logo

Kế hoạch 57/KH-UBND Đề án Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động SXKD Thành phố Hà Nội đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 57/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Doãn Toản
  Ngày ban hành: 12/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  Số: 57/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện năm 2020 Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

  ---------------

   

  Thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2008/NĐ-CP, Quyết định số 6703/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”, trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2020 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động hóa chất của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

  - Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã và khuyến khích sự chủ động tham gia của các đơn vị có hoạt động hóa chất công nghiệp bảo đảm hiệu quả bền vững; ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất:

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức và các quy định pháp luật mới về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng, qua các đợt thanh tra, kiểm tra tại cơ sở; Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và Thành phố; qua các lớp tập huấn; nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp cho từng nhóm đối tượng có hoạt động hóa chất (sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ) trên địa bàn Thành phố. Trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của hóa chất công nghiệp đối với sức khỏe con người, một số quy định cụ thể trong phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động hóa chất.

  2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội:

  - Thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật.

  - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã và cán bộ quản lý của các đơn vị hoạt động hóa chất trến địa bàn Thành phố.

  - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/7/2015 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 464/UBND-KT ngày 30/01/2019 của UBND Thành phố về tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  - Tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hóa chất với các tỉnh bạn nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực công thương.

  3. Nâng cao năng lực công tác quản lý hoạt động hóa chất tại các cơ sở có hoạt động hóa chất:

  - Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất kinh doanh và đặc tính của hóa chất tại doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra.

  - Tổ chưc các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người lao động (đặc tính, độc tính của hóa chất; các nguy cơ rủi ro hóa chất; các tác hại của hóa chất đến sức khỏe con người và môi trường; các biện pháp phòng chống sự cố hóa chất...).

  - Hướng dẫn các đơn vị có hoạt động hóa chất tổ chức các lớp huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp.

  4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất:

  - Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất khi không đủ điều kiện theo quy định.

  - Tổ chức kiểm tra các loại hàng hóa là hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện vận chuyển theo quy định pháp luật.

  - Các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giám sát, quản lý hoạt động hóa chất từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường đến sử dụng hóa chất vào sản xuất công nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn nhất là tại các cơ sở hoạt động hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.

  5. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất:

  - Tổ chức khảo sát, thống kê danh mục, số lượng hóa chất nguy hiểm của các doanh nghiệp đang hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định về hóa chất nguy hiểm tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

  6. Thực hiện chế độ báo cáo:

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 15/11/2020, gửi về Sở Công Thương Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

  III. KINH PHÍ

  - Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020 dự kiến là 230.000.000đ (Hai trăm ba mươi triệu đồng), từ nguồn ngân sách Thành phố đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội (có Phụ lục dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 kèm theo).

  - Các Sở, ban, ngành liên quan: Chủ động phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao; UBND các quận, huyện, thị xã bố trí đảm bảo một phần kinh phí từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực):

  - Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất theo các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện.

   

  - Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng, doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức kỹ thuật an toàn về hóa chất cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

  - Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất cho các đối tượng quản lý, người lao động trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở có hoạt động hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

  - Tổ chức điều tra, thống kê hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp nguy hiểm trên địa bàn Thành phố.

  - Đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra các đơn vị xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

  - Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

  2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

  Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị có hoạt động hóa chất.

  3. Công an thành phố Hà Nội:

  - Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động hóa chất, nhất là đối với nhóm hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao.

  - Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện quy định đối với vận chuyển hàng nguy hiểm đúng quy định của pháp luật.

  - Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động hóa chất đúng quy định pháp luật.

  4. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

  Phối hợp Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động hóa chất, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện các quy định hiện hành.

  5. Sở Thông tin và Truyền thông:

  Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về quản lý hóa chất, an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển và lưu giữ hóa chất. Phối hợp biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất.

  6. Cục Quản lý thị trường Hà Nội:

  Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất), kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

  7. Sở Tài chính:

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành.

  8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

  - Phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh, sạp bán hàng tại các chợ, các tuyến phố trên địa bàn.

  - Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác an toàn trong hoạt động hóa chất.

  - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn.

  - Bố trí đảm bảo theo quy định một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý.

  9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn:

  - Trong quá trình hoạt động hóa chất phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khu vực có hoạt động hóa chất, duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.

  - Thực hiện nghiêm việc huấn luyện an toàn hóa chất cho người quản lý, cán bộ chuyên trách, người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất tại đơn vị. Tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công nhân làm việc liên quan đến hóa chất để đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh. Xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với đơn vị theo quy định của pháp luật.

  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của UBND Thành phố./.

   

  Nơi nhận:

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Sở, ngành: CT, TC, TN&MT, TT&TT CATP, CQLTT, BQLKCN-CX;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, PCVP V.T. Anh, KT, NC, ĐT, TKBT;

  - Cổng thông tin điện tử Thành phố;

  - Lưu: VT, KT Vân

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Doãn Toản

   

   

   

  PHỤ LỤC:

  DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
  (Kèm theo Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của UBND Thành phố)

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Đơn vị thực hiện

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Kinh phí dự kiến (Tr.đ)

  Thời gian thực hiện

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  1

  Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, người lao động làm việc liên quan đến hóa chất trên địa bàn Hà Nội.

  Sở Công Thương

  Các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

  Lớp

  03

  80,4

  Quý 2-

  3/2020

  2

  Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

  Sở Công Thương

  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

  Lần

  01

  32

  Quý 2- 4/2020

  3

  Cập nhật, thống kê hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp nguy hiểm trên địa bàn Thành phố

  Sở Công Thương

  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố

  Lần

  02

  72,5

  Quý 2- 4/2020

  4

  Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, phối hợp quản lý hoạt động hóa chất với một số Sở Công Thương các tỉnh trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất

  Sở Công Thương

  Sở Công Thương các tỉnh

  Đoàn

  01

  45,1

  Quý 3 - 4/2020

  Tổng số:

  (Hai trăm ba mươi triệu đồng)

   

   

  230

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 113/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế trại giam
  Ban hành: 28/10/2008 Hiệu lực: 24/11/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
  Ban hành: 09/10/2017 Hiệu lực: 25/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 57/KH-UBND Đề án Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động SXKD Thành phố Hà Nội đến năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 57/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 12/03/2020
  Hiệu lực: 12/03/2020
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Doãn Toản
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới