logo

Nghị quyết 17/NQ-HĐND Hà Nội xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Văn bản liên quan

Văn bản mới