logo

Quyết định 966/QĐ-KTNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 625/QĐ-KTNN ngày 20/04/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Văn bản liên quan

Văn bản mới