logo

Công văn 4517/UBND-KT công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tp.Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4517/UBND-KT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Văn Quý
  Ngày ban hành: 11/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  --------------

  Số: 4517/UBND-KT

  V/v Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và công nghệ;

                                                   - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;

                                                   - Cục Thuế thành phố Hà Nội;

                                                   - Công an Thành phố;

                                                   - Thanh tra Thành phố;

                                                   - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

   

  - Xét Văn bản số 196/BC-SCT ngày 17/7/2019 của Sở Công Thương báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo kết luận số 541/TB-UBND ngày 10/5/2019, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị:

  1. Sở Công Thương

  - Nghiên cứu, hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố làm cơ sở cho việc triển khai công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

  - Chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện; các Sở, ngành liên quan xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo nhằm giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đảm bảo hoạt động tại các cụm công nghiệp tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố. Hoàn thành trong Quý IV/2019.

  2. Công an thành phố Hà Nội

  - Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định pháp luật tại các cụm công nghiệp, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định.

  - Rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ theo quy định đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, hoạt động sai phép, không phép, có người lưu trú qua đêm.

  - Tổng hợp, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cụm công nghiệp đã tồn tại từ nhiều năm, không đủ điều kiện để triển khai theo quy chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy; hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền trong Quý IV/2019.

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường

  - Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng đất tại các cụm công nghiệp (trong đó có việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cụm công nghiệp đã hình thành từ nhiều năm trước, còn diện tích đất công nghiệp nhưng chưa giao các hộ sản xuất, doanh nghiệp đã đóng góp tiền đầu tư hạ tầng trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, ...

  - Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các đơn vị sản xuất trong cụm công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật và Thành phố về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về vi phạm môi trường, xả thải không đạt quy chuẩn.

   

  4. Các Sở, ngành: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra Thành phố; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Cục Thuế thành phố Hà Nội

  - Theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý theo quy định những vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế tại các cụm công nghiệp đang hoạt động hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng (lưu ý tuyệt đối không cho phép bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp).

  - Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình nghiên cứu, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và Thành phố trong nghiên cứu nhiệm vụ khoa học; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; chuyển giao, làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa bàn Hà Nội; ...

  - Sở Xây dựng chủ trì thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  5. UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp

  Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định các vi phạm về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các đơn vị đầu tư, sản xuất tại các cụm công nghiệp đã và đang hoạt động hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn (lưu ý tuyệt đối không cho phép bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp).

  6. Chủ đầu tư cụm công nghiệp

  Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; quy định tại Điều 7 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các Quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh,

  - Các phòng: KT, ĐT, TKBT;

  - Lưu: VT, KTv.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Ngô Văn Qúy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
  Ban hành: 14/10/2016 Hiệu lực: 01/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 15/07/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4517/UBND-KT công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tp.Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 4517/UBND-KT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 11/10/2019
  Hiệu lực: 11/10/2019
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Ngô Văn Quý
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới