logo

Quyết định 763/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 763/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Chí Hiếu
  Ngày ban hành: 06/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BỘ TƯ PHÁP
  _________

  Số: 763/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định s 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Căn cứ Công văn số 98/VPCP-TH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020;

  Căn cứ văn bản cử thành viên tham gia Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 của các cơ quan có liên quan;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

  1. Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Tổ trưởng;

  2. Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cúu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

  3. Ông Nguyễn Duy Lãm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp - Thành viên;

  4. Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

  5. Ông Phan Trọng Đạt - Phó Tổng Thư ký Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam - Thành viên;

  6. Ông Trần Minh Sơn - Trưởng phòng Phòng Pháp luật lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Thành viên;

  7. Bà Nguyễn Thị Việt Anh - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;

  8. Bà Phan Minh Thủy - Trưởng phòng - Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Thành viên;

  9. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và chính sách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

  10. Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Trưởng phòng Phòng Pháp luật lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên Tổ Thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Thành viên;

  11. Bà Nguyễn Thị Giang - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương - Thành viên;

  12. Ông Ngô Bảo Hưng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và môi trường - Thành viên;

  13. Ông Lê Anh Văn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Thành viên;

  14. Ông Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh - Thành viên;

  15. Bà Hoàng Thị Nguyệt Thu - Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc - Thành viên;

  16. Bà Bùi Thị Thúy Mơ - Phó Trưởng phòng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TP. Hà Nội - Thành viên;

  17. Ông Đàm Ngọc Huân - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;

  18. Bà Phạm Hoàng Giang - Cán bộ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Thư ký Tổ soạn thảo.

  Điều 2. Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, có nhiệm vụ:

  1. Xây dựng Kế hoạch, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhở và vừa giai đoạn 2021-2026 và các tài liệu kèm theo;

  2. Thảo luận, tổng hợp, báo cáo giải trình về những vấn đề cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  3. Tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Ban Quản lý CT585 (để p/h);

  - Cục CNTT (để đăng tải);

  - Lưu: VT, Vụ PLDSKT (Nga).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Phan Chí Hiếu

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Ban hành: 24/06/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 763/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 763/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/04/2020
  Hiệu lực: 06/04/2020
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phan Chí Hiếu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới