logo

Thông báo 467/TB-VPCP về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 467/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 19/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 467/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

   

   

  THÔNG BÁO

  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

   

  Ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (sau đây viết tắt là Hội đồng). Tham dự cuộc họp có Thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội đồng đã nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, dự thảo Nghị quyết số 19 năm 2019; nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo về hoạt động của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng trong năm 2018, dự kiến phương hướng hoạt động của Hội đồng năm 2019. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Thành viên Hội đồng và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau:

  1. Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021:

  a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, Thành viên Hội đồng khẩn trương tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị quyết, gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 12 năm 2018, trong đó cần lưu ý:

  - Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2019 và định hướng tới năm 2021.

  - Cho ý kiến về các điểm nhấn, giải pháp trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 như: cắt giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu (tiếp tục thực hiện trong năm 2019 nhưng cần đi vào thực chất, tạo hiệu quả trên thực tế, gim chi phí phi chính thức); phát triển dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công cấp độ 4; khẩn trương đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; thúc đẩy hệ sinh thái đi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0...

  - Văn phòng Chính phủ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia trong năm 2019.

  b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan, Thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ trước ngày 22 tháng 12 năm 2018, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2018.

  c) Các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng sổ tay điện tử hướng dẫn các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện Nghị quyết.

  2. Về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững: Các Thành viên Hội đồng khẩn trương cho ý kiến về Dự thảo, gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành cùng với Nghị quyết số 19 năm 2019.

  3. Về hoạt động của Hội đồng:

  a) Trong năm 2019, Hội đồng tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu về xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển bn vững.

  Các Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng hoạt động thường xuyên, tập trung nghiên cứu, đề xuất các chuyên đề đưa ra thảo luận tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.

  Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững, báo cáo Chủ tịch Hội đồng trong quý II năm 2019.

  b) Giao Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Hội đồng: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp, thông tin, kết nối giữa các Ủy ban chuyên môn, Thành viên Hội đồng và Hội đồng; tổ chức để Thường trực Hội đồng làm việc với các Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng.

  c) Hội đồng nhất trí bổ sung sung đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng. Văn phòng Chính phủ dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  d) Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá từng chỉ tiêu phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Hội đồng, các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
  - Các Bộ. CQ: KHĐT, TNMT, KHCN, YT, LĐTBXH, GDĐT, NG, TC, CT, NNPTNT, TTTT, VHTTDL, XD, GTVT, UBDT, VHLKHXHVN, VHLKHCNVN;
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
  - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  - Các thành viên HĐQG về PTBV& NCNLCT;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: KTTH, CN, NN, QHQT, TCCV, KSTT, C
  ng TTĐT;
  - Lưu: VT, KGVX(3).Q.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM

  Nguyễn Văn Tùng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới