logo

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng ngành TNMT tỉnh Bến Tre

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 40/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Văn Trọng
  Ngày ban hành: 25/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BẾN TRE
  -----------
  Số: 40/2017/QĐ-UBND
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         
  ----------------
            Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc quy định điều kiện, tiêu chun chức danh Trưởng, Phó các phòng,
  đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Trưởng Phòng
  Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
  ------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản qưy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
  Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tưóng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1761/TTr-STNMT ngày 10 tháng 7 năm 2017.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này làm cơ sở để thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.
  Điều 2. Tiêu chuẩn chung
  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
  Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;
  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật- nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; giữ vững kỷ luật kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;
  Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;         
  Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn;
  đ) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú.
  Năng lực công tác
  Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về một trong các chuyên ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;
  Có năng lực quản lý, điều hành, khả năng bao quát, định hướng công việc tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện và phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
  Có khả năng tham mưu, giúp lãnh đạo soạn thảo, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền, xây dựng phương án, đề án, nắm rõ quy trình, thủ tục hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính thông thường đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;
  Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển của ngành tại địa phương.
  Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưỏng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưỏng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
  Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, với chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm.
  Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương.
  Đang giữ ngạch chuyên viên, hoặc tương đương trở lên hoặc có chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở lên;
  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;
  Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc sự nghiệp công lập về tài nguyên và môi trường từ 3 năm trở lên.
  Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
  Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, với chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm.
  Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
  Đang giữ ngạch chuyên viên, hoặc tương đương trở lên hoặc có chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở lên;
  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ1 ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.
  Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc sự nghiệp công lập về tài nguyên và môi trường từ 2 năm trở lên.
  Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm
  Công chức, viên chức khi đượcxem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định này; đông thời, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  1. Về độ tuổi bổ nhiệm:
  Đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;
  Đối với Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: Bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);
  Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.
  Về điều kiện khác:
  Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản;
  Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm và thực hiện kê tài sản, thu nhập theo quy định;
  Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
  Công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
  đ) Không bổ nhiệm trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.
  Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp nhân sự từ nơi khác được cấp có thẩm quyền giới thiệu);
  Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh;
  Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khác đến giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh thuộc đối tượng áp dụng tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
  Điều 6. Quy định chuyển tiếp
  Đối với các trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này, đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiểu chuẩn, thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để sớm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
  Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này, khi bổ nhiệm mới hoặc bổ nhiệm lại mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, ngạch công chức, chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 và Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 4 của Quyết định này thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét việc bổ nhiệm.
  Nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đến ngày 31 tháng 12 nam 2020, sau thời gian này không thực hiện bổ nhiệm mới hoặc bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định.
  Điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng, Phó của các phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định.
  Điều 7. Tổ chức thực hiện
  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản phản ánh, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, để báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017./.
   

   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
   
   
   
  Cao Văn Trọng

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo
  Ban hành: 19/02/2003 Hiệu lực: 06/03/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 04/04/2014 Hiệu lực: 20/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 05/05/2014 Hiệu lực: 20/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 28/08/2014 Hiệu lực: 20/11/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 40/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng ngành TNMT tỉnh Bến Tre

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Số hiệu: 40/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/07/2017
  Hiệu lực: 10/08/2017
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Cao Văn Trọng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới