

  Thôn Quang Vinh

   

   

   

  Xã Lương Thịnh

   

   

   

   

   

  Thôn Khe Bát

   

   

   

   

  Thôn Phương Đạo 3

   

   

   

  Xã Y Can

   

   

   

   

   

  Thôn An Hòa

   

   

   

   

  Thôn An Phú

   

   

   

   

  Thôn Thắng Lợi

   

   

   

   

  Thôn An Thành

   

   

   

  Xã Quy Mông

   

   

   

   

   

  Thôn 3 (Thịnh Lợi)

   

   

   

   

  Thôn 6 ( Hợp Thành)

   

   

   

   

  Thôn 10 ( Tân Cường)

   

   

  HUYỆN YÊN BÌNH

   

   

   

   

   

  Xã Vũ Linh

   

   

   

   

   

  Thôn Ngòi Tu

   

   

   

   

  Thôn Đá Trắng

   

   

   

  Xã Yên Bình

   

   

   

   

   

  Thôn Linh Môn 2

   

   

   

  Xã Bảo Ái

   

   

   

   

   

  Thôn Đát Lụa

   

   

  THỊ XÃ NGHĨA LỘ

   

   

   

   

   

  Xã Nghĩa Lợi

   

   

   

   

   

  Bản Chao Hạ 2

   

   

   

   

  Bản Sang Hán

   

   

   

   

  Bản Sang Thái

   

   

   

   

  Bản Sang Đốm

   

   

   

  Xã Nghĩa Phúc

   

   

   

   

   

  Thôn Pá Làng

   

  9. TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  75

   

   

  HUYỆN PHÚ BÌNH

   

   

   

   

   

  Xã Tân Khánh

   

   

   

   

   

  Trại Mới

   

   

   

   

  La Tú

   

   

   

   

  Đồng Hòa

   

   

   

   

  La Muôi

   

   

   

   

  Cầu Cong

   

   

   

  Xã Tân Kim

   

   

   

   

   

  La Đuốc

   

   

   

  Xã Tân Thành

   

   

   

   

   

  Non Tranh

   

   

   

   

  Hòa Lâm

   

   

   

  Xã Tân Hòa

   

   

   

   

   

  Hân

   

   

   

   

  Đồng Ca

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trại Giữa

   

   

  THỊ XÃ PHỐ YÊN

   

   

   

   

   

  Xã Phúc Tân

   

   

   

   

   

  Xóm 3

   

   

   

   

  Xóm 10

   

   

   

   

  Xóm 11

   

   

   

  Xã Thành Công

   

   

   

   

   

  Xuân Hà 1

   

   

   

   

  Xuân Hà 2

   

   

   

   

  Xuân Dương

   

   

   

   

  Bìa

   

   

   

   

  Nhội

   

   

   

  Xã Phúc Thuận

   

   

   

   

   

  Khe Lánh

   

   

   

   

  Đồng Muốn

   

   

   

   

  Thượng I

   

   

   

   

  Thượng II

   

   

   

   

  Hồng Cóc

   

   

   

  Xã Minh Đức

   

   

   

   

   

  Thuận Đức

   

   

   

   

  Lầy 5

   

   

   

   

  Chằm 7A

   

   

   

   

  Đầm Mương 14

   

   

   

   

  Đầm Mương 15

   

   

   

   

  Tân Lập

   

   

   

  Phường Bắc Sơn

   

   

   

   

   

  Tổ dân phố Trung

   

   

  THÀNH PHỔ SÔNG CÔNG

   

   

   

   

   

  Xã Bình Sơn

   

   

   

   

   

  Phú

  Sơn

   

   

  HUYỆN ĐỒNG HỶ

   

   

   

   

   

   

  Xã Quang Sơn

   

   

   

   

   

   

  Lân Đăm

   

   

   

  Xã Khe Mo

   

   

   

   

   

  La Nưa

   

   

   

   

  La Dẫy

   

   

  HUYỆN VÕ NHAI

   

   

   

   

   

  Xã La Hiên

   

   

   

   

   

  Khuôn Ngục

   

   

   

  Xã Phú Thượng

   

   

   

   

   

  Cao Biền

   

   

  HUYỆN ĐỊNH HÓA

   

   

   

   

   

  Xã Phượng Tiến

   

   

   

   

   

  Tổ

   

   

   

   

  Mấu

   

   

   

   

  Đình

   

   

   

   

  Phỉnh

   

   

   

   

  Pa Goải

   

   

   

   

  Pa Chò

   

   

   

   

  Nạ Liền

   

   

   

   

  Nạ Què

   

   

   

   

  Pải

   

   

   

  Xã Đồng Thịnh

   

   

   

   

   

  An Thịnh 2

   

   

   

   

  Nà Lẹng

   

   

   

   

  Đồng Phương

   

   

   

   

  Nà Trà

   

   

   

   

  Nà Táp

   

   

   

   

  Co Quân

   

   

   

   

  Đồng Bo

   

   

   

   

  Khuân Ca

   

   

   

   

  Làng Bầng

   

   

   

   

  Búc 1

   

   

   

   

  Búc 2

   

   

   

   

  Thâm Bây

   

   

   

   

  Làng Bèn

   

   

   

  Xã Bảo Cường

   

   

   

   

   

  Thanh Cường

   

   

  HUYỆN PHÚ LUƠNG

   

   

   

   

   

  Xã Yên Ninh

   

   

   

   

   

  Suối Hang

   

   

   

   

  Đồng Kem 10

   

   

   

   

  Đồng Kem 4

   

   

   

  Xã Yên Đổ

   

   

   

   

   

  Khe Nác

   

   

   

   

  Đá Mải

   

   

   

   

  Ao Then

   

   

   

   

  An Thắng

   

   

   

  Xã Tức Tranh

   

   

   

   

   

  Khe Cốc

   

   

   

  Xã Động Đạt

   

   

   

   

   

  Đồng Tâm

   

   

   

   

  Đông Nghè 1

   

   

  HUYỆN ĐẠI TỪ

   

   

   

   

   

  Xã Bản Ngoại

   

   

   

   

   

  Đầm Mua

   

   

   

   

  Khâu Giáo 1

   

   

   

   

  Cao Khản

   

   

   

  Xã Mỹ Yên

   

   

   

   

   

  Thuận Yên

   

  10. TỈNH LẠNG SƠN

   

  23

   

   

  HUYỆN BẮC SƠN

   

   

   

   

   

  Xã Đồng Ý

   

   

   

   

   

  Thôn Khuôn Ngần

   

   

   

   

  Thôn Nà Cuôn

   

   

  HUYỆN VĂN QUAN

   

   

   

   

   

  Xã Xuân Mai

   

   

   

   

   

  Thôn Cưởm Trên

   

   

   

  Xã Tràng Phái

   

   

   

   

   

  Thôn Túng Nọi

   

   

   

  Xã Vân Mộng

   

   

   

   

   

  Thôn Khòn Duông

   

   

   

   

  Thôn Phiêng Phúc

   

   

  HUYỆN CHI LĂNG

   

   

   

   

   

  Xã Bằng Mạc

   

   

   

   

   

  Thôn Khau Tao

   

   

   

   

  Thôn Phai Xá

   

   

  HUYỆN ĐÌNH LẬP

   

   

   

   

   

  Xã Đình Lập

   

   

   

   

   

  Thôn Pò Khoang

   

   

   

   

  Thôn Còn Quan

   

   

   

   

  Thôn Khe Pùng

   

   

   

   

  Thôn Còn Áng

   

   

   

   

  Thôn Bình Chương II

   

   

   

   

  Thôn Còn Mò

   

   

   

   

  Thôn Pò Tấu

   

   

  HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

   

   

   

   

   

  Xã Chi Lăng

   

   

   

   

   

  Thôn Bàn Mạy

   

   

   

  Xã Đề Thám

   

   

   

   

   

  Thôn Khuổi Tó

   

   

   

   

  Thôn Khau Cà

   

   

   

   

  Thôn Cốc Lùng

   

   

   

   

  Thôn Lùng Khẩu

   

   

   

   

  Thôn Nà Căm

   

   

  HUYỆN CAO LỘC

   

   

   

   

   

  Xã Hồng Phong

   

   

   

   

   

  Thôn Nà Luộc

   

   

   

  Xã Yên Trạch

   

   

   

   

   

  Thôn Tát Uẩn

   

  11. TỈNH BẮC GIANG

   

  30

   

   

  HUYỆN SƠN ĐỘNG

   

   

   

   

   

  Xã Tuấn Đạo

   

   

   

   

   

  Thôn Tuấn Sơn

   

   

   

   

  Thôn Bảo Tuấn

   

   

   

   

  Thôn Đồng Mé

   

   

   

   

  Thôn Đồng Sim

   

   

   

   

  Thôn Đào Tuấn

   

   

   

   

  Thôn Lãn Chè

   

   

  HUYỆN LUC NGẠN

   

   

   

   

   

  Xã Kiên Lao

   

   

   

   

   

  Thôn An Toàn

   

   

   

   

  Thôn Giữa

   

   

   

  Xã Tân Mộc

   

   

   

   

   

  Thôn Tân Thành

   

   

   

   

  Thôn Hoa Quảng

   

   

   

   

  Thôn Đồng Còng

   

   

   

   

  Thôn Đồng Iá

   

   

   

  Xã Biên Sơn

   

   

   

   

   

  Thôn Đồng Nến

   

   

   

   

  Thôn Khuân cầu

   

   

   

  Xã Giáp Sơn

   

   

   

   

   

  Thôn Vành Dây

   

   

   

   

  Thôn Chão Mới

   

   

   

   

  Thôn Núi Lều

   

   

   

   

  Thôn Thái Hòa

   

   

   

   

  Thôn Dọc Mùng

   

   

   

  Xã Tân Hoa

   

   

   

   

   

  Thôn Phật Trì

   

   

   

   

  Thôn Cầu Sài

   

   

   

  Xã Kiên Thành

   

   

   

   

   

  Thôn Cầu

   

   

   

   

  Thôn Bản Mùi

   

   

   

  Xã Biển Động

   

   

   

   

   

  Thôn Khuyên

   

   

   

   

  Thôn Quéo

   

   

   

  Xã Thanh Hải

   

   

   

   

   

  Thôn Khuân Rẽo

   

   

   

   

  Thôn Vàng 2

   

   

   

   

  Thôn Lòng Hồ

   

   

   

   

  Thôn Khuân Yên

   

   

  HUYỆN LỤC NAM

   

   

   

   

   

  Xã Đông Phú

   

   

   

   

   

  Thôn Hố Nứa

   

  12. TỈNH PHÚ THỌ

   

  39

   

   

  HUYỆN TÂN SƠN

   

   

   

   

   

  Xã Lai Đồng

   

   

   

   

   

  Khu Chiềng 1

   

   

   

  Xã Thạch Kiệt

   

   

   

   

   

  Khu Dụt Dàn

   

   

   

  Xã Thu Cúc

   

   

   

   

   

  Khu Chiềng 2

   

   

   

  Xã Mỹ Thuận

   

   

   

   

   

  Đường 1

   

   

   

   

  Khu Chiềng

   

   

   

   

  Khu Lực

   

   

   

  Xã Xuân Đài

   

   

   

   

   

  Khu Vượng

   

   

   

  Xã Kim Thượng

   

   

   

   

   

  Khu Chiềng 3

   

   

   

  Xã Minh Đài

   

   

   

   

   

  Tân Trào

   

   

   

   

  Bông Lau

   

   

   

   

  Vinh Quang

   

   

   

   

  Bến Đáng

   

   

   

  Xã Tân Phú

   

   

   

   

   

  Khu 6

   

   

  HUYỆN TAM NÔNG

   

   

   

   

   

  Hương Nha

   

   

   

   

   

  Khu 1

   

   

  HUYỆN YÊN LẬP

   

   

   

   

   

  Đồng Lạc

   

   

   

   

   

  Thôn Dân Chủ

   

   

   

   

  Thôn Dân Thanh

   

   

  HUYỆN THANH BA

   

   

   

   

   

  Thị trấn Thanh Ba

   

   

   

   

   

  Khu 1

   

   

   

  Sơn Cương

   

   

   

   

   

  Khu 5

   

   

   

  Ninh Dân

   

   

   

   

   

  Khu 2

   

   

   

   

  Khu 7

   

   

   

   

  Khu 11

   

   

   

   

  Khu 12

   

   

   

  Mạn Lạn

   

   

   

   

   

  Khu 4

   

   

   

  Hanh Cù

   

   

   

   

   

  Khu 3

   

   

   

  Đồng Xuân

   

   

   

   

   

  Khu 5

   

   

   

   

  Khu 8

   

   

   

  Xã Quảng Nạp

   

   

   

   

   

  Khu 5

   

   

   

  Xã Đông Lĩnh

   

   

   

   

   

  Khu 2

   

   

   

   

  Khu 6

   

   

   

   

  Khu 8

   

   

   

  Xã Đông Thành

   

   

   

   

   

  Khu 1

   

   

   

   

  Khu 12

   

   

   

  Xã Khải Xuân

   

   

   

   

   

  Khu 5

   

   

   

  Xã Võ Lao

   

   

   

   

   

  Khu 1

   

   

   

  Chí Tiên

   

   

   

   

   

  Khu 3

   

   

   

  Hoàng Cương

   

   

   

   

   

  khu 2

   

   

  HUYỆN ĐOAN HÙNG

   

   

   

   

   

  Tây Cốc

   

   

   

   

   

  Thôn 1

   

   

  HUYỆN THANH SƠN

   

   

   

   

   

  Tinh Nhuệ

   

   

   

   

   

  Lương Sơn I

   

   

   

   

  Sơn II

   

  13. TỈNH ĐIỆN BIÊN

   

  34

   

   

  HUYỆN TỦA CHÙA

   

   

   

   

   

  Thị trấn Tủa Chùa

   

   

   

   

   

  Thôn Bản Cáp

   

   

  HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

   

   

   

   

   

  Thị Trấn Điện Biên Đông

   

   

   

   

   

  Tổ dân cư số 1

   

   

   

   

  Tổ dân cư số 3

   

   

   

   

  Tổ dân cư số 4

   

   

  HUYỆN ĐIỆN BIÊN

   

   

   

   

   

  Xã Thanh Yên

   

   

   

   

   

  Bản Hạ

   

   

   

   

  Bản Bói- Đội 8A

   

   

   

   

  Bản Phượn

   

   

   

   

  Bản Na Tông

   

   

   

   

  Bàn Chiềng Đông

   

   

   

  Xã Noong Luống

   

   

   

   

   

  Đội 9b - Lún B

   

   

   

   

  Đội 21 - Bản On

   

   

   

  Xã Pom Lót

   

   

   

   

   

  Đôi 11 - Na Ten

   

   

   

   

  Đội 12 - Pả Nậm

   

   

   

   

  Đội 13 - Na Có

   

   

   

   

  Đội 16 - Na Hai II

   

   

   

  Xã Sam Mứn

   

   

   

   

   

  Bản Lọng Quân

   

   

   

   

  Bản Hồng Sạt

   

   

   

   

  Bàn Cang 1

   

   

   

   

  Bản Na Lao

   

   

   

   

  Bản Co Mỵ

   

   

   

  Xã Noong Hẹt

   

   

   

   

   

  Bản Bông A

   

   

   

  Xã Thanh An

   

   

   

   

   

  Bản Cha

   

   

   

   

  Bản Phiêng Ban

   

   

   

   

  Bản Huổi Púng

   

   

   

  Xã Thanh Xương

   

   

   

   

   

  Đội 7 (Đ7)

   

   

   

   

  Bản Pú Tỉu 2 (Đ14)

   

   

  HUYỆN MƯỜNG ẢNG

   

   

   

   

   

  Thị Trấn Mường Ảng

   

   

   

   

   

  Bản Hón

   

   

  HUYỆN MƯỜNG CHÀ

   

   

   

   

   

  Thị trấn Mường Chà

   

   

   

   

   

  Tổ dân phố số 1

   

   

   

   

  Tổ dân phố số 2

   

   

   

   

  Tổ dân phố số 13

   

   

  THỊ XÃ MƯỜNG LAY

   

   

   

   

   

  Xã Lay Nưa

   

   

   

   

   

  Bản Huổi Luân

   

   

   

   

  Bản Hua Huổi Luông

   

   

   

   

  Bản Hua Nậm Cản

   

   

   

  Phường Sông Đà

   

   

   

   

   

  Bản Huổi Min

   

  14. TỈNH LAI CHÂU

   

  69

   

   

  HUYỆN NẬM NHÙN

   

   

   

   

   

  Xã Mường Mô

   

   

   

   

   

  Nậm Hài

   

   

   

  Xã Lê Lợi

   

   

   

   

   

  Lai Hà

   

   

  HUYỆN SÌN HÔ

   

   

   

   

   

  Xã Lùng Thàng

   

   

   

   

   

  Lùng Thàng

   

   

   

   

  Pá Pao

   

   

   

   

  Lùng Cù

   

   

   

  Xã Chăn Nưa

   

   

   

   

   

  Phiêng Diễm

   

   

   

  Xã Nậm Tăm

   

   

   

   

   

  Nà Tăm 2

   

   

   

   

  Pá Khôm 1

   

   

   

   

  Nà Tăm 3

   

   

   

   

  Nậm Ngập

   

   

   

   

  Bản Pậu

   

   

   

  Thị trấn Sìn Hồ

   

   

   

   

   

  Sìn Hồ Dao

   

   

  HUYỆN TÂN UYÊN

   

   

   

   

   

  Thị trấn Tân Uyên

   

   

   

   

   

  Tổ dân phố 24

   

   

   

   

  Nà Giàng

   

   

   

   

  Chạm Cả

   

   

   

   

  Huổi Luồng

   

   

   

   

  Hua Pầu

   

   

   

   

  Nà Cóc

   

   

   

   

  Nà Nọi Mông

   

   

   

   

  Nà Nọi Thái

   

   

   

   

  Nà Bó

   

   

   

   

  Tân Lập

   

   

   

   

  Tân Muôn

   

   

   

  Xã Trung Đồng

   

   

   

   

   

  Phiêng Phát 3

   

   

   

   

  Bút Trên

   

   

   

   

  Kim Pu

   

   

   

   

  Pá Pặt

   

   

   

   

  Pá Kim

   

   

   

   

  Tát Xôm 1 (nay là Tát Xôm)

   

   

   

  Tát Xôm 2 (nay là Tát Xôm)

   

   

   

   

  Hua Cườm 3

   

   

   

  Xã Phúc Khoa

   

   

   

   

   

  Bản Pắc Khoa

   

   

   

   

  Bản Nà Lại

   

   

   

   

  Bản Nà Khoang

   

   

   

  Xã Thân Thuộc

   

   

   

   

   

  Nà Pắt

   

   

   

   

  Tạng Đán

   

   

   

  Xã Nậm Cần

   

   

   

   

   

  Phiêng Tòng

   

   

   

   

  Nà Phát

   

   

   

  Xã Pắc Ta

   

   

   

   

   

  Nà Sẳng

   

   

  HUYỆN TAM ĐƯỜNG

   

   

   

   

   

  Xã Bản Giang

   

   

   

   

   

  Cốc Pa

   

   

   

  Xã Hồ Thầu

   

   

   

   

   

  Bản Hồ Thầu

   

   

   

   

  Bản Khéo Thầu

   

   

   

  Xã Bình Lư

   

   

   

   

   

  Nà Đon

   

   

   

  Xã Sơn Bình

   

   

   

   

   

  Chu va 12

   

   

   

  Xã Sùng Phài

   

   

   

   

   

  Tả Chải

   

   

  HUYỆN THAN UYÊN

   

   

   

   

   

  Xã Phúc Than

   

   

   

   

   

  Sân Bay

   

   

   

   

  Nà Phái

   

   

   

   

  Nà Xa

   

   

   

   

  Nà Dắt

   

   

   

   

  Sang Ngà

   

   

   

   

  Nà Phát

   

   

   

   

  Che Bó

   

   

   

   

  Đội 11

   

   

   

   

  Noong Thăng

   

   

   

   

  Nậm Vai

   

   

   

   

  Nậm Ngùa

   

   

   

  Xã Mường Cang

   

   

   

   

   

  Nà Lấu

   

   

   

   

  Bản Muông

   

   

   

   

  Co Nọi

   

   

   

   

  Phiêng Cẩm B

   

   

   

  Xã Ta Gia

   

   

   

   

   

  Bản Nam

   

   

   

   

  Bản Mè

   

   

   

   

  Bản Ten Co Mư

   

   

   

   

  Bản Co Cai

   

   

  HUYỆN PHONG THỔ

   

   

   

   

   

  Thị trấn Phong Thổ

   

   

   

   

   

  Thôn Chiềng Na

   

   

   

  Xã Khổng Lào

   

   

   

   

   

  Bản Co Muông

   

   

   

   

  Bản Cang

   

   

   

   

  Bản Nậm Khay

   

   

   

   

  Bản Ho Sao Chải

   

  15. TỈNH SƠN LA

   

  91

   

   

  HUYỆN YÊN CHÂU

   

   

   

   

   

  Xã Viêng Lán

   

   

   

   

   

  Bản Xốp Hẹ

   

   

   

  Xã Sặp Vạt

   

   

   

   

   

  Bản Khóng

   

   

  HUYỆN PHÙ YÊN