logo

Quyết định 2513/QĐ-BTC thành lập Tổ soạn thảo Đề án xây dựng và phát triển hệ thống CNTT tập trung

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2513/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Thị Mai
  Ngày ban hành: 02/12/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BỘ TÀI CHÍNH

  -------------

  Số: 2513/QĐ-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

  -------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ văn bản cử cán bộ, công chức tham gia Tổ soạn thảo của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (sau đây gọi là Tổ soạn thảo), theo danh sách đính kèm.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo

  1. Xây dựng nội dung Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

  2. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ soạn thảo do Tổ trưởng Tổ soạn thảo phân công.

  3. Tổ soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại;

  - Lưu: VT, TCCB (70b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Vũ Thị Mai

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH

  -------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

   

   

  DANH SÁCH

  Tổ soạn thảo Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT tập trung phục vụ triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

  (Kèm theo Quyết định số 2513/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Stt

  Tên

  Chức vụ

  Đơn vị

  Bộ, ngành

  Chức vụ trong Tổ soạn thảo

  1

  Mai Xuân Thành

  Lãnh đạo Tổng cục

  Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Tổ trưởng

  2

  Phạm Duyên Phương

  Phó Cục trưởng

  Cục CNTT & Thống kê

  Hài quan, Tổng cục Hài quan

  Bộ Tài chính

  Tổ phó

  3

  Hoàng Thái Sơn

  Phó Vụ trưởng

  Vụ Pháp chế, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  4

  Trịnh Hà Mai Long

  Phó trưởng phòng

  Vụ Pháp chế, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  5

  Lại Văn Dương

  Phó Vụ trưởng

  Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  6

  Lê Thùy Linh

  Phó trưởng phòng

  Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  7

  Vũ Đức Hội

  Phó Cục trưởng

  Vụ Ngân sách nhà nước, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  8

  Nguyễn Trọng Khánh

  Chuyên viên

  Vụ Ngân sách nhà nước, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  9

  Toán Chí Nghiêm

  Phó Cục trưởng

  Cục Kế hoạch tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  10

  Nguyễn Chí Dũng

  Phó Trưởng ban

  Ban Quản lý CNTT và vay nợ viện trợ, Cục Kế hoạch tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  11

  Hoàng Xuân Nam

  Phó Cục trưởng

  Cục Tin học và Thống kê tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  12

  Hoàng Thành

  Phó trưởng phòng

  Cục Tin học và Thống kê tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  13

  Nguyễn Trung Dũng

  Chuyên viên

  Cục Tin học và Thống kê tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  14

  Bùi Doãn Bảo Châu

  Chuyên viên

  Cục Tin học và Thống kê tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  15

  Đỗ Thị Phương Thanh

  Chuyên viên

  Cục Tin học và Thống kê tài chính, BTC

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  16

  Hoàng Huy Hoàng

  Trưởng phòng

  Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  17

  Vũ Văn Thành

  Phó trưởng phòng

  Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  18

  Nguyễn Hồng Trang

  Chuyên viên

  Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  19

  Trần Đức Hùng

  Phó Cục trưởng

  Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  20

  Lê Nguyễn Việt Hà

  Phó trưởng phòng

  Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  21

  Đặng Thị Hải Bình

  Phó trưởng phòng

  Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  22

  Nguyễn Hữu Tuân

  Phó trưởng phòng

  Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  23

  Lê Anh Đức

  Chuyên viên

  Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  24

  Trần Thị Thúy Hòa

  Chuyên viên

  Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan

  Bộ Tài chính

  Thành viên

  25

  Lê Xuân Bình

  Trung tá, Phó trưởng phòng

  Văn phòng

  Bộ Công an

  Thành viên

  26

  Nguyễn Văn Tuân

  Trung úy

  Văn phòng

  Bộ Công an

  Thành viên

  27

  Nguyễn Thế Quang

  Phó Cục trưởng

  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

  Bộ Công Thương

  Thành viên

  28

  Hoàng Ninh

  Trưởng phòng

  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

  Bộ Công Thương

  Thành viên

  29

  Vương Đức Hĩnh

  Phó chánh văn phòng

  Văn phòng Thường trực cải cách hành chính

  Bộ Nông nghiệp PTNT

  Thành viên

  30

  Lê Anh Đức

  Chuyên viên

  Văn phòng Thường trực cải cách hành chính

  Bộ Nông nghiệp PTNT

  Thành viên

  31

  Phạm Thanh Lương

  Trưởng phòng

  Trung tâm Tin học và Thống kê

  Bộ Nông nghiệp PTNT

  Thành viên

  32

  Ngô Quang Phát

  Phó vụ trưởng

  Vụ Cải cách hành chính

  Bộ Nội vụ

  Thành viên

  33

  Nguyễn Ngọc Chuyên

  Chuyên viên chính

  Vụ Cài cách hành chính

  Bộ Nội vụ

  Thành viên

  34

  Nguyễn Công Lực

  Đại tá, Phó Cục trưởng

  Cục cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  Bộ Quốc phòng

  Thành viên

  35

  Tạ Huy Dũng

  Thượng tá, Trưởng phòng

  Cục cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  Bộ Quốc phòng

  Thành viên

  36

  Khuất Hoàng Kiên

  Phó Cục trưởng

  Cục CNTT & Dữ liệu tài nguyên

  Bộ Tài nguyên Môi trường

  Thành viên

  37

  Hoàng Hồng Nghĩa

  Phó trưởng phòng

  Cục CNTT & Dữ liệu tài nguyên

  Bộ Tài nguyên Môi trường

  Thành viên

  38

  Lê Thanh Tùng

  Phó Giám đốc

  Trung tâm CNTT

  Bộ Giao thông vận tải

  Thành viên

  39

  Nguyễn Song Hào

  Chuyên viên

  Trung tâm CNTT

  Bộ Giao thông vận tải

  Thành viên

  40

  Lê Anh Dũng

  Phó Vụ trưởng

  Vụ Thanh toán

  NHNN

  Thành viên

  41

  Trịnh Mạnh Hùng

  Phó trưởng phòng

  Cục CNTT

  NHNN

  Thành viên

  42

  Nguyễn Thị Hồng Liên

  Phó Vụ trưởng

  Vụ Kế hoạch, Tài chính

  Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du lịch

  Thành viên

  43

  Phạm Công Chức

  Chuyên viên chính

  Vụ Kế hoạch, Tài chính

  Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du lịch

  Thành viên

  44

  Phạm Xuân Viết

  Phó Cục trưởng

  Cục CNTT

  Bộ Y tế

  Thành viên

  45

  Mai Thị Nữ

  Trưởng phòng

  Cục CNTT

  Bộ Y tế

  Thành viên

  46

  Nguyễn Thanh Hương

  Chuyên viên

  Cục CNTT

  Bộ Ytế

  Thành viên

  47

  Trần Quốc Tuấn

  Phó Cục trưởng

  Cục Quản lý chất lượng, SP hàng hóa, Tổng cục Đo lưòng tiêu chuẩn chất lượng

  Bộ Khoa học Công nghệ

  Thành viên

  48

  Lê Thiều Nam

  Trưởng phòng

  Cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng

  Bộ Khoa học Công nghệ

  Thành viên

  49

  Trần Thị Thu Hương

  Giám đốc

  Trung tâm Xác nhận chứng từ thương mại

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

  Nam

  Thành viên

  50

  Hà Thị Yến

  Chuyên viên

  Trung tâm Xác nhận chứng từ thương mại

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

  Nam

  Thành viên

  51

  Nguyễn Ngọc Quang

  Giám đốc

  Trung tâm thông tin

  Bộ Xây dựng

  Thành viên

  52

  Lương Tiến Chung

  Trưởng phòng

  Trung tâm thông tin

  Bộ Xây dựng

  Thành viên

  53

  Phạm Văn Hải

  Phó Cục trưởng

  Cục Tin học hóa

  Bộ Thông tin truyền thông

  Thành viên

  54

  Nguyễn Thanh Thảo

  Trưởng phòng

  Cục Tin học hóa

  Bộ Thông tin truyền thông

  Thành viên

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2513/QĐ-BTC thành lập Tổ soạn thảo Đề án xây dựng và phát triển hệ thống CNTT tập trung

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 2513/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/12/2019
  Hiệu lực: 02/12/2019
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Thị Mai
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới