logo

Quyết định 780/QĐ-BXD lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 780/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 07/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BỘ XÂY DỰNG
  ---------
  Số: 780/QĐ-BXD
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------
                Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập
  Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  ----------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
   
   
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Luật Xây dựng (sửa đổi) số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
  Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:
  1. Ban soạn thảo chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 60 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật hiện hành.
  3. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Các Đ/c Thứ trưởng;   
  - Lưu: VP, PC, Viện KTXD.                                                         
   
  BỘ TRƯỞNG
   
  (đã ký)
   
   
      Trịnh Đình Dũng

   
  DANH SÁCH BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  (Ban hành theo Quyết định số: 780/QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
   
   
  1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban.
  2. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban.
  3. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban.
  4. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng- Thành viên.
  5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.
  6. Ông Trần Quốc Hùng-Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.
  7. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp -Thành viên.
  8. Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải - Thành viên.
  9. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương - Thành viên.
  10. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Thành viên.
  11. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng -Thành viên.
  12. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng -Thành viên.
  13. Bà Nguyễn Thị Hà Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  14. Ông Vũ Văn Liên, Trưởng phòng Quyết toán đầu tư, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên.
  15. Ông Trần Đăng Luyến, Phó Trưởng phòng Chế độ -Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.
  (Danh sách này có 15 người).


  DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  (Ban hành theo Quyết định số: 780 /QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
   
  1. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng.
  2. Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó.
  3. Ông Hà Đức Thắng, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng -Tổ phó.
  4. Ông Trần Quốc Việt, Chuyên viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên.
  5. Ông Nguyễn Sĩ Tấn, Chuyên viên Phòng công trình Đường sắt- Đường bộ 3, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải - Thành viên.
  6. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.
  7. Ông Bạch Trần Quân, Phó Trưởng phòng Đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương - Thành viên.
  8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp - Thành viên.
  9. Ông Phạm Xuân Luyến, Phó Trưởng phòng Khảo sát, thiết kế, Cục Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  10. Ông Nguyễn Đình Long, Chuyên viên Phòng Chiến lược và phát triển đô thị Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  11. Ông Nguyễn Văn Vân, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  12. Ông Phương Hoài Nam, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  13. Ông Nguyễn Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  14. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  15. Ông Phạm Huy Cường,Trưởng Phòng Giá và thị trường xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  16. Ông Nguyễn Thanh Bình,Trưởng Phòng Chỉ tiêu và Định mức kinh tế-kỹ thuật, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên.
  17. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế đầu tư xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  18. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  19. Ông Lê Tất Thành - Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
  (Danh sách này có 19 người)
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 05/03/2009 Hiệu lực: 20/04/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 25/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 780/QĐ-BXD lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 780/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/07/2014
  Hiệu lực: 07/07/2014
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới