logo

Công văn 5806/BNV-TCBC thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5806/BNV-TCBC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Duy Thăng
  Ngày ban hành: 04/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính
 • BỘ NỘI VỤ
  ______

  Số: 5806/BNV-TCBC
  V/v:
  Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Đại học Quốc gia Hà Nội;

  - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 (thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Về xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

  a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

  b) Xây dựng, ban hành Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  c) Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ , hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  d) Xây dựng, ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  2. Về kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ sau:

  a) Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong đó:

  - Xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

  - Xây dựng và thực hiện ngay phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định, để bảo đảm khi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các đơn vị sự nghiệp công lập đã được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định.

  b) Quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

  3. Kết quả xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực và kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc báo cáo định kỳ đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 26 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);

  - Bộ trưởng (để b/cáo);

  - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;

  - Lưu: VT, TCBC.

  BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Duy Thăng

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 07/10/2020 Hiệu lực: 01/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới