logo

Quyết định 1196/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1196/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành: 09/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  --------------
  Số: 1196/QĐ-KTNN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------
  Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin
  thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII
  -------------------------
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13;
  Căn cứ Thông báo số 64-TB/BCSĐ ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước về kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 02 tháng 8 năm 2017;
  Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-KTNN ngày 09/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin.
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII.
  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin:
  1. Chức năng
  Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
  2. Nhiệm vụ
  Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
  a)   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;
  b)    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước;
  c)     Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin;
  d)    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong toàn ngành.
  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII giao hoặc ủy quyền.
  Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
  Điều 3. Biên chế và nhân sự
  1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin cho phù hợp.
  2.Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Lãnh đạo KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Lưu: VT, TCCB (03).
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
   
  (Đã ký)
   
   
   
  Hồ Đức Phớc

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13
  Ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1194/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin
  Ban hành: 09/08/2017 Hiệu lực: 09/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1196/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước
  Số hiệu: 1196/QĐ-KTNN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 09/08/2017
  Hiệu lực: 09/08/2017
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới