logo

Quyết định 1189/QĐ-BTC hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1189/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Thị Mai
  Ngày ban hành: 15/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 1189/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

  ------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 998/QĐ-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Sở Tài chính các t
  nh, thành phố;
  - Lưu: VT, TCCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai

   

   

  QUY CHẾ

  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Chương I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

   

  Điều 1. Vị trí, chức năng

  1. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng, chuyển giao, đào tạo, hỗ trợ ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan Tài chính địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ các ứng dụng tin học cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính.

  2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

  Tên giao dịch: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.

  Tên tiếng Anh: Technological Transfer and Technical Support Center

  Tên viết tắt: TSC

  3. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Nhiệm vụ

  1. Triển khai diện rộng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, tích hợp hệ thống cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan Tài chính cấp tỉnh, cấp huyện.

  2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính.

  3. Triển khai dịch vụ lắp đặt trang thiết bị tin học cho các đơn vị của ngành tài chính; cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính do Bộ Tài chính cung cấp và hỗ trợ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

  4. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, chuyển giao, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành tài chính.

  5. Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, giám sát dự án công nghệ thông tin, đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về giải pháp, thiết bị, phần mềm; dịch vụ kiểm thử công nghệ thông tin; dịch vụ xây dựng, triển khai và bồi dưỡng kiến thức về phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

  6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành tài chính theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

  8. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

  Điều 3. Quyền hạn

  1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

  2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  3. Được chủ động sử dụng, sắp xếp, quản lý người làm việc đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị; thuê hợp đồng lao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

  4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và các chế độ khác đối với người làm việc tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

   

  Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

   

  Điều 4. Cơ cấu tổ chức

  Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có các phòng:

  1. Phòng Đảm bảo hệ thống.

  2. Phòng Triển khai hỗ trợ.

  3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

  Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

  Số lượng người làm việc tại Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng người làm việc theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và quy định của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

  Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

  1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

  Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

  2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

   

  Chương III. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

   

  Điều 6. Cơ chế tài chính

  Trung tâm thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

  Trung tâm có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật./.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1189/QĐ-BTC hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 1189/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 15/07/2019
  Hiệu lực: 15/07/2019
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Thị Mai
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới