logo

Quyết định 4027/QĐ-UBND Hà Nội thành lập Ban Điều phối Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4027/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành: 09/09/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  Số: 4027/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v thành lập Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025;

  Căn cứ Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025”;

  Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số 38/TTr-KH&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2020,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”.

  Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Điều phối:

  - Chỉ đạo triển khai và điều phối thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

  - Chỉ đạo xây dựng mạng lưới và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội; chỉ đạo thực hiện các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo; Chỉ đạo tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

  - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Điều phối do đồng chí Trưởng ban phân công. Các thành viên Ban Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Điều phối sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 kết thúc.

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Điều phối triển khai các hoạt động, nhiệm vụ của Đề án

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty Cổ phần FPT; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty TNHH Phú Thái Holdings; Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - VPUB: CVP, PCVPV.T.Anh, KT, TKBT;
  - Lưu: VT, KTNgân, KH&ĐT(02).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sửu

   

   

   

   

  PHỤ LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU PHỐI ĐỀ ÁN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đơn vị

  Chức danh

  1

  Ông Nguyễn Doãn Toản

  Phó Chủ tịch

  UBND Thành phố

  Trưởng ban

  2

  Ông Nguyễn Mạnh Quyền

  Giám đốc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Phó Trưởng ban Thường trực

  3

  Ông Nguyễn Hồng Sơn

  Giám đốc

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Phó Trưởng ban

  3

  Ông Trần Ngọc Nam

  Phó Giám đốc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Thành viên

  4

  Ông Nguyễn Anh Tuấn

  Phó Giám đốc

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Thành viên

  5

  Ông Nguyễn Xuân Quang

  Phó Giám đốc

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Thành viên

  6

  Ông Nguyễn Tiến Thiết

  Phó Giám đốc

  Sở Tài chính

  Thành viên

  7

  Bà Trần Thị Phương Lan

  Phó Giám đốc

  Sở Công Thương

  Thành viên

  8

  Ông Trần Nghĩa Hòa

  Phó Giám đốc

  Sở Ngoại vụ

  Thành viên

  9

  Ông Nguyễn Xuân Đại

  Phó Giám đốc

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  Thành viên

  10

  Ông Phạm Xuân Tiến

  Phó Giám đốc

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Thành viên

  11

  Ông Nguyễn Tiến Trường

  Phó cục trưởng

  Cục Thuế Hà Nội

  Thành viên

  12

  Ông Nguyễn Thế Hiệp

  Phó Tổng Giám đốc

  Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố

  Thành viên

  13

  Ông Nguyễn Ngọc Tú

  Phó Giám đốc

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố

  Thành viên

  14

  Ông Nguyễn Tuấn Thịnh

  Phó Viện trưởng

  Viện NCPTKTXH Hà Nội

  Thành viên

  15

  Ông Võ Tuấn Anh

  Phó Chánh Văn phòng

  Văn phòng UBND Thành phố

  Thành viên

  16

  Ông Trần Quang Hưng

  Phó Bí thư

  Thành đoàn Hà Nội

  Thành viên

  17

  Ông Mạc Quốc Anh

  Phó Chủ tịch - Tổng thư ký

  Hiệp hội DNNVV Hà Nội

  Thành viên

  18

  Ông Lê Hồng Việt

  Giám đốc Công nghệ

  Công ty Cổ phần FPT

  Thành viên

  19

  Ông Phạm Quốc Mạnh

  Phó Tổng giám đốc

  Công ty TNHH Phú Thái Holdings

  Thành viên

  20

  Ông Nguyễn Ngọc Nghị

  Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư

  Tập đoàn T&T

  Thành viên

  21

  Ông Phạm Duy Hiếu

  Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ

  Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Startup Vietnam Foundation

  Thành viên

  22

  Ông Lê Hoàng Lân

  Chánh văn phòng HĐQT

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

  Thành viên

  23

  Ông Vũ Văn Tích

  Trưởng ban Khoa học và Công nghệ

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  Thành viên

  24

  Ông Nguyễn Trung Dũng

  Tổng giám đốc

  Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách Khoa - Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Thành viên

  25

  Ông Lê Văn Quân

  Giám đốc

  Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

  Thành viên

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  QUY CHẾ

  Hoạt động của Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  ___________

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Điều phối Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025";

  2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thành viên và Cơ quan thường trực Ban Điều phối Đề án.

  Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Đề án

  1. Ban Điều phối Đề án làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này. Việc triển khai từng nhiệm vụ của Đề án được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc ý kiến bằng văn bản.

  2. Thành viên Ban Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. Trưởng Ban Điều phối sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các hoạt động của Ban Điều phối.

  3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

  4. Ban Điều phối sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án kết thúc.

  Điều 3. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Điều phối Đề án

  Cơ quan thường trực Ban Điều phối Đề án là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Điều phối Đề án trong công tác tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng ban Điều phối Đề án

  1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về toàn bộ hoạt động của Ban Điều phối;

  2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Điều phối; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban điều phối và triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban;

  3. Trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

  Điều 4. Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban Điều phối

  1. Trực tiếp quản lý, điều phối thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

  2. Giúp Trưởng ban điều phối trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy định, hướng dẫn và quy chế triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố;

  3. Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Điều phối trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền. Đảm bảo việc thực hiện các hoạt động Ban Điều phối theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Trách nhiệm của Thành viên Ban Điều phối Đề án

  1. Thành viên Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực nơi Thành viên Ban Điều phối công tác;

  2. Tham mưu cho Trưởng ban đề xuất các nội dung, giải pháp thúc đẩy hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố;

  3. Chịu trách nhiệm báo cáo, tổ chức, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, đoàn thể nơi công tác trong việc triển khai thực hiện Đề án và những công tác được Trưởng ban phân công theo dõi, phụ trách;

  4. Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực sở, ngành phụ trách cho Cơ quan thường trực Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

  5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng/năm hoặc báo cáo đột xuất của Ban, gửi Trưởng ban và Cơ quan thường trực Đề án. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ban theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

  Điều 6. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Điều phối Đề án

  1. Tham mưu, giúp Ban Điều phối hoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án;

  2. Tham mưu, giúp Ban Điều phối xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Đề án;

  3. Tham mưu cho Ban Điều phối, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các lực lượng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

  4. Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, khảo sát về thực hiện Đề án và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch của Ban Điều phối;

  5. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể và tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo với Ban Điều phối; đảm bảo hoạt động của Ban Điều phối được thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

  6. Xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Thành phố hàng năm phục vụ hoạt động của Ban Điều phối theo quy định;

  7. Thực hiện chế độ họp, thông tin, báo cáo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Trưởng ban Điều phối Đề án giao.

  Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

  Ban Điều phối thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng/năm hoặc báo cáo đột xuất. Cơ quan thường trực Ban Điều phối hướng dẫn cụ thể hình thức, thời gian, nội dung các báo cáo; tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ của Ban Điều phối.

  Điều 8. Chế độ họp

  1. Ban Điều phối tổ chức họp định kỳ sáu tháng, một năm và họp đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ triệu tập một số Thành viên tham gia cuộc họp để giải quyết công việc đột xuất của Ban;

  2. Căn cứ ý kiến của thành viên Ban Điều phối, Cơ quan thường trực sẽ tổng hợp, đề xuất Trưởng ban quyết định nội dung, thành phần, thời gian tổ chức các cuộc họp của Ban;

  3. Các thành viên Ban Điều phối tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban; phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực; trường hợp không tham dự, phải báo cáo xin ý kiến Trưởng ban hoặc người chủ trì phiên họp và ủy quyền cho cán bộ dự họp thay;

  4. Các phiên họp của Ban Điều phối phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm tối thiểu trước 02 ngày làm việc và kèm theo các tài liệu liên quan.

  Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối

  Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án hằng năm.

  Việc quản lý, sử dụng kinh phí được thông qua Cơ quan thường trực Đề án (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

  Điều 10. Tổ chức thực hiện

  1. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Thành viên Ban, Cơ quan thường trực và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

  2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc phát sinh, Cơ quan thường trực Đề án báo cáo, đề xuất kịp thời với Trưởng ban Điều phối để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4027/QĐ-UBND Hà Nội thành lập Ban Điều phối Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 4027/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 09/09/2020
  Hiệu lực: 09/09/2020
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới