logo

Thông báo 276/TB-VPCP xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 276/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 02/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  -----------------

  Số: 276/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

   

  Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tham dự cuộc họp với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, y ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì soạn thảo) báo cáo về quá trình xây dựng, thẩm định và các ý kiến chưa thống nhất với dự thảo Đề án “xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6236/VPCP-V.III ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ “giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ vùng An toàn khu, xã An toàn khu sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đoàn phối hợp liên ngành đi khảo sát các xã ATK, vùng ATK cách mạng của các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Nam và Qụảng Ngãi; lấy ý kiến của 07 địa phượng có xã ATK, vùng ATK cách mạng hiện nay (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi), tổ chức hội thảo tại tỉnh Thái Nguyên, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo (lần 1); tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo Đề án (lần 2);

  Các Bộ, ngành địa phương tích cực tham gia ý kiến dự thảo Đề án đã đề xuất bổ sung chính sách mới, hoàn thiện chính sách hiện hành và các chính sách khác liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng.

  Một số bộ, cơ quan còn ý kiến khác nhau về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng, chính sách Chương trình 135 đối với tất cả các xã ATK cách mạng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và thống nhất bổ sung và hoàn thiện chính sách hỗ trợ các xã ATK, vùng ATK cách mạng : Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng (các xã ATK thuộc khu vực I và khu vực II); chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; chính sách ưu tiên thi, xét tuyến vào các trường đại học, cao đẳng, các trường quân đội, công an đối với học sinh, quân nhân và công an sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại các xã ATK, vùng ATK. Hoàn thiện chính sách hiện hành: Tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135). Các chính sách khác liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng: Tiếp tục thực hiện như hiện nay.

  Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất không nên ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” mà chỉ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với lý do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không vượt quá Luật, Nghị định...

  II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

  Trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan đều thống nhất không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” mà chỉ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần:

  Nhằm tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến muôn đời sau.

  Tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hiện nay, đề xuất bổ sung các chính sách mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, kịp thời và đồng bộ của các chính sách đang áp dụng hiện nay khắc phục triệt để các hạn chế bất cập, làm cho các chính sách thực sự là công cụ hữu hiệu đi vào cuộc sống của nhân dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo tồn, tôn tạo phát huy cách giá trị lịch sử ATK cách mạng.

  III. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì soạn thảo):

  Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp đã thống nhất không ban hành Quyết định mà ban hạnh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng

  Chính phủ xem xét, quyết định.

  Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với tinh thần giao các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xây dựng, hỗ trợ, ủng hộ... xã ATK, vùng ATK.

  2. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan :

  Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

  Tiếp tục hoàn thiện việc công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng. Hoàn thiện các chính sách đang triển khai phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng ưu tiên cho các xã ATK cách mạng là đối tượng có điều kiện khó khăn về kinh tế - xã hội.

  Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm ATK; bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng như hang động, hầm hào, công sự, trạm kỹ thuật, xưởng công binh; phục dựng các di tích lịch sử của quân đội nhân dân tại các căn cứ ATK cách mạng nhằm thu hút phát triển du lịch, tạo điều kiện tăng nguồn thu từ du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương, truyền thống cách mạng của chiến khu ATK cách mạng.

  Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư cho các xã ATK cách mạng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng ATK cách mạng.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp
   Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc phòng;

  - Ủy ban Dân tộc;

  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTgCP,
  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN,
  CN, NC, KGVX, PL, TCCV;

  - Lưu: VT, QHĐP (3b)

   

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới