logo

Thông báo 307/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về hệ thống CSDL quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 307/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Nên
  Ngày ban hành: 01/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 307/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP
  VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
   
   
  Ngày 24 tháng 7 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng cục Thống kê và Ban lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
  Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:
  1. Đồng ý chủ trương thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý hộ tịch, hộ khẩu như đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 253/TTr-BCA-C61 ngày 12/5/2014.
  Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và triển khai Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện.
  Nội dung thu thập dữ liệu cần phối hợp với Dự án Cơ sở Dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.
  2. Đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số (trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia tổng điều tra dân số và nhà ở). Đây là cơ sở dữ liệu quốc gia được khai thác chung, cập nhật thường xuyên với các cơ sở dữ liệu khác của các Bộ, ngành, địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
  Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê xây dựng Đề án.
  3. Giao Văn phòng Chính phủ:
  a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương. Trên nền tảng hạ tầng đó, thiết lập các ứng dụng để phục vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và các Bộ, ngành.
  b) Làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan thống nhất phương án phân công cơ quan chủ trì, cách thức thực hiện Đề án thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền trên nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt của hệ thống thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành từ Trung ương tới địa phương.
  4. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hạ tầng kỹ thuật của hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước.
  5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục và tiêu chí xác định các cơ sở dữ liệu quốc gia; hướng dẫn các Bộ, cơ quan xây dựng và tự phê duyệt các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan mình theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Đầu tư công và pháp luật về công nghệ thông tin.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó TTg;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL, NC, KTN;
  - Lưu: Văn thư, TCCV (3).
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Nên

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới