logo

Quyết định 1468/QĐ-KTNN lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1468/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
  Ngày ban hành: 22/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  -------------
  Số: 1468/QĐ-KTNN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học
  ---------------------------
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
  Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-KTNN ngày 09/01/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học;
  Căn cứ Quyết định số 1467 /QĐ-KTNN ngày 22/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học.
  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin:
  1. Chức năng
  Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và triển khai kiểm toán công nghệ thông tin.
  2. Nhiệm vụ
  a) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;
  b) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm;
  c) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học nghiên cứu, xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán;
  d) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, đoàn kiểm toán trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán;
  đ) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; phối hợp, tham gia các đoàn kiểm toán dự án công nghệ thông tin;
  e) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành;
  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm Tin học giao hoặc ủy quyền.
  Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
  Điều 3. Biên chế và nhân sự
  1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin cho phù hợp.
  2.Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viên chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý viên chức của Kiểm toán nhà nước.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Lãnh đạo KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Lưu: VT, TCCB (05).
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
   
   
   
  Đã ký
   
   
  Nguyễn Hữu Vạn

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13
  Ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới