logo

Quyết định 1469/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 863 đến 868-11/2019
  Số hiệu: 1469/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 06/11/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 28/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  --------------

  Số: 1469/QĐ-TTg

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

  -----------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ Công Thương:

  a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

  b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

  b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

  3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

  a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

  b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước 01 tháng 02 hàng năm.

  4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;

  - Lưu: VT, CN(2).

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Thủ tưởng Chính phủ)

  -------------------------

   

   

  STT

   

  Tên Cơ sở

  Địa chỉ

  Lĩnh vực

  Ngành nghề

  Tiêu thụ NL quy đổi (TOE)

  Ghi chú

   

  I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

   

  1. Thành Phố Hà Nội

   

  1

  Bệnh viện Bạch Mai

  Số 78, đường Giải Phóng, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Văn phòng làm việc

  2.842

  SCT

   

  2

  Bệnh viện Bưu Điện

  Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai

  Công trình xây dựng

  Hoạt động cùa các bệnh viện

  555

  SCT

   

  3

  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

  Số 54, Phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  672

  SCT

   

  4

  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

  Số 40, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  3.700

  SCT

   

  5

  Bệnh viện K

  Số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  1.175

  SCT

   

  6

  Bệnh viện Nhi Trung ưong

  18/879 La Thành, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  1.763

  SCT

   

  7

  Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

  Số 929, Đường La Thành, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  538

  SCT

   

  8

  Bệnh viện Phụ sản Trung ương

  Số 43, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  701

  SCT

   

  9

  Bệnh viện Quân Y 103

  Số 261, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  528

  SCT

   

  10

  Bệnh viện Quân Y 354 – Tổng cục Hậu cần

  Số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  586

  SCT

   

  11

  Chi nhánh công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

  Kho Bãi Trám, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sàn xuất sản phẩm từ plastic

  2.169

  SCT

   

  12

  Chi nhánh ALMAZ - Công ty cồ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

  Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

  604

  SCT

   

  13

  Công ty cổ phần Đồng Phát

  Km 16 - Đại lộ thăng long, Khu CN Quốc Oai, Quốc Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất sợi

  3.867

  SCT

   

  14

  Công ty cổ phần Sài Sơn

  Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất xi măng

  1.333

  SCT

   

  15

  Công ty cồ phần sứ Viglacera Thanh Trì

  Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, huyện Thanh Trì

  Công nghiệp

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

  2.090

  SCT

   

  16

  Công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

  KCN Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Khai thác đá

  1.532

  SCT

   

  17

  Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hà Nội

  A2, CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân

  Phương, quận Nam Từ Liêm

  Công nghiệp

  Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

  1.483

  SCT

   

  18

  Công ty cồ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

  Số 87, 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

  2.148

  SCT

   

  19

  Công ty cồ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam

  Số 102, Trường Chinh, Quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Vãn phòng làm việc

  551

  SCT

   

  20

  Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú

  Số 41 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

  Công nghiệp

  Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

  1.114

  SCT

   

  21

  Công ty cồ phần cơ khí Đông Anh LICOGI

  Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  104.273

  SCT

   

  22

  Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hapulico

  Số 01, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng

  2.435

  SCT

   

  23

  Công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam

  TTTM Mê Linh Plaza, Km8 Thăng Long, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công trình xây dựng

  Thông tin và truyền thông

  607

  SCT

   

  24

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội

  Tầng 2 tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  668

  SCT

   

  25

  Công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội

  Số 93, Đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

  Công nghiệp

  Dệt

  2.345

  SCT

   

  26

  Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Him Lam

  Khu công viên Công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Thoát nước và xử lý nước thải

  4.106

  SCT

   

  27

  Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô

  Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

  Công trình xây dựng

  Dịch vụ lưu trú

  664

  SCT

   

  28

  Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

  Lô 15 A - Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

  1.305

  SCT

   

  29

  Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng

  CCN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

  Công nghiệp

  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

  5.524

  SCT

   

  30

  Công ty cổ phần khóa Việt-Tiệp

  Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  192.486

  SCT

   

  31

  Công ty cổ phần kim khí Thăng Long

  Phường Sài Đồng, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Gia công sắt thép

  1.602

  SCT

   

  32

  Công ty cổ phần may Hồ Gươm

  Tầng 10 HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  703

  SCT

   

  33

  Công ty cổ phần MIZA

  CCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

  3.435

  SCT

   

  34

  Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển

  Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

  Công nghiệp

  Sản xuất thuốc trừ sâu và sản

  phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

  41.357

  SCT

   

  35

  Công ty cổ phần Style Stone

  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  1.401

  SCT

   

  36

  Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam

  Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Hoạt động cùa trụ sở vãn phòng

  757

  SCT

   

  37

  Công ty cổ phần thép Gia Trung

  Xóm Đông, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất sắt, thép, gang

  2.312

  SCT

   

  38

  Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

  Lô 14 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sàn xuất sắt, thép, gang

  3.408

  SCT

   

  39

  Công ty cổ phần trung tâm thương mại EVER-FORTUNE

  Số 83B, đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  921

  SCT

   

  40

  Công ty cồ phần Vincom Retail

  54A, Nguyễn Chí Thanh , quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  1.590

  SCT

   

  41

  Công ty cồ phần xích líp Đông Anh

  Số 11,Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất mô tô, xe máy

  1.518

  SCT

   

  42

  Công ty Hùng Phương

  Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

  Công nghiệp

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  1.241

  SCT

   

  43

  Công ty liên doanh tháp Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  Số 194, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  731

  SCT

   

  44

  Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

  Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.093

  SCT

   

  45

  Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội

  Km 24, xã Quất Động, huyện Thường Tín

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  2.483

  SCT

   

  46

  Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm

  Số 1A, đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.541

  SCT

   

  47

  Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna

  Số 6B, Phố Láng Hạ, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.226

  SCT

   

  48

  Công ty TNHH ABB

  Km 9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị điện

  1.468

  SCT

   

  49

  Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội

  Lô G03, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

  2.484

  SCT

   

  50

  Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

  CCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

  1.797

  SCT

   

  51

  Công ty TNHH Canon Việt Nam

  Lô A1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  9.421

  SCT

   

  52

  Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198

  Số 198 Phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  898

  SCT

   

  53

  Công ty TNHH công nghệ Muto Hà Nội

  Lô 37, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  2.359

  SCT

   

  54

  Công ty TNHH công nghiệp Credit Up Việt Nam

  Lô 45A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.676

  SCT

   

  55

  Công ty TNHH công nghiệp KYB Việt Nam

  Lô 110-111-112, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  2.236

  SCT

   

  56

  Công ty TNHH DAIBIRU CSB

  Số 16, phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  672

  SCT

   

  57

  Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

  Lô K8, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  2.223

  SCT

   

  58

  Công ty TNHH Denso Việt Nam

  E1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

  3.570

  SCT

   

  59

  Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

  Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  5.023

  SCT

   

  60

  Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng

  Long

  J1-J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  5.874

  SCT

   

  61

  Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

  Lô LD4, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  20.665

  SCT

   

  62

  Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)

  KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ Plastic

  1.318

  SCT

   

  63

  Công ty TNHH Enkei Việt Nam

  Lô N-2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.487

  SCT

   

  64

  Công ty TNHH FCC Việt Nam

  Lô A5, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.619

  SCT

   

  65

  Công ty TNHH Fujikin Việt Nam

  Lô H-2B, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.007

  SCT

   

  66

  Công ty TNHH Global Toserco

  Số 40, Phố Cát Linh, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Dịch vụ lưu trú

  851

  SCT

   

  67

  Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 1

  Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.265

  SCT

   

  68

  Công ty TNHH HAL Việt Nam

  Lô B-19, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  7.876

  SCT

   

  69

  Công ty TNHH hệ thống dây SUMI

  HANEL

  KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên.

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.296

  SCT

   

  70

  Công ty TNHH Hoà Bình

  Số 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

  561

  SCT

   

  71

  Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt

  Nam

  Lô J3 & 4, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  500.938

  SCT

   

  72

  Công ty TNHH khách sạn Grand Plaza Hà Nội

  Số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  3.530

  SCT

   

  73

  Công ty TNHH khách sạn Nhà Hát

  Số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  919

  SCT

   

  74

  Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

  Lô A6, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất sắt, thép, gang

  1.363

  SCT

   

  75

  Công ty TNHH kính kỹ thuật Luminois

  Việt Nam

  Lô 2, 1 KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

  1.935

  SCT

   

  76

  Công ty TNHH linh kiện điện từ SEI Việt Nam

  Lô C6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  13.068

  SCT

   

  77

  Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

  Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

  7.556

  SCT

   

  78

  Công ty TNHH LOTTE CORALIS

  Số 54, Liễu Giai, phường cống Vị, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  7.438

  SCT

   

  79

  Công ty TNHH mặt trời Sông Hồng

  Số 23, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  588

  SCT

   

  80

  Công ty TNHH Matsuo Industries Việt

  Nam

  Lô C10, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  1.566

  SCT

   

  81

  Công ty TNHH MTV AON VINA

  Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  2.359

  SCT

   

  82

  Công ty TNHH MTV đầu tư và thương mại The Garden

  Tầng 2 TTTM The Garden KĐT The Manor Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  822

  SCT

   

  83

  Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long

  Số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân.

  Công nghiệp

  Sẩn xuất thuốc lá

  2.401

  SCT

   

  84

  Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1

  Số 1, phố Yersin, quận Hai Bà Trưng.

  Công nghiệp

  Sàn xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

  1.008

  SCT

   

  85

  Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội

  Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín

  Công nghiệp

  Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

  1.304

  SCT

   

  86

  Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

  Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  3.131

  SCT

   

  87

  Công ty TNHH OGINO Việt Nam

  Lô N9, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc,thiết bị)

  1.517

  SCT

   

  88

  Công ty TNHH Panasonic System

  Networks Việt Nam

  J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.305

  SCT

   

  89

  Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

  Lô C1-2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

  2.274

  SCT

   

  90

  Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam

  Lô M6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

  4.992

  SCT

   

  91

  Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô

  Goshi Thăng Long

  Số 134, phố Sài Đồng, Tổ 15, Phuờng Việt Hưng, Quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

  3.993

  SCT

   

  92

  Công ty TNHH quản lý khách sạn Bitexco

  Số 8, Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  2.747

  SCT

   

  93

  Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây

  Số 3, phố Phó Đức Chính, Quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  989

  SCT

   

  94

  Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam

  Lô 42, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  1.031

  SCT

   

  95

  Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

  Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.350

  SCT

   

  96

  Công ty TNHH sản phẩm RICOH IMAGING (Việt Nam)

  Lô A7, KCN Sài Đồng B, Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  1.308

  SCT

   

  97

  Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

  Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất các sản phẩm từ plastic

  1.423

  SCT

   

  98

  Công ty TNHH sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

  Lô G1-G2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

  6.324

  SCT

   

  99

  Công ty TNHH SATURN

  Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  598

  SCT

   

  100

  Công ty TNHH Tamron optical Việt Nam

  Lô 69B-70A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.113

  SCT

   

  101

  Công ty TNHH Terumo Việt Nam

  Lô 44A-44B-44C KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

  2.885

  SCT

   

  102

  Công ty TNHH tháp Láng Hạ Hà Nội

  Số 89, phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  526

  SCT

   

  103

  Công ty TNHH tháp Trung Tâm Hà Nội

  Số 49, Phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  873

  SCT

   

  104

  Công ty TNHH thép An Khánh

  Khu Thuỷ Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

  Công nghiệp

  Sản xuất sắt, thép, gang

  14.517

  SCT

   

  105

  Công ty TNHH thép Việt Đức Đông Anh

  Xã Dục Tú, huện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xừ lý,gia công kim loai

  1.015

  SCT

   

  106

  Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long

  số 222, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  1.577

  SCT

   

  107

  Công ty TNHH thương mại Trần Hồng

  Quân

  Số 36, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.537

  SCT

   

  108

  Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

  Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  1.717

  SCT

   

  109

  Công ty TNHH URC Hà Nội

  Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất đồ uống không cồn

  2.400

  SCT

   

  110

  Công ty TNHH VIETNERGY

  Lô CN2, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất pin và ắc quy

  4.455

  SCT

   

  111

  Công ty TNHH Viettel-CHT

  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng - Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Cung cấp dịch vụ viễn thông

  2.028

  SCT

   

  112

  Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

  72A, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà hỗn hợp

  6.238

  SCT

   

  113

  Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

  Số 2, Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà hỗn hợp

  957

  SCT

   

  114

  Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

  Lô 9 CN2, CCN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị điện

  749

  SCT

   

  115

  Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

  xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

  Công nghiệp

  Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

  5.297

  SCT

   

  116

  Công ty TNHH Young Fast

  Optoelectronics (Việt Nam)

  Lô CN2, 1, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  4.134

  SCT

   

  117

  Học Viện Quân Y

  Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

  Công trình xây dựng

  Trường học

  810

  SCT

   

  118

  Kho bạc Nhà Nước

  Số 32 Cát Linh, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Trụ sở làm việc

  747

  SCT

   

  119

  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm công nghệ thông tin

  Nhà C3, Phường Phưong Liệt, Quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Trụ sở làm việc

  609

  SCT

   

  120

  Nhà máy in tiền Quốc gia.

  Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy.

  Công nghiệp

  In ấn

  2.526

  SCT

   

  121

  Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

  Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  1.625

  SCT

   

  122

  Tâp đoàn Dầu Khí

  Số 18, đường Láng Hạ, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà văn phòng

  4.186

  SCT

   

  123

  Tổng công ty CP Bia - Rượu - nước giải khát Hà Nội

  Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sản xuất bia

  2.958

  SCT

   

  124

  Tổng công ty hạ tầng mạng

  Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Sản xuất thiết bị viễn thông

  691

  SCT

   

  125

  Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

  Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

  1.486

  SCT

   

  126

  Tổng công ty viễn thông Mobifone

  Lô đất VP1-Khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  2.470

  SCT

   

  127

  Tổng công ty viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội

  Số 1, Giang Văn Minh, quận Ba Đình

  Công nghiệp

  Sản xuất công nghiệp khác

  834

  SCT

   

  128

  Trung tâm Hội nghị Quốc gia

  Số 57, Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà hỗn hợp

  1.252

  SCT

   

  129

  Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

  Dốc đoàn kết, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà văn phòng

  519

  SCT

   

  130

  Trường đại học FPT

  Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

  Công trình xây dựng

  Trường học

  549

  SCT

   

  131

  Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

  Số 207, đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Trường học

  544

  SCT

   

  132

  TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone

  Số 811, Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai

  Công trình xây dựng

  Dịch vụ trung tâm dữ liệu

  1.628

  SCT

   

  133

  Văn phòng cục tần số vô tuyến điện - Bộ thông tin và truyền thông

  Số 115, Trần Duy Hưng, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Dịch vụ trung tâm dữ liệu

  532

  SCT

   

  134

  Văn phòng Quốc Hội

  Số 22, Hùng Vương, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  1.726

  SCT

   

  135

  Văn phòng Tổng cục Hải Quan

  Lô E3,đường Dương Đình Nghệ, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  944

  SCT

   

  136

  Viện Dầu khí Việt Nam

  Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

  893

  SCT

   

  137

  Viện Huyết học truyền máu Trung ương

  Số 14, Trần Thái Tông, Phường Yên Hoà, Quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  1.081

  SCT

   

  138

  Bệnh viện Hữu Nghị

  Số 1, Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  877

  SCT

   

  139

  Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

  Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  564

  SCT

   

  140

  Bộ tham mưu - Quân chủng phòng không không quân

  Phi trường Bạch Mai, Khương Mai

  Công trình xây dựng

  Cơ quan hành chính

  629

  SCT

   

  141

  Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

  Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

  Giao thông vận tải

  Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

  13.666

  SCT

   

  142

  Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc té Vinmec -Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City

  Số 458, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Hoạt động của các bệnh viện

  2.355

  SCT

   

  143

  Chi nhánh công ty TNHH MM Mega

  Market Việt Nam tại thành phố Hà Nội

  Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

  Công nghiệp

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  648

  SCT

   

  144

  Chi nhánh công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

  Cụm công trình đầu mối Yên Sở, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

  Công nghiệp

  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

  1.038

  SCT

   

  145

  Chi nhánh công ty TNHH nước giải khát CoCa-CoLa Việt Nam tại Hà Nội

  Km17, quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

  Công nghiệp

  Sản xuất đồ uống

  2.880

  SCT

   

  146

  Chi nhánh công ty TNHH XNK liên Thái Bình Dương - Hà Nội

  24B Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Công trình xây dựng

  744

  SCT

   

  147

  Chi nhánh Hà Tây - Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội

  T4 Tòa nhà Nam Cường, Km 4, Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, quận Hà Đông

  Công nghiệp

  Thi công, quản lý tòa nhà

  1.121

  SCT

   

  148

  Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt - Nhật tại Long Biên

  TTTM Gia Thụy, khu X2, phường.Gia Thụy, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Trung tâm Thương mại

  647

  SCT

   

  149

  Công ty cổ phần ACC- Thăng Long

  Số 3 Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, Q. Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà

  1.956

  SCT

   

  150

  Công ty cổ phần ACC-Thăng Long

  Số 3 Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ

  1.662

  SCT

   

  151

  Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

  Trung tâm giống màu, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

  Công nghiệp

  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

  6.094

  SCT

   

  152

  Công ty cổ phần Daeha

  TG TMDAEHA -360 Kim Mã, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  KD khách sạn

  2.291

  SCT

   

  153

  Công ty cổ phần FPT

  Lô B2 Cụm sx TTCN và CNN, quận cầu Giấy

  Công nghiệp

  Hoạt động viễn thông khác

  1.511

  SCT

   

  154

  Công ty cổ phần PVI

  Tòa nhà văn phòng PVI thuộc lô VP2 KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hoà, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Văn phòng

  1.353

  SCT

   

  155

  Công ty cổ phần Savico Hà Nội

  KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Trung tâm Thương mại

  1.053

  SCT

   

  156

  Công ty cổ phần SYRENA

  số 51 đường Xuân Diệu,Tây Hồ

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh

  984

  SCT

   

  157

  Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC

  Tòa nhà CMC Tower số 11 phố Duy Tân, quận cầu Giấy

  Công nghiệp

  mạng truyền dẫn + dịch vụ máy tính

  1.355

  SCT

   

  158

  Công ty cổ phần Vicostone

  Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Sx vật liệu xây dựng

  2.693

  SCT

   

  159

  Công ty cổ phần viễn thông FPT

  Tầng 1 Tòa nhà FPT Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy

  Công nghiệp

  Hoạt động viễn thông khác

  1.326

  SCT

   

  160

  Công ty cổ phần viễn thông FPT

  Toà nhà FPT Cụm TTCN và CNN quận cầu Giấy

  Công nghiệp

  Hoạt động viễn thông khác

  614

  SCT

   

  161

  Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

  Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

  Công nghiệp

  Sản xuất xi mãng

  12.099

  SCT

   

  162

  Công ty công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  728

  SCT

   

  163

  Công ty công nghệ thông tin VNPT - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Số 57, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  730

  SCT

   

  164

  Công ty cổ phần bia Hà Nội Kim Bài

  Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

  Công nghiệp

  Sản xuất bia

  3.043

  SCT

   

  165

  Công ty cổ phần cao su Sao Vàng

  Số 231-Nguyên Trãi, P.Thượng Đình, quận Thanh Xuân

  Công nghiệp

  Sản xuất lốp

  7.344

  SCT

   

  166

  Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh

  Tổ 8 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  3.505

  SCT

   

  167

  Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát

  Tầng 5, Tòa nhà CT3, The Pride, Khu ĐTM An

  Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông

  Công trình xây dựng

  Quản lý tòa nhà, kinh doanh dịch vụ

  770

  SCT

   

  168

  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia

  Số 72A, đường Nguyên Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

  Công nghiệp

  Kinh doanh dịch vụ

  2.503

  SCT

   

  169

  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

  Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

  Công nghiệp

  kinh doanh

  2.817

  SCT

   

  170

  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

  Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, p. Nhân chính, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Tòa nhà hỗn hợp đa năng

  571

  SCT

   

  171

  Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC

  Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Văn phòng

  554

  SCT

   

  172

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

  Số 243 Đê La Thành, quận Ba Đình

  Công nghiệp

  KD dịch vụ

  557

  SCT

   

  173

  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền

  Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

  Công nghiệp

  Xử lý nước thải

  1.368

  SCT

   

  174

  Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa

  B15 đường CN 6 KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất xốp nhựa

  10.402

  SCT

   

  175

  Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  2.149

  SCT

   

  176

  Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

  Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sản xuất các sản phẩm từ plastic

  1.948

  SCT

   

  177

  Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile

  Tầng 6, tòa nhà King Building, số 7 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  725

  SCT

   

  178

  Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile

  Số 57, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  931

  SCT

   

  179

  Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

  Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  4.544

  SCT

   

  180

  Công ty cổ phần Woodland

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.676

  SCT

   

  181

  Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

  324 Tây Sơn, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Văn phòng

  1.348

  SCT

   

  182

  Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

  Lô 3.7 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ

  645

  SCT

   

  183

  Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

  Nhân Chính, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ

  705

  SCT

   

  184

  Công ty giấy TISSUE Sông Đuống

  Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Sx các sản phẩm về giấy

  1.455

  SCT

   

  185

  Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel

  D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  667

  SCT

   

  186

  Công ty Synopex Việt Nam

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.293

  SCT

   

  187

  Công ty TNHH Biệt Thự Vàng

  Số 2 đường Tây Hồ, quận Tây Hồ

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh

  677

  SCT

   

  188

  Công ty TNHH BLD VINA

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.305

  SCT

   

  189

  Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam

  Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy

  3.630

  SCT

   

  190

  Công ty TNHH Capitaland - Hoàng Thành

  Khu CT08, Khu Cồ Ngựa, KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông

  Công trình xây dựng

  Quản lý tòa nhà, kinh doanh dịch vụ

  503

  SCT .

   

  191

  Công ty TNHH Denso Việt Nam

  El KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.931

  SCT

   

  192

  Công ty TNHH dịch vụ cao cấp Cuộc sống Vàng

  Tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Các hoạt động của trụ sở văn phòng

  1.471

  SCT

   

  193

  Công ty TNHH dịch vụ và quản lý Mipec

  2 phố Long Biên II, quận Long Biên

  Công nghiệp

  Trung tâm Thương mại

  1.210

  SCT

   

  194

  Công ty TNHH Elentec Việt Nam

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  6.708

  SCT

   

  195

  Công ty TNHH Five Star Kim Giang

  Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân

  Công trình xây dựng

  Kinh doanh dịch vụ

  790

  SCT

   

  196

  Công ty TNHH Fukoku Việt Nam

  Lô 1A và 1B KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

  Công nghiệp

  Sản xuất công nghiệp

  1.086

  SCT

   

  197

  Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

  Lỗ CN1-02B-4-8 KCN công nghệ cao 1, Khu CNC Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.021

  SCT

   

  198

  Công ty TNHH Iki Cast Việt Nam

  KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

  Công nghiệp

  Sản xuất công nghiệp

  1.318

  SCT

   

  199

  Công ty TNHH Inoac Việt Nam

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.024

  SCT

   

  200

  Công ty TNHH Kangaroo-VP

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.638

  SCT

   

  201

  Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza

  84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.100

  SCT

   

  202

  Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long

  KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.551

  SCT

   

  203

  Công ty TNHH liên doanh khách sạn

  Thống Nhất Metropole

  Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.666

  SCT

   

  204

  Công ty TNHH linh kiện điện tử Sei (Việt Nam)

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.789

  SCT

   

  205

  Công ty TNHH MTV Aon Vina

  Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.621

  SCT

   

  206

  Công ty TNHH MTV Aon Vina

  Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  4.334

  SCT

   

  207

  Công ty TNHH MTV Aon Vina

  Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Khách sạn

  1.220

  SCT

   

  208

  Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

  Số 2A phố Nguyên Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

  Công nghiệp

  cung cấp nước sạch

  1.467

  SCT

   

  209

  Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam

  CCN Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín

  Công nghiệp

  Sx thiết bị dụng cụ điện

  2.570

  SCT

   

  210

  Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

  Số 25, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Văn phòng

  664

  SCT

   

  211

  Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  2.102

  SCT

   

  212

  Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

  Lô 13-14-15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  3.182

  SCT

   

  213

  Công ty TNHH Panasonic Industrial

  Devices Việt Nam

  J1-J2 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.413

  SCT

   

  214

  Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

  Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú cầu, huyện Ứng Hòa

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm nhựa

  3.045

  SCT

   

  215

  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long

  Tiểu Khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất kính

  2.374

  SCT

   

  216

  Công ty TNHH sợi dệt Vĩnh Phúc

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  2.468

  SCT

   

  217

  Công ty TNHH sợi Vinh Phát

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  3.064

  SCT

   

  218

  Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

  Lô 17,18,19,M2,M3 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.873

  SCT

   

  219

  Công ty TNHH swcc Showa (Việt Nam)

  Lô B8 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  1.188

  SCT

   

  220

  Công ty TNHH Toto Việt Nam

  F1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  11.886

  SCT

   

  221

  Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

  TTTM Vincom Megamall Times City, 458 Minh

  Khai, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  4.360

  SCT

   

  222

  Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

  114 Mai Hắc Đê, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  689

  SCT

   

  223

  Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

  TTTM Vicom Center Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  2.485

  SCT

   

  224

  Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

  Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  913

  SCT

   

  225

  CPV-NM chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

  Lô CN-B3, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

  Công nghiệp

  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

  1.875

  SCT

   

  226

  Cục Hậu cần - Bộ Công an

  Số 47 Phạm Văn Đồng, quận cầu Giấy

  Công trình xây dựng

  Hành chính sự nghiệp

  2.225

  SCT

   

  227

  Cục hậu cần - Bộ Tổng Tham Mưu

  Số 34 Trần Phú, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  CQ hành chính

  2.726

  SCT

   

  228

  Cục quản trị A - Văn Phòng Trung ương Đảng

  Số 7 Nguyên Cảnh Chân, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  CQ hành chính

  841

  SCT

   

  229

  Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ

  Số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  CQ hành chính

  507

  SCT

   

  230

  Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

  65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng

  Công trình xây dựng

  Hành chính sự nghiệp

  756

  SCT

   

  231

  Đài Truyền hình Việt Nam

  43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Cơ quan hành chính

  3.431

  SCT

   

  232

  Doanh nghiệp chế xuất Nitori

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

  Công nghiệp

  Sx công nghiệp

  4.096

  SCT

   

  233

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Số 11 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình

  Công trình xây dựng

  Văn phòng điều hành kinh doanh

  539

  SCT

   

  234

  Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội

  Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

  Công nghiệp

  Sản xuất đồ uống

  1.469

  SCT

   

  235

  Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

  Số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Các hoạt động của trụ sở văn phòng

  543

  SCT

   

  236

  Tổng công ty Mạng lưới Viettel - Chi

  nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội

  Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  2.226

  SCT

   

  237

  Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội

  Số 16, Pháo Đài Láng, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  2.012

  SCT

   

  238

  Trung tâm hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty công nghệ thông tin VNPT

  KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  757

  SCT

   

  239

  Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc – Chi nhánh tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT - Netl)

  Số 97, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

  Công trình xây dựng

  Công trình xây dựng

  630

  SCT

   

  240

  Trung tâm Viễn thông 2 Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Số 75, Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  796

  SCT

   

  241

  Viện Nghiên cứu và phát triển Viettel - Chi

  nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân Đội

  Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

  Công trình xây dựng

  Hoạt động viễn thông khác

  1.036

  SCT

   

  242

  Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên

  27 Cổ Linh, Long Biên, hà Nội

  Công trình xây dựng

  Trụng tâm Thương mại

  3.818

  SCT

   

  243

  Trường Quốc tế LHQ Hà Nội

  Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

  Công trình xây dựng

  Trường học

  537

  SCT

   

  244

  Khu liên hợp thể thao quốc gia

  Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Công trình xây dựng

  Hoạt động thể thao

  1.496

  SCT

   

  245

  Công ty TNHH Hoàng Vũ

  CCN Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  2.826

  SCT

   

  246

  Công ty TNHH MTV Sơn Hà SPP Việt

  Nam

  CCN Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

  Công nghiệp

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  1.609

  SCT

   

  247

  Công ty CP tập đoàn Gang thép Hàn Việt

  Cụm công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

  Công nghiệp

  Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

  8.062

  SCT

   

  2. Tỉnh Vĩnh Phúc

   

  1

  Công ty cổ phần Prime Tiền Phong

  KCN Bình Xuyên-Huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  4.270

  SCT

   

  2

  Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam

  Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị điện khác

  4.685

  SCT

   

  3

  Công ty cổ phần Prime Ngói Việt

  KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  2.784

  SCT

   

  4

  Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức

  KCN Bình Xuyên,xã Đạo Đức,huyện Bình Xuyên,VP

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  7.485

  SCT

   

  5

  Công ty cổ phần Prime Vmh Phúc

  Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  6.790

  SCT

   

  6

  Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VGPIPE

  KCN Bình Xuyên,xã Đạo Đức,huyện Bình Xuyên,VP,

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  7.846

  SCT

   

  7

  Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam

  Lô M, KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất mô tô, xe máy

  2.288

  SCT

   

  8

  Công ty Honda Việt Nam

  P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất mô tô, xe máy

  17.499

  SCT

   

  9

  Công ty ô tô Toyota Việt Nam

  P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất xe có động cơ

  3.042

  SCT

   

  10

  Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long

  P.Phúc Thắng -TX .Phúc Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  3.800

  SCT

   

  11

  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh

  Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  2.341

  SCT

   

  12

  Công ty cổ phần Prime Đại Việt

  Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  4.078

  SCT

   

  13

  Công ty hữu hạn công nghiệp rèn dập VietSheng

  KCN Khai Quang-TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ

  trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

  1.105

  SCT

   

  14

  Công ty TNHH Partron Vina

  Lô 11 KCN Khai Quang, p Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  10.826

  SCT

   

  15

  Công ty TNHH BHFLEX VINA

  KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  7.188

  SCT

   

  16

  Công ty TNHH Power Logics Vina

  KCN Khai Quang-Phường Khai Quang-TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  3.081

  SCT

   

  17

  Chi nhánh công ty TNHH EB Thanh Hóa tại Vĩnh Phúc

  Khu TTTM Vĩnh Phúc, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công trình xây dựng

  Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  578

  SCT

   

  18

  Công ty TNHH HAESUNG VINA

  Lô CN7, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  6.738

  SCT

   

  19

  Công ty TNHH DKT VINA

  KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện từ

  1.229

  SCT

   

  20

  Công ty TNHH Hoàn Mỹ

  Thôn Hán Lữ-P.Khai Quang-TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  7.775

  SCT

   

  21

  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

  KCN Khai Quang, p Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

  6.394

  SCT

   

  22

  Công ty TNHH JAHWA VINA

  Lô CN10, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  3.882

  SCT

   

  23

  Công ty cồ phần Prime - Yên Bình

  Xóm Phổ, Xã Quất Lưu-Huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  1.419

  SCT

   

  24

  Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

  Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, H Yên Lạc

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  3.726

  SCT

   

  25

  CôngtyTNHH Việt Nga

  Hợp Thịnh - Tam Dương

  Công nghiệp

  Sản xuất sắt, thép, gang

  2.294

  SCT

   

  26

  Công ty cổ phần công nghiệp Việt Nam

  Đồng Văn - Yên Lạc

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  4.520

  SCT

   

  27

  Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Việt Nga

  Thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn, H. Yên Lạc

  Công nghiệp

  Sản xuất bao bì từ plastic

  6.294

  SCT

   

  28

  Công ty TNHH thương mại và sản xuất phôi thép Thành Công

  Xã Đồng Vãn - Huyện Yên Lạc

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  2.119

  SCT

   

  29

  Công ty cổ phần thép Trường Biện

  Khu CN Đồng Vãn, xã Đồng Vãn, huyện Yên Lạc

  Công nghiệp

  Đúc sắt thép

  5.041

  SCT

   

  30

  Công ty TNHH thương mại Khánh Dư

  Xã Đồng Vãn, Huyện Yên Lạc

  Công nghiệp

  Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

  9.442

  SCT

   

  31

  Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

  KCN Bá Thiện - H. Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  3.282

  SCT

   

  32

  Công ty cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam

  KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  3.207

  SCT

   

  33

  Công ty TNHH Interflex Vina

  Lô CN5, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  1.970

  SCT

   

  34

  Công ty TNHH DST Vina

  KCN Bá Thiện II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

  3.396

  SCT

   

  35

  Công ty TNHH Sekonix Vina

  KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất máy chuyên dụng khác

  4.417

  SCT

   

  36

  Công ty cổ phần TTC

  Lô CN 6, Khu CN Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

  5.053

  SCT

   

  35

  Công ty TNHH Vitto - VP

  Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương

  Công nghiệp

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

  8.119

   

  SCT

   

  38

  Công ty cồ phần công nghiệp Á Mỹ

  Lô 1, KCN Thái Hòa, Liễn Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch

  Công nghiệp

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  4.971

  SCT

   

  39

  Công ty TNHH KOHSEI Multipack Việt Nam

  Lô C- KCN Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

  1.062

  SCT

   

  40

  Công ty TNHH DIOSTECH VINA

  KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình

  Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Sàn xuất linh kiện điện tử

  4.478

  SCT

   

  41

  Công ty TNHH KCIVINA

  Lô CN06-8, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.535

  SCT

   

  42

  Công ty TNHH ELK DUMO VINA

  Lô CN 06, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.085

  SCT

   

  43

  Công ty TNHH YOUNG POONG Electronics VINA

  Nhà xưởng CNO6-6,Lô đất CN 06, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.089

  SCT

   

  44

  Công ty TNHH UJU Vina

  KCN Khai Quang, p Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  1.858

  SCT

   

  45

  Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

  Thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, T Vĩnh Phúc

  Công nghiệp

  Xây dựng nhà các loại

  1.549

  SCT

   

  46

  CôngtyTNHH MTV 95

  Xã Hợp châu - Huyện Tam Đảo

  Công nghiệp

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

  1.440

  SCT

   

  47

  Công ty hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

  Lô 13, Đường Nguyên Tống Lỗi, KCN Khai Quang, p Khai Quang, TPVrnh Yên

  Công nghiệp

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ

  trợ cho xe máy có động cơ và đông cơ xe

  1.096

  SCT

   

  48

  Công ty TNHH Vina Union

  KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

  1.047

  SCT

   

  49

  Công ty TNHH Actro Vina

  KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

  1.620

  SCT

   

  50

  Công ty TNHH Optrontec Vina

  KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  1.661

  SCT

   

  51

  Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam

  KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất trang phục

  1.718

  SCT

   

  52

  Công ty TNHH Solum Vina

  KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  2.060

  SCT

   

  53

  Chi nhánh công ty TNHH DE HEUS tại Vĩnh Phúc

  Lô G, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

  Công nghiệp

  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

  1.204

  SCT

   

  3. Tỉnh Bắc Ninh

   

  1

  Công ty Đường Man

  KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

  Công nghiệp

  Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

  1.025

  SCT

   

  2

  Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

  KCN Yên Phong, Yên Phong

  Công nghiệp

  Sản xuất linh kiện điện tử

  7.576

  SCT

   

  3

  Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

  KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

  Công nghiệp

  Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

  3.241

  SCT

   

  4

  Công ty TNHH Vina Yong Sejong

  KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du

  Công nghiệp

  Linh kiện điện tử

  1.804

  SCT

   

  5

  Công ty cổ phần giấy Thăng Long

  CCN Phong Khê 2, TP Bắc Ninh

  Công nghiệp

  Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

  1.909

  SCT

   

  6

  Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

  KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn