logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1110/TTg-CN về đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1110/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 28/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 •  

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1110/TTg-CN
  V/v: Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
   
   
  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5392/BKHĐT-QLKKT ngày 04 tháng 7 năm 2017 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cụ thể:
  - Mở rộng khu công nghiệp Hòa Phú với diện tích tăng thêm là 150 ha (tổng diện tích khu công nghiệp sau khi mở rộng là 331,73 ha).
  - Bổ sung khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 325,6 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
  2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk:
  - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.
  - Chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.
  - Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
  - Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
  - Ban quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
  - Lưu: VT, CN (2) Khanh
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Trịnh Đình Dũng
   
   
  PHỤ LỤC
  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KCN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020
  (Kèm theo Công văn số 1110/TTg-CN ngày 28 tháng 7 năm 2017)
   

  TT
  KCN
  Diện tích quy hoạch
  nh hình thực tế
  Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất)
  Điều chỉnh quy hoạch
  Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT
  Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành Ip/cấp GCNĐT
   
  Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020
  Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt
  Diện tích giảm so với quy hoạch đưc duyt
  Diện tích KCN quy hoạch điều chỉnh, thành lập mới và mrộng đến năm 2020
  I
  KCN được phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
  1
  KCN Hòa Phú
  181,73
  181,73
   
  331,73
  331,73
  150
   
  331,73
  II
  KCN quy hoạch thành lập mới đến năm 2020
  1
  KCN Phú Xuân
   
   
   
  325,6
  325,6
  325,6
   
  325,6
   
  Tổng cộng
  181,73
  181,73
   
  657,33
  657,33
  475,6
   
  657,33

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1110/TTg-CN về đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1110/TTg-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 28/07/2017
  Hiệu lực: 28/07/2017
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới