logo

Quyết định 796/QĐ-BXD lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về sử dụng thông tin về nhà ở

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 796/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 08/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BỘ XÂY DỰNG
  ---------
  Số: 796/QĐ-BXD
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập
  Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về
  nhà ở và thị trường bất động sản
  -----------
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
   
   
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
  Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;
  Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
             
  Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;
  Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập :
  1. Ban soạn thảo chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 60 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật hiện hành.
  3. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Chánh Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Các Đ/c Thứ trưởng;
  - Lưu: VT, Viện KTXD.
  BỘ TRƯỞNG
   
  (đã ký)
   
     Trịnh Đình Dũng

  DANH SÁCH BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
   THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 796/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2014
   của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
   
  1. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
  2. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban thường trực;
  3. Ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;
  4. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;
  5. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;
  6. Ông Trần Văn Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;
  7. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;
  8. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản;
  9. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;
  10. Ông Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;
  11. Ông Đỗ Đức Đôi, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và thông tin đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;
  12. Ông Cát Quang Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, thành viên;
  13. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;
  14. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.
   
  DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
  THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 796/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
   
  1. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
  2. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
  3. Ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
  4. Ông Đinh Hữu Minh, Giám đốc Viện Nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;
  5. Ông Viễn Ái Huy, Phó Giám đốc Viện Nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;
  6. Ông Nguyễn Đình Hiếu, nghiên cứu viên Viện Nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;
  7. Ông Phạm Văn Thường, Trường phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;
  8. Ông Đỗ Bá Đại, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;
  9. Bà Nguyễn Thùy Lê, chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;
  10. Ông Hà Quang Hưng, Hàm Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;
  11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;
  12. Ông Lê Đức Hoàng, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;
  13. Ông Trần Phong Vũ, chuyên viên Cục Đăng ký thống kê, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;
  14. Ông Lê Hồng Cảnh, chuyên viên Phòng Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, thành viên;
  15. Ông Mạc Đình Minh, Trưởng phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;
  16. Ông Đào Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý dự án, Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;
  17. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;
  18. Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, kiêm Trưởng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 05/03/2009 Hiệu lực: 20/04/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 25/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 796/QĐ-BXD lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về sử dụng thông tin về nhà ở

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 796/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 08/07/2014
  Hiệu lực: 08/07/2014
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới