logo

Quyết định 14/QĐ-UBDT Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 14/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Y Thông
  Ngày ban hành: 10/01/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN DÂN TỘC

  ------------------

  Số: 14/QĐ-UBDT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế

  ------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế;

  Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;

  Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBDT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/209 của Quốc hội;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

  - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

  - Cổng thông tin điện tử UBDT;

  - Lưu: VT, HTQT (05 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

  Y Thông

   

   

   

  ỦY BAN DÂN TỘC

  ------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

   

   

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  (Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  ------------

   

  TT

  Nội dung công việc

  Lãnh đạo phụ trách

  Người trực tiếp thực hiện

  Người phối hợp thực hiện

  Thời gian

  hoàn thành

  Sản

  phẩm

  I

  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

  1

  Dự thảo tiểu Dự án “Trồng cỏ sinh thái và phát triển đàn gia súc, gia cầm phù hợp với đặc thù từng vùng, miền”

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Khải

  PVT. Trần Chi Mai

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  Quý

  I-II/2020

  Dự thảo tiểu Dự án

  2

  Dự thảo tiểu Dự án “Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quý phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Nguyễn Kiên Trung CV. Nguyễn Quang Khải

  Quý

  I-II/2020

  Dự thảo tiểu Dự án

  3

  Xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025.

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Nguyễn Kiên Trung CV. Nguyễn Quang Khải

  Quý

  IV/2020

  Tờ trình TTg CP

  4

  Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về đề án đi bảo vệ Báo cáo quốc gia CERD

  PVT. Trần Chi Mai

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  Quý

  IV/2020

  Tờ trình và

  Báo cáo quốc gia

  II

  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN GIAO

  1

  Tổ chức đoàn ra, đoàn vào

  1.1

  Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Thái Lan

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.2

  Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Campuchia

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.3

  Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Lào

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Tiến

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.4

  Đoàn công tác cấp Vụ đi Lào

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Tiến

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.5

  - Đoàn tập huấn CTDT dành cho các nước đang phát triển tại Trung Quốc.

  - Đoàn tập huấn CTDT tại Trung Quốc dành cho các đối tác khu vực sông Mêkông.

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  CV. Nguyền Quang Khải

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.6

  Đón đoàn UBTWMT Lào xây dựng đất nước

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Tiến

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.7

  Đón đoàn Bộ các vấn đề biên giới Myanmar

  PVT Trần Chi Mai

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  1.8

  Đón đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  2

  Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Quý

  IV/2019

  Báo cáo

  3

  Công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

  3.1

  Nhiệm vụ bán chuyên trách theo dõi Công tác Nhân quyền của Ủy ban Dân tộc

  PVT. Trần Chi Mai

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  Thường

  xuyên

  Báo cáo, công văn góp ý

  3.2

  Đoàn liên ngành bảo vệ báo cáo quốc gia CERD tại Geneva Thụy Sỹ

  (sau khi có thông báo của Ủy ban Công ước)

  PVT. Trần Chi Mai

  CVC. Trần Thu Hà

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  Quý

  IV/2020

  Báo cáo

  III

  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1

  Cải cách hành chính

  1.1

  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

  PVT. Phụ trách Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  Các chuyên viên

  Hàng quý

  Kế hoạch, báo cáo

  1.2

  Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Vụ

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CVC. Trần Thu Hà

  Các chuyên viên

  Hàng quý

  Kế hoạch, báo cáo

  2

  Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

   

   

   

   

   

   

  Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

  PVT. PT Hà Việt Quân PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Nguyễn Quang Tiến

  CV. Tràn Ngọc Lan Phương

  Thường

  xuyên

  Kế hoạch, Báo cáo

  3

  Nghiên cứu, tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh vực hội nhập quốc tế; các nội dung liên quan đến Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Duong (CPTPP)

  PVT. Trần Chi Mai

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  CV. Nguyễn Kiên Trung

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  4

  Tham mưu, đề xuất kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với Bang Hessen- Đức

  PVT. Trần Chi Mai

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  5

  Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; theo dõi và quản lý các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Trần Ngọc Lan Phương

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Hàng quý

  Báo cáo

  6

  Nghiên cứu khoa học về hợp tác quốc tế; thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

  PVT. PT Hà Việt Quân

  PVT. Hoàng Văn Bình

  Các chuyên viên

  Thường

  xuyên

  Công trình

  khoa học,

  nghiên cứu

  7

  Công tác kế hoạch, tổng hợp và báo cáo định kỳ

  PVT. Trần Chi Mai

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Các chuyên viên

  Hàng tuần,

  tháng, quý

  Báo cáo, kế hoạch

  8

  Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Tiến

  CV. Tràn Ngọc Lan Phương

  Hàng tháng, quý

  Báo cáo

  9

  Công tác biên, phiên dịch

  PVT. PT Hà Việt Quân

  CV. Nguyễn Quang Khải

  Các chuyên viên

  Thường

  xuyên

  Bản dịch

  10

  Triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong công tác đối ngoại nhân dân

  PVT. Hoàng Văn Bình

  CV. Hoàng Tùng Lâm

  Các chuyên viên

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

  11

  Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo UB giao.

  PVT. PT Hà Việt Quân

  Các LĐ và CV Vụ

  Các Vụ, đơn vị liên quan

  Thường

  xuyên

  Báo cáo

                 
   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 14/QĐ-UBDT Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu: 14/QĐ-UBDT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/01/2020
  Hiệu lực: 10/01/2020
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Y Thông
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới