logo

Nghị quyết 1005/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII

Văn bản liên quan

Văn bản mới