logo

Quyết định 1526/QĐ-TTg Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1526/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
  Ngày ban hành: 28/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 1526/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN
   CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC (UNIDO) TÀI TRỢ
  ---------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4956/BKHĐT-KTĐN ngày 31 tháng 7 năm 2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do UNIDO tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ. Môi trường Toàn cầu (GEF) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) với các nội dung chính sau:
  1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  Chủ Dự án: Vụ Quản lý các khu kinh tế.
  Các cơ quan đồng thực hiện:
  - Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ.
  2. Mục tiêu của Dự án: Tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nước và phương thức quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam.
  3. Các kết quả chính của Dự án:
  - Thông qua các chính sách và quy định đáp ứng tiêu chí của KCN sinh thái trong các lĩnh vực: quy hoạch và quản lý KCN, quản lý ô nhiễm môi trường, ô nhiễm công nghiệp trong các KCN, trách nhiệm và các biện pháp hỗ trợ đầu tư của các bên liên quan đối với hoạt động đầu tư công nghệ sạch và phát thải ít các bon của doanh nghiệp KCN.
  + Tăng cường năng lực về lập quy hoạch và quản lý KCN sinh thái cho các cơ quan quản lý KCN ở trung ương và địa phương.
  + Tăng cường năng lực kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít các bon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về KCN và doanh nghiệp trong KCN.
  + Xác định các doanh nghiệp tiềm năng trong KCN có thể tham gia ứng dụng công nghệ sạch, phát thải ít các bon, các giải pháp kỹ thuật sử dụng hiệu quả tài nguyên và xây dựng các dự án tăng cường năng lực cộng đồng.
  + Triển khai thí điểm các dự án chuyển đổi thành KCN sinh thái.
  + Tăng cường nhận thức của cộng đồng về phát triển KCN sinh thái.
  4. Thời gian thực hiện: 36 tháng kể từ khi Dự án được phê duyệt
  5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 53.229.265 USD, cụ thể như sau:
  a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 4.554.000 USD, trong đó:
  - Vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNIDO: 3.524.000 USD.
  - Vốn ODA do SECO viện trợ không hoàn lại thông qua UNIDO: 1.000.000 USD.
  - Vốn ODA viện trợ không hoàn lại của UNIDO: 30.000 USD.
  b) Vốn đối ứng: Vốn đối ứng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng tiền mặt: 2,268 tỷ đồng (tương đương 108.000 USD)
  c) Vốn đồng tài trợ:
  - Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật từ cơ quan phối hợp thực hiện của Việt Nam là 38.597.265 USD gồm:
  + Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1.500.000 USD
  + Bộ Công Thương: 50.000 USD
  + Bộ Khoa học và Công nghệ: 50.000 USD
  + Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình: 10.572.359 USD
  + Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 19.500.000 USD
  + Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ: 6.924.906 USD
  - Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của UNIDO cho các hoạt động triển khai dự án: 200.000 USD.
  - Vốn đồng tài trợ bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp:
  + Quỹ Tín dụng Xanh của SECO (GCTF): 3.000.000 USD bằng tiền mặt
  + Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF): 5.000.000 USD bằng tín dụng ưu đãi.
  + Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB): 1.770.000 USD bằng tín dụng ưu đãi.
  6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:
  - Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trung ương
  - Vốn đối ứng bằng tiền mặt do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định hiện hành của Luật ngân sách Nhà nước.
  - Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật do các bên liên quan đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam. Vốn đồng tài trợ này không cung cấp trực tiếp cho Dự án trên.
  - Dự án mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi.
  Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, xây dựng, thẩm định, phê duyệt và ký Văn kiện dự án với nhà tài trợ; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - TTg CP, các PTTg;
  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương;
  - UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, QHQT(3).TA
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Hoàng Trung Hải

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
  Ban hành: 23/04/2013 Hiệu lực: 06/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới