logo

Quyết định 1064/QĐ-BTTTT thừa nhận Phòng đo kiểm TUV SUD AMERICA INC. – US0080

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1064/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 29/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  --------
  Số: 1064/QĐ-BTTTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM
  --------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   
   
  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
   
   
                                                                      QUYẾT ĐỊNH:        
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:
  TUV SUD AMERICA INC. – US0080
  Địa chỉ: 1775 Old Highway 8 NW, Suite 104, New Brighton, MN 55112 USA
  (đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/09/2015.
  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Trung tâm Thông tin (để đăng website);
  - Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
  - Lưu: VT, KHCN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG  Nguyễn Thành Hưng

   
   
  PHỤ LỤC
  PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
  (Kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 07 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
   
  1. Thông tin về Phòng đo kiểm
  Tên phòng đo kiểm: TUV SUD AMERICA INC. – US0080
  Địa chỉ: 1775 Old Highway 8, NW, Suite 104, New Brighton,
  MN, 55112 USA
  Người liên lạc: Mr. Barry Quinlan
  Điện thoại: +1 (978) 573-2528
  Email: bquinlan@tuvam.com
  2. Phạm vi được thừa nhận

  TT
  Tên sản phẩm
  Quy định kỹ thuật
  1.
  Thiết bị đầu cuối
   
  1.1
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
  TCVN 7189:2009
  TCVN 7317:2003
  1.2
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
  TCVN 7189:2009
  1.3
  Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  TCVN 7317:2003
  1.4
  Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
  QCVN 11:2010/BTTTT
  QCVN 12:2010/BTTTT
  QCVN 13:2010/BTTTT
  QCVN 15:2010/BTTTT
  2.
  Thiết bị vô tuyến
   
  2.1
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 54:2011/BTTTT
  2.2
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.3
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.4
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.5
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
  2.6
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.7
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.8
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.9
  Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.10
  Thiết bị vô tuyến dẫn đường
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.11
  Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
  2.12
  Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
  3.
  Thiết bị công nghệ thông tin
   
  3.1
  Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
  TCVN 7189:2009
  3.2
  Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
  TCVN 7189:2009
  3.3
  Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
  TCVN 7189:2009
  3.4
  Thiết bị định tuyến (router)
  TCVN 7189:2009
  3.5
  Thiết bị tập trung (hub)
  TCVN 7189:2009
  3.6
  Thiết bị chuyển mạch (switch)
  TCVN 7189:2009
  3.7
  Thiết bị cổng (gateway)
  TCVN 7189:2009
  3.8
  Thiết bị cầu (bridge)
  TCVN 7189:2009
  3.9
  Thiết bị tường lửa (firewall)
  TCVN 7189:2009

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới