logo

Quyết định 1406/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1406/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
  Ngày ban hành: 02/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  ----------
  Số: 1406/QĐ-KTNN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
  ------------------
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
  Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-KTNN ngày .../..../2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường;  
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.
  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán môi trường:
  1. Chức năng
  Phòng Kiểm toán môi trường có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
  2. Nhiệm vụ
  a) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, cẩm nang hướng dẫn, quy trình về kiểm toán môi trường;
  b) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm;
  c) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI.
  d) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong ngành;
  đ) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm toán môi trường;
  e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giao hoặc ủy quyền.
  Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán môi trường sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
  Điều 3. Biên chế và nhân sự
  1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế và cơ cấu công chức của Phòng Kiểm toán môi trường cho phù hợp.
  2.Phòng Kiểm toán môi trường có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức của Kiểm toán nhà nước.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Lãnh đạo KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Lưu: VT, TCCB (05).
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
   
   
  Đã ký
   
   
   
   
  Nguyễn Hữu Vạn

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 916/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
  Ban hành: 15/09/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới