logo

Quyết định 892/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Văn bản liên quan

Văn bản mới