logo

Quyết định 3911/QĐ-BGTVT lập Tổ giúp việc BCĐ triển khai dự án sân bay Long Thành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3911/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng
  Ngày ban hành: 02/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông
 • Số: 3911/-BGTVT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ------------------
  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
  DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
  -------------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
   
   
  Căn cứ Nghị định s107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
  Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;
  Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải vviệc thành lập Ban Chỉ đạo trin khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;
  Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc bsung nhân sự Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;
  Trên cơ sở các văn bản về việc cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quc tế Long Thành của các cơ quan, đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam (văn bản số 5735/CHK-VP ngày 22/10/2015), Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (văn bản s3269/CQLXD-ĐSHK ngày 12/10/2015), Vụ Quản lý doanh nghiệp (văn bản số 223/QLDN ngày 13/10/2015), Vụ Tài chính (văn bản số 762/TC ngày 12/10/2015), Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (văn bản số 896/ĐTCT ngày 08/10/2015), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (văn bản số 551/HĐTV ngày 15/10/2015), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản s 3822/TCTCHKVN-TCCB ngày 13/10/2015);
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quc tế Long Thành (Tgiúp việc), do Cục trưng Cục hàng không Việt Nam làm Tổ trưởng và các ông (bà) có tên sau làm thành viên:
  1. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Tổ trưởng.
  2. Thiếu tướng Đỗ Đức Minh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân - Thành viên.
  3. Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, Phó chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam - Thành viên.
  4. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Thành viên.
  5. Ông Triệu Khắc Dũng - Phó Cục trưng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Thành viên.
  6. Ông Phạm Việt Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Thành viên.
  7. Ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Thành viên.
  8. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  9. Bà Đào Thanh Thảo - Phó Vụ trưng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  10. Đại úy Lưu Tuấn Cường, Trợ lý Phòng Công binh, Quân chng Phòng không không quân - Thành viên.
  11. Ông Nguyễn Công Tài - Phó Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  12. Bà Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Quản lý đu tư các dự án đi tác công tư - Thành viên.
  13. Ông Tạ Mạnh Hùng, Trưởng ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Thành viên.
  14. Ông Nguyễn Bách Tùng, Giám đốc Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dng công trình hàng không - Thành viên.
  15. Ông Phạm Tiến Dũng, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  16. Bà Trần Thị Bích Vân - Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  17. Ông Nguyễn Văn Doanh, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
  18. Bà Nguyễn Thùy Linh, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư - Thành viên.
  19. Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Trưng phòng Quản lý cảng hàng không - sân bay, Cục Hàng không Việt Nam - Thành viên.
  20. Ông Nguyễn Hồng Trang - Chuyên viên Phòng công trình đường sắt và hàng không, Cục Quản lý Xây dng và Chất lượng công trình giao thông - Thành viên.
  21. Ông Trịnh Như Long, Trưng Ban Đầu tư, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Thành viên.
  22. Ông Trần Ngọc Minh, Phó trưng bộ phận Văn phòng - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Thành viên.
  Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ giúp việc
  1. Theo dõi tình hình và tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tổng hợp, chuẩn bị nội dung họp Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
  2. Tham mưu Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 ca Quốc hội.
  3. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án để báo cáo Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý thích hp; nhằm đảm bảo tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưng, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Các Thứ trưởng;
  - Cục Hàng không Việt Nam;
  - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
  - Website Bộ GTVT;
  - Lưu VT, KHĐT.
  BTRƯỞNG
  Đinh La Thăng

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 107/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 20/12/2012 Hiệu lực: 15/02/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 25/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3911/QĐ-BGTVT lập Tổ giúp việc BCĐ triển khai dự án sân bay Long Thành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 3911/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/11/2015
  Hiệu lực: 02/11/2015
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Đinh La Thăng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới