logo

Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai nhiệm vụ BCĐ quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa Quốc gia Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 56/QĐ-BCĐASW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
  Ngày ban hành: 11/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
  -------
  Số: 56/QĐ-BCĐASW
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
  VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
  6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
  ------------------------------------------------------------
  TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
  VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
   
   
  Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
  Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng, các Phó TTgCP;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT;
  - Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b).
  TRƯỞNG BAN
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Văn Ninh

   
  KẾ HOẠCH
  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia)
   
   

  STT
  Nội dung
  Chủ trì/Thành phần
  Thời hn
  Đơn vị chun b
  Kết quảdự kiến
  I
  Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải)
  1.
  Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên
  Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo
  Tháng 9/2014
  Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
  Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo
  2.
  Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên
  Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải
  Tháng 6 đến tháng 11/2014
  Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
  Hiệu chỉnh kỹ thuật
  3.
  Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức
  Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải
  Tháng 7 đến tháng 12/2014
  Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
   
  4.
  Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối
  Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải
  Tháng 12/2014
  Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
   
  II
  Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế)
  1.
  Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
  Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan.
  Tháng 9/2014
  Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch
   
  2.
  Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
  Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế.
  Tháng 9 đến tháng 12/2014
  Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
  Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2
  III.
  Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
  1
  Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2
  Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm
  Tháng 6 đến tháng 7/2014
  Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành
   
  2
  Tổng hợp dự toán
  Cơ quan Thường trực
  Tháng 7/2014
  Cơ quan Thường trực
  Báo cáo tổng hợp dự toán
  3
  Thẩm định và phê duyệt dự toán
  Bộ Tài chính
  Tháng 8/2014
  Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan
   
  IV.
  Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
  1.
  Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên
  Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên
  Tháng 3/2015
  Cơ quan Thường trực
   
  2.
  Hoàn thiện báo cáo và trình thời gian tổ chức sơ kết
  Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải
  Tháng 3/2015
  Cơ quan Thường trực
   
  3
  Tổ chứckết
  Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên
  Tháng 4/2015
  Cơ quan Thường trực
   
  V.
  Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN
  1.
  Trình Chính phủ phương án đàm phán Nghị định thư
  Cơ quan Thường trực, các Bộ, cơ quan liên quan
  Theo lịch trình chung của ASEAN
  Cơ quan thường Trực
   
  2.
  Rà soát pháp lý đối với dự thảo Nghị định thư
  Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan
  Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý.
   
  3.
  Thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ để ký kết Nghị định thư
  Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan
  Cơ quan Thường trực
   
  VI.
  Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo
  1.
  Tổ chức phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo
  Cơ quan Thường trực; Văn phòng Chính phủ
  12/2014
  Cơ quan Thường trực
   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai nhiệm vụ BCĐ quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa Quốc gia
  Số hiệu: 56/QĐ-BCĐASW
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 11/08/2014
  Hiệu lực: 11/08/2014
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Vũ Văn Ninh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới