logo

Quyết định 904/QĐ-BHXH quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 904/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày ban hành: 04/09/2014 Hết hiệu lực: 02/08/2016
  Áp dụng: 04/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI
  VIỆT NAM
  -------
  Số: 1013/QĐ-BHXH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
  --------------------
  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
   
  Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Vị trí và chức năng
  Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.
  Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  1. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.
  2. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành và của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Ngành.
  4. Giúp Tổng Giám đốc:
  a) Tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng kết các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc phát động; đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành, của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đề xuất với Tổng Giám đốc xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành;
  b) Sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành;
  c) Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” cho các cá nhân trong và ngoài Ngành.
  5. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện.
  6. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
  7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; giải quyết và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.
  8. Xây dựng dự toán và đề xuất về sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  9. Quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.
  10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.
  11. Thực hiện công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được giao.
  12. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.
  13. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.
  14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
  Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành
  1. Ban Thi đua - Khen thưởng do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.
  2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định.
  3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
  Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:
  a) Phòng Thi đua;
  b) Phòng Khen thưởng.
  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.
  Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.
  2. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban
  1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.
  2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.
  3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  4. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 275/QĐ-BHXH ngày 09/3/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng.
  Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - HĐQL (để b/c);
  - Tổng Giám đốc;
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Lưu: VT, TCCB (5).
  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Minh

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 904/QĐ-BHXH quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 904/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/09/2014
  Hiệu lực: 04/09/2014
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực: 02/08/2016
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới