logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 320/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Văn bản liên quan

Văn bản mới