logo

Quyết định 555/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 555/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày ban hành: 19/06/2017 Hết hiệu lực: 14/03/2018
  Áp dụng: 19/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BỘ XÂY DỰNG
  -------
  Số: 555/QĐ-BXD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

   
   
  ---------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
   
  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ;
  Căn cứ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của Lãnh đạo Bộ
  - Bộ làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Bộ đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của cơ quan Bộ.
  - Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao của Bộ. Thông suốt, kịp thời. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, giao thoa hoặc bỏ sót công việc trong chỉ đạo, điều hành.
  - Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc trên nguyên tắc: một đơn vị, một người được giao thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một đơn vị hoặc một người chịu trách nhiệm chính thực hiện.
  - Phù hợp với số lượng, năng lực chuyên môn, sở trường, kinh nghiệm công tác của các Thứ trưởng.
  2. Nguyên tắc cụ thể về phân công công tác của Lãnh đạo Bộ:
  2.1- Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước ngành Xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ phân công. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.
  2.2- Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về quyết định của mình.
  2.3- Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:
  a) Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách.
  b) Chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
  c) Kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo;
  Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thì Thứ trưởng chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
  d) Ngoài các lĩnh vực được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chung về các lĩnh vực khác của Bộ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể giao Thứ trưởng giải quyết các công việc cụ thể ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách.
  đ) Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công.
  2.4- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Bộ trưởng, Thứ trưởng có thể phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.
  2.5- Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng, sau đó bộ phận chuyên môn có trách nhiệm báo cáo lại Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó.
  2.6- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, tùy theo tình hình thực tế, Bộ trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ.
  2.7- Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ.
  a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
  b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
  - Quản lý nhà nước về các lĩnh vực nhà ở, công sở;
  - Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản;
  - Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;
  - Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;
  - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội;
  - Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ;
  - Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  - Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức;
  - Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  - Công tác phòng, chống tham nhũng;
  - Công tác thi đua - khen thưởng.
  c) Thực hiện nhiệm vụ:
  - Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;
  - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Xây dựng;
  - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;
  - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng;
  - Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;
  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.
  d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
  e) Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
  a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư - PPP trong lĩnh vực xây dựng;
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.
  b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ;
  - Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
  - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;
  - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;
  - Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;
  - Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;
  - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;
  - Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;
  - Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;
  - Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng;
  - Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;
  - Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;
  - Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
  - Tham gia ý kiến về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
  - Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng;
  - Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Xây dựng;
  - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng;
  - Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.
  c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Vật liệu xây dựng, Cục Công tác phía Nam, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng; các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ.
  d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  e) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh.
  a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng (trừ quy hoạch nông thôn);
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc;
  - Quản lý nhà nước về Quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù;
  - Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực; hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khối các trường trực thuộc Bộ;
  - Thường trực Hội đồng Quy hoạch - kiến trúc.
  b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;
  - Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng trong lĩnh vực được phân công;
  - Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;
  - Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;
  - Công tác quy hoạch, kiến trúc các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư; chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể do Bộ làm chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công;
  - Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.
  c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại Học Xây dựng Miền Trung, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng Miền Tây; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ.
  d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  e) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
  a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị;
  - Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
  - Quản lý nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn; xây dựng nông thôn mới;
  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 02 đồ án quy hoạch xây dựng: “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đến khi hoàn thành;
  - Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; công tác về tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng;
  - Phụ trách chung về dự án ODA;
  - Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
  b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;
  - Trực tiếp giúp Bộ trưởng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ; công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ;
  - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng;
  - Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ;
  - Trưởng ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ;
  - Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;
  - Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;
  - Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch, các dự án hạ tầng kỹ thuật cụ thể do Bộ làm đầu mối hoặc chủ đầu tư;
  - Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.
  c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  e) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Yên.
  a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:
  - Xử lý và chỉ đạo thực hiện ban đầu các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Ban của Đảng; Mặt trận tổ quốc; Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành và cơ quan tương đương có liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan đơn vị thực hiện; công tác của Ban Cán sự Đảng; công tác xây dựng Đảng,... khi Bộ trưởng vắng mặt;
  - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;
  - Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
  - Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; quản lý chất lượng, nghiệm thu, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng;
  - Công tác pháp chế, cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;
  - Công tác thông tin và truyền thông của Bộ;
  - Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng;
  - Công tác quốc phòng - an ninh;
  - Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;
  - Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;
  - Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng.
  b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;
  - Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;
  - Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;
  - Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;
  - Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
  - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;
  - Trưởng ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng;
  - Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;
  - Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.
  c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà Xuất bản xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng.
  d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  e) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Nam Định,Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 525/QĐ-BXD ngày 13/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng.
  Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Các Phó Thủ tướng (để b/c);
  - VP Chính phủ; VP Trung ương Đảng; VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương;
  - Đảng ủy Bộ XD; Đảng ủy khối cơ sở Bộ XD tại TP.HCM ;
  - Công đoàn XD Việt Nam;
  - Lưu VT, TCCB (h3).
  BỘ TRƯỞNG
  Phạm Hồng Hà

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 25/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 15/10/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 286/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
  Ban hành: 14/03/2018 Hiệu lực: 14/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản thay thế (01)
  Quyết định 286/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
  Ban hành: 14/03/2018 Hiệu lực: 14/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 555/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 555/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/06/2017
  Hiệu lực: 19/06/2017
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: 14/03/2018
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới