logo

Thông báo 338/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về Dự án Mở rộng SX giai đoạn II của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 338/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 25/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 338/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN II CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
   
   
  Ngày 19 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến của các cơ quan, ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:
  1. Công ty Gang thép Thái Nguyên là khu công nghiệp luyện kim đầu tiên của Việt Nam. Để nâng cao năng lực, cải tiến công nghệ luyện kim, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Công ty thực hiện đầu tư Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã được phê duyệt gần 10 năm. Do nhiều nguyên nhân khách quan như trượt giá, tăng lãi suất, thay đổi chính sách của Nhà nước và do Dự án chậm tiến độ làm tăng tổng mức đầu tư. Theo báo cáo của các cơ quan liên quan (Bộ Công Thương, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng), Dự án vẫn còn hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động và có đóng góp nhất định đối với sự phát triển của ngành thép của Việt Nam. Nếu không thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai Dự án sẽ có hiệu ứng không tốt về kinh tế, an sinh, xã hội và ảnh hưởng đến triển vọng của ngành thép Việt Nam. Do đó, thống nhất ý kiến các đồng chí dự họp, đồng ý thực hiện triển khai tiếp giai đoạn II Dự án theo phương án 2 nêu tại văn bản số 7860/BCT-CNNg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương.
  2. Giao các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số công việc trong thời gian tới như sau:
  a) Bộ Công Thương:
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, xin ý kiến các thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014 để có căn cứ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tín dụng đầu tư của Nhà nước như đã báo cáo tại phương án 2 trong văn bản số 7860/BCT-CNNg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương.
  - Cùng với Tổng công ty Thép Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam rà soát lại và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của các số liệu và nội dung đánh giá hiệu quả Dự án, cũng như đánh giá tính khả thi của phương án 2 nêu tại văn bản số 7860/BCT-CNNg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương.
  - Chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên:
  + Thực hiện Dự án theo phân kỳ đầu tư và theo đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung nguồn lực hoàn thành giai đoạn sản xuất ra gang lỏng và phôi thép. Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn sản xuất ra gang lỏng và phôi thép, báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, chấp thuận việc thực hiện giai đoạn xây dựng xưởng Luyện Cốc và các hạng mục phụ trợ liên quan.
  + Chấn chỉnh và tổ chức lại bộ máy quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức triển khai theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm Dự án có hiệu quả.
  b) Bộ Tài chính
  - Đôn đốc và giám sát Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và cho vay bổ sung vốn tín dụng đầu tư để triển khai tiếp Dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
  - Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước xây dựng phương án tham gia góp vốn (tối thiểu là 1.000 tỷ đồng) vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp với tư cách là cổ đông Nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 28 tháng 8 năm 2014.
  c) Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam theo thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, đồng thời tạo điều kiện cho vay Chủ đầu tư vay vốn bổ sung để tiếp tục triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ hiệu quả; trường hợp phát sinh vướng mắc, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết.
  3. Về việc đàm phán với Nhà thầu MCC, giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát lại trách nhiệm các bên liên quan và các nội dung trong Hợp đồng đã ký với Nhà thầu, nỗ lực và có phương án đàm phán hợp lý, hiệu quả để yêu cầu Nhà thầu khẩn trương thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng, bảo đảm thực hiện Dự án theo đúng tiến độ. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: Tài chính, Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
  - Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước;
  - Tổng công ty Thép Việt Nam;
  - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
  - VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: KTN, ĐMDN, TH; TGĐ cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTTH (3) H. Dương34
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 338/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về Dự án Mở rộng SX giai đoạn II của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 338/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 25/08/2014
  Hiệu lực: 25/08/2014
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới