logo

Nghị quyết 910/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới