logo

Quyết định 847/QĐ-BTTTT thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 847/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 23/06/2014 Hết hiệu lực: 23/09/2014
  Áp dụng: 23/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  ---------------------
  Số: 847/QĐ-BTTTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------
     Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

      
  QUYẾT ĐỊNH

  V VIC THA NHN PHÒNG ĐO KIM

  -----------------------
  ­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   
   
  Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:
  Cetecom Inc. – US0187
                          Địa chỉ: 411 Dixon Landing Road, Milpitas, CA 95035 USA
  (đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2015.
  Điều4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  -     Như Điều 4;
  -     Bộ trưởng (để b/c);
  -     Trung tâm Thông tin (để đăng website);
  -     Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
  -     Lưu: VT, KHCN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   
  Đã ký
   
   
  Nguyễn Thành Hưng

   


   

  Phụ lục
  PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
  (Kèm theo Quyết định số 847/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 06 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
   
  1. Thông tin về Phòng đo kiểm
   
  Tên phòng đo kiểm: Cetecom Inc. – US0187
  Địa chỉ:                          411 Dixon Landing Road, Milpitas, CA 95035 USA
              Người liên lạc: Sabrina Sarne
              Điện thoại:                    +1(408) 586-6249                                 
   
  2. Phạm vi được thừa nhận
   

  TT
  Tên sản phẩm
  Quy định kỹ thuật
  1.
  Thiết bị đầu cuối
   
  1.1
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
  TCVN 7189:2009
  TCVN 7317:2003
  1.2
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
  TCVN 7189:2009
  1.3
  Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  TCVN 7317:2003
  1.4
  Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)
  TCVN 7189:2009
  TCVN 7317:2003
  1.5
  Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
  QCVN 12:2010/BTTTT
  QCVN 15:2010/BTTTT
  2.
  Thiết bị vô tuyến
   
  2.1
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 54:2011/BTTTT
   
  2.2
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.3
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.4
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.5
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
   
  2.6
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.7
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.8
  Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.9
  Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.10
  Thiết bị vô tuyến dẫn đường
  QCVN 18:2010/BTTTT
  2.11
  Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
  2.13
  Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện
  QCVN 18:2010/BTTTT
  QCVN 55:2011/BTTTT
  3.
  Thiết bị công nghệ thông tin
   
  3.1
  Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
  TCVN 7189:2009
  3.2
  Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
  TCVN 7189:2009
  3.3
  Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
  TCVN 7189:2009
  3.4
  Thiết bị định tuyến (router)
  TCVN 7189:2009
  3.5
  Thiết bị tập trung (hub)
  TCVN 7189:2009
  3.6
  Thiết bị chuyển mạch (switch)
  TCVN 7189:2009
  3.7
  Thiết bị cổng (gateway)
  TCVN 7189:2009
  3.8
  Thiết bị cầu (bridge)
  TCVN 7189:2009
  3.9
  Thiết bị tường lửa (firewall)
  TCVN 7189:2009

   
   
   
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  Ban hành: 08/08/2007 Hiệu lực: 05/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1363/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187
  Ban hành: 23/09/2014 Hiệu lực: 23/09/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản thay thế (01)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới