logo

Nghị quyết 987/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII

Văn bản liên quan

Văn bản mới