logo

Quyết định 2314/QĐ-BCT cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2314/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 31/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  ---------

  Số: 2314/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYT ĐỊNH

  về việc ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm
  theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý
  của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định hướng đến n
  ăm 2021

  -------------

  B TRƯỞNG B CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định s 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia năm 2019 và định hướng đên năm 2021;

  Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyt Kế hoạch hành động thúc đy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kim tra chuyên ngành đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018- 2020;

  Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được sửa đi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Tiêu chí cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kim tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Công Thương:

  1. Hàng hóa là nguyên liệu đầu vào hoặc sản phm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.2. Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế việc thực hiện kim tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

  3. Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

  Điều 3. Nguyên tắc cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:

  1. Tuân thủ sự thống nhất, đồng bộ về cơ sở pháp lý.

  2. Đảm bảo hiệu quả, mục tiêu quản lý nhà nước trên cơ sở đánh giá vai trò của hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong tổng thể các biện pháp quản lý của nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lưu thông, kinh doanh và sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

  3. Áp dụng những nguyên tắc quản lý rủi ro để thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời điều chỉnh danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án ct giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) kim tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quyết định này, kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có).

  2. Giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) kiểm tra chuyên ngành về hiệu sut năng lượng ti thiu tại Phụ lục 4 của Quyết định này, kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mc, phát sinh (nếu có).

  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tiết kiệm năng lượng và Phát trin bền vững, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  Như Điều 5;

  Các Thứ trưởng;

  Văn phòng Chính phủ;

  - Cổng Thông tin điện tử-B Công Thương;

  BỘ TRƯỞNG

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

   

   

   

  Phụ lục 1: Danh mục các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  Mã số HS

  Tên hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Mô tả sản phẩm, hàng hóa

  Phương án cắt giảm

  3603.00.10

  Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản;

  Các loại kíp nổ điện dùng trong công nghiệp

  Cắt giảm thủ tục doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa, thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp

  3603.00.20

  Dây cháy chậm

  Dây cháy chậm công nghiệp

  3603.00.90

  Loại khác

  Dây nổ chịu nước dùng trong công nghiệp

  Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

  7304.39.20

  Ống dẫn chịu áp lực cao có khả năng chịu áp lực không nhỏ hơn 42.000 psi

  Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp

  7308.40.10

  Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò

  Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò

  7308.40.90

  7309.00.11

  Các loại bình chứa dùng để chứa mọi loại vật liệu

  Bình chịu áp lực có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp

  7309.00.19

  7309.00.91

  7309.00.99

  7311.00.91

  Loại khác, có dung tích không quá 7,3 lít

  Chai chứa LPG

  7311.00.92

  Loại khác, có dung tích trên 7,3 lít nhưng dưới 30 lít

  7311.00.94

  Loại khác, có dung tích từ 30 lít trở lên nhưng dưới 110 lít

  7311.00.99

  Loại khác

  Bồn chứa LPG có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải

  8402.11.10

  Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/ giờ

  Nồi hơi có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng  trong công nghiệp

  8402.11.20

  8402.12.11

  Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/ giờ

  8402.12.19

  8402.12.21

  8402.12.29

  8402.19.11

  Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép

  8402.19.19

  8402.19.21

  8402.19.29

  8402.20.10

  Nồi hơi nước quá nhiệt

  Nồi hơi nhà máy điện

  8402.20.20

  8403.10.00

  Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02

  Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp

  8425.31.00

  Tời ngang; tời dọc loại chạy bằng động cơ điện

  Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp

  8479.89.39

  Máy và thiết bị cơ khí khác

  Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn, xe ô tô

  8479.89.40

  8479.89.39

  Trạm cấp LPG

  8479.89.40

  8501.10.29

  Đng cơ điện

  Động cơ điện phòng nổ

  8501.10.49

  8501.10.59

  8501.10.99

  8501.20.19

  8501.20.29

  8501.31.40

  8501.32.22

  8501.32.32

  8501.33.00

  8501.34.00

  8501.40.19

  8501.40.29

  8501.51.19

  8501.52.19

  8501.52.29

  8501.52.39

  8501.53.00

  8502.11.00

  Máy phát điện

  Máy phát điện phòng nổ

  8502.12.10

  8502.12.20

  8502.13.20

  8502.13.90

  8502.20.10

  8502.20.20

  8502.20.30

  8502.20.42

  8502.20.49

  8502.39.10

  8502.39.20

  8502.39.32

  8502.39.39

  8504.33.11

  Máy biến áp phòng nổ

  Máy biến áp phòng nổ

  8504.34.11

  8504.34.14

  8504.34.22

  8504.34.25

  8504.33.19

  8504.34.12

  8504.34.13

  8504.34.15

  8504.34.16

  8504.34.23

  8504.34.24

  8504.34.26

  8504.34.29

  8517.11.00

  Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

  Thiết bị thông tin phòng nổ (Điện thoại, Máy đàm thoại, Còi điện, chuông điện)

  8517.12.00

  8517.18.00

  8517.61.00

  Thiết bị trạm gốc

  8517.62.51

  Thiết bị mạng nội bộ không dây

  8531.10.20

  Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh

  8531.10.30

  8531.10.90

  8531.80.10

  8535.21.10

  Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp trên 1.000V

  Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (Khởi động từ, Khởi động mềm, Atomat, Máy cắt điện tự động, Rơ le dòng điện dò)

  8535.21.20

  8535.21.90

  8535.29.10

  8535.29.90

  8535.30.20

  Cầu dao cách ly và thiết bị đóng – ngắt điện, dùng cho điện áp từ 66kV trở lên

  8536.20.11

  Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp không quá 1.000V

  8536.20.12

  8536.20.19

  8536.30.90

  Thiết bị bảo vệ mạch điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000V

  8536.41.10

   

  Rơ le dùng cho điện áp không quá 60V

  8536.41.20

  8536.41.30

  8536.41.40

  8536.41.90

  8536.49.10

  Rơ le loại khác

  8536.49.90

  8536.50.99

  Thiết bị đóng ngắt mạch điện khác

  Thiết bị điều khiển phòng nổ (Bảng điều khiển, Hộp nút nhấn)

  8537.10.11

  Bảng điều khiển dùng cho điện áp không quá 1.000 V

  8537.10.19

  8537.10.92

  8537.10.99

  8537.20.21

  8537.20.29

  8543.70.90

  Máy và thiết bị điện có chức năng riêng

  Máy nổ mìn điện

  8544.20.11

  Dây điện, cáp điện

  Cáp điện phòng nổ

  8544.20.19

  8544.20.21

  8544.20.29

  8544.20.31

  8544.20.39

  8544.42.94

  8544.42.95

  8544.42.96

  8544.42.97

  8544.42.98

  8544.42.99

  8544.49.22

  8544.49.23

  8544.49.29

  8544.49.41

  8544.49.49

  8544.60.11

  8544.60.19

  8544.60.21

  8544.60.29

  9405.10.91

  Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác

  Đèn chiếu sáng phòng nổ

  9405.10.92

  9405.10.99

  9405.40.20

  9405.40.40

  9405.40.60

  9405.40.99

  9405.60.90

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục 2: Danh mục các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh cắt giảm kiểm tra chuyên ngành

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  Mã số HS

  Tên hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Mô tả sản phẩm, hàng hóa

  Phương án cắt giảm

  3307.90.30

  Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đãđược pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

  - Giấy tissue là loại giấy đã được làm nhăn, gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn dùng cho gia công khăn giấy, giấy vệ sinh sau đây sẽ được gọi tắt là giấy tissue.

  - Khăn giấy là sản phẩm được làm từ giấy tissue với các kích thước khác nhau được sử dụng cho mục đích làm sạch và thấm hút. Khăn giấy có thể được dập nổi, có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí.

  - Giấy vệ sinh là các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh.

   

  Xây dựng Thông tư sửa đổi, bãi bỏ thủ tục doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký/ kết quả kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa

  - Loại khác:

  - - Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm

   

  Giấy để làm giấy vệ sinh hoặc lau mặt, khăn giấy, khăn ăn và các loại giấy tương tự dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, tấm xenluylô và màng xơ sợi xenluylô, đã hoặc chưa làm chun, làm nhăn, rập nổi, đục lỗ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ.

  4803.00.30

  - Tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô

  4803.00.90

  - Loại khác

   

  Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn lau, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô.

  4818.10.00

  - Giấy vệ sinh

  4818.20.00

  - Khăn tay, giấy lụa lau chùi hoặc lau mặt và khăn lau

   

  - Khăn trải bàn và khăn ăn:

  4818.30.20

  - - Khăn ăn

  4818.90.00

  - Loại khác

   

   

   

   

  Phụ lục 3: Danh mục các mặt hàng cắt giảm kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  Phụ lục 3.1: Danh mục sản phẩm sữa chế biến

  Mã số HS

  Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Phương án cắt giảm

  1806.90.40

  Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04 có chưa từ 5% trở lên nhưng không quá 10% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, được chế biến đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Y tế

  1901.10

  Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻ

  1901.10.20

  Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04

   

   

   

   

  Phụ lục 3.2: Danh mục sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn

   

  Mã số HS

  Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Phương án cắt giảm

  2009.81

  - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea):

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  2009.81.10

  - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

  2009.81.90

  - Loại khác

  2009.89

  - - Loại khác:

  2009.89.10

  - Nước ép từ quả lý chua đen

   

  - Loại khác

  2009.89.91

  - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

  2009.89.99

  - Loại khác

  2009.90

  - Nước ép hỗn hợp:

  2009.90.10

  - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

   

  - Loại khác:

  2009.90.91

  - Dùng ngay được

  2009.90.99

  - Loại khác

  2207

  Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích; cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  2207.10.00

  - Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích

  2207.20

  - Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ:

   

  - Cồn ê-ti-lích đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hóa:

  2207.20.11

  - Cồn ê-ti lích có nồng độ trên 99% tính theo thể tích

  2207.20.19

  Loại khác

  3302

  Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  3302.10

  - Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống:

  3302.10.10

  - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng

  3302.10.20

  - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác

  3302.10.90

   Loại khác

  3302.90.00

   Loại khác

  2307.00.00

   Bã rượu vang; cặn rượu

  2101

  Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

   

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc:

   

  - Cà phê tan

   

  Loại khác

  2101.11

  - Các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

  2101.11.10

  - Hỗn hợp dạng bột nhão có thành phần cơ bản là cà phê rang xay, có chứa chất béo thực vật

  2101.11.90

  - Loại khác:

  2101.12.

  - Các chế phẩm cà phê có thành phần cơ bản là các chiết xuất, tinh chất hoặc chất cô đặc có chứa đường, có chứa hoặc không chứa kem

  2101.12.10

  - Các chế phẩm cà phê có thành phần cơ bản là cà phê rang xay có chứa đường, có chứa hoặc không chứa kem

   

  - Loại khác

  2101.12.91

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè Paragoay:

  2101.12.92

  - Chiết xuất từ chè để sản xuất các chế phẩm chè, dạng bột

  2101.12.99

  - Các chế phẩm chè gồm hỗn hợp của chè, sữa bột và đường

  2101.20

  Loại khác

  2905

  Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Rượu no đơn chức:

  2905.11.00

  - Metanol (rượu metylic)

  2905.12.00

  - Propan-1-ol (rượu propylic) và propan-2-ol (rượu isopropylic)

  2905.13.00

  - Butan-1-ol (rượu n -butylic)

  2905.14.00

  - Butanol khác

  2905.16.00

  - Octanol (rượu octylic) và đồng phân của nó

  2905.17.00

  - Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) và octadecan-1-ol (stearyl alcohol)

  2905.19.00

  - Loại khác

   

  - Rượu đơn chức chưa no:

  2905.22.00

  - Rượu tecpen mạch hở

  2905.29.00

  - Loại khác

   

  - Rượu hai chức:

  2905.31.00

  - Etylen glycol (ethanediol)

  2905.32.00

  - Propylen glycol (propan-1,2-diol)

  2905.39.00

  - Loại khác

   

  - Rượu đa chức khác:

  2905.41.00

  - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (trimethylolpropane)

  2905.42.00

  - Pentaerythritol

  2905.43.00

  - Mannitol

  2905.44.00

  - D-glucitol (sorbitol)

  2905.45.00

  - Glyxerin

  2905.49.00

  - Loại khác

  2906

  Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic:

  2906.11.00

  - Menthol

  2906.12.00

  - Cyclohexanol, methylcyclohexanols và dimethylcyclohexanols

  2906.13.00

  - Sterols và inositols

  2906.19.00

  - Loại khác

   

  - Loại thơm:

  2906.21.00

  - Rượu benzyl

  2906.29.00

  - Loại khác

  2907

  Phenols; rượu-phenol

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Monophenols:

  2907.11.00

  - Phenol (hydroxybenzene) và muối của nó

  2907.12.00

  - Cresols và muối của chúng

  2907.13.00

  - Octylphenol, nonylphenol và các đồng phân của chúng; muối của chúng

  2907.15.00

  - Naphthols và các muối của chúng

  2907.19.00

  - Loại khác

   

  - Polyphenols; rượu-phenol:

  2907.21.00

  - Resorcinol và muối của nó

  2907.22.00

  - Hydroquinone (quinol) và các muối của nó

  2907.23.00

  - 4,4’-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) và muối của nó

  2907.29

  - Loại khác:

  2907.29.10

  - Rượu-phenol

  2907.29.90

  - Loại khác

  2908

  Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenols hoặc của rượu- phenol.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Các dẫn xuất chỉ chứa các nguyên tử halogen thay thế và muối của chúng:

  2908.11.00

  - - Pentachlorophenol (ISO)

  2908.19.00

  - - Loại khác

   

  - Loại khác:

  2908.91.00

  - - Dinoseb (ISO) và các muối của nó

  2908.92.00

  - - 4,6-Dinitro-o -cresol (DNOC (ISO)) và các muối của nó

  2908.99.00

  - - Loại khác

  2909

  Ete, rượu-ete, phenol-ete, phenol-rượu-ete, peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Ete mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

  2909.11.00

  - - Dietyl ete

  2909.19.00

  - - Loại khác

  2909.20.00

  - Ete cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

  2909.30.00

  - Ete thơm và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

   

  - Rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

  2909.41.00

  - - 2,2’-Oxydietanol (dietylen glycol, digol)

  2909.43.00

  - - Ete monobutyl của etylen glycol hoặc của dietylen glycol

  2909.44.00

  - - Ete monoalkyl khác của etylen glycol hoặc của dietylen glycol

  2909.49.00

  - - Loại khác

  2909.50.00

  - Phenol-ete, phenol-rượu-ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

  2909.60.00

  - Peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

  2910

  Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy, có một vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  2910.10.00

  - Oxiran (etylen oxit)

  2910.20.00

  - Metyloxiran (propylen oxit)

  2910.30.00

  - 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)

  2910.40.00

  - Dieldrin (ISO, INN)

  2910.50.00

  - Endrin (ISO)

  2910.90.00

  - Loại khác

  2911.00.00

  Các axetal và hemiaxetal, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

  2936

  Tiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Vitamin và các dẫn xuất của chúng, chưa pha trộn:

  2936.21.00

  - - Vitamin A và các dẫn xuất của chúng

  2936.22.00

  - - Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó

  2936.23.00

  - - Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó

  2936.24.00

  - - Axit D- hoặc DL-Pantothenic (vitamin B3 hoặc vitamin B5) và các dẫn xuất của nó

   

   

  2936.25.00

  - - Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó

  2936.26.00

  - - Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó

  2936.27.00

  - - Vitamin C và các dẫn xuất của nó

  2936.28.00

  - - Vitamin E và các dẫn xuất của nó

  2936.29.00

  - - Vitamin khác và các dẫn xuất của chúng

  2936.90.00

  - Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên

  0902

  Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  902.10

  - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg:

  0902.10.10

  - - Lá chè

  902.20

  - Chè xanh khác (chưa ủ men):

  0902.20.10

  - - Lá chè

  902.30

  - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg:

  0902.30.10

  - - Lá chè

  902.40

  - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần:

  0902.40.10

  - - Lá chè

  2102.10.00

  - Men sống

  2102.20

  - Men ỳ; các vi sinh đơn bào khác, đã chết:

  2102.20.90

  - - Loại khác

  2106

  Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  2106.10.00

  - Protein cô đặc và chất protein được làm rắn

  2106.90

  - Loại khác:

   

  - - Đậu phụ:

  2106.90.11

  - - - Váng đậu khô và váng đậu khô dạng thanh

  2106.90.12

  - - - Đậu phụ tươi (tofu)

  2106.90.19

  - - - Loại khác

  2106.90.20

  - - Cồn dạng bột

  2106.90.30

  - - Kem không sữa

   

  - - Chất chiết nấm men tự phân:

  2106.90.41

  - - - Dạng bột

  2106.90.49

  - - - Loại khác

   

  - - Loại khác, các chế phẩm không chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống:

  2106.90.53

  - - - Sản phẩm từ sâm

  2106.90.54

  - - - Các chế phẩm khác được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp

  2106.90.55

  - - - Loại khác, chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản với nước làm đồ uống

  2106.90.59

  - - - Loại khác

   

  - - Loại khác, các chế phẩm chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống:

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - - - Chế phẩm được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp:

  2106.90.61

  - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng

  2106.90.62

  - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác

   

  - - - Chất cô đặc tổng hợp dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống:

  2106.90.64

  - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng

  2106.90.65

  - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác

  2106.90.66

  - - - Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng

  2106.90.67

  - - - Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác

  1002

  Lúa mach đen

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1002.90.00

  - Loại khác

  1003

  Lúa đại mạch

  1003.90.00

  - Loại khác

  1004

  Yên mạch

  1004.90.00

  - Loại khác

  1210

  Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia

  1210.10.00

  - Hublong, chưa nghiền và chưa xay thành bột và chưa ở dạng viên

  1210.20.00

  - Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia

  15.20

  Glyxerin, thô; nước glyxerin và dung dịch kiêm glyxerin

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1520.00.10

  - Glyxerin thô

  1520.00.10

  - Loại khác

  1521

  Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu

  1521.90

  - Loại khác:

  1521.90.10

  - - Sáp ong và sáp côn trùng khác

  1701

  Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chât màu:

  1701.12.00

  - - Đường củ cải

   

  - Loại khác:

  1701.91.00

  - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chât màu

  1702

  Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1702.11.00

  - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô

  1702.30

  - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô:

  1702.30.10

  - - Glucoza

  1702.30.20

  - - Xirô glucoza

  1702.40.00

  - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển

  1702.50.00

  - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học

  1702.60

  - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển:

  1702.60.10

  - - Fructoza

  1702.60.20

  - - Xirô fructoza

  1702.90

  - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:

   

  - - Mantoza và xirô mantoza:

  1702.90.11

  - - - Mantoza tinh khiết về mặt hóa học

  1702.90.20

  - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên

  1702.90.30

  - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza)

  1702.90.40

  - - Đường caramen

  1702.90.91

  - - - Xi rô đường

  1801.00.00

  Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1802.00.00

  Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác.

  1803

  Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo.

  1803.10.00

  - Chưa khử chất béo

  1803.20.00

  - Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo

  1804.00.00

  Bơ ca cao, chất béo và dầu ca cao.

  1805.00.00

  Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác.

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục 3.3: Danh mục sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật

   

  Mã HS

  Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Phương án cắt giảm

  1507

  Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1507.10.00

  Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa

  1507.90

  Loại khác:

  1507.90.10

  Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế

  1508

  Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1508.10.00

  Dầu thô

  1509.90

  Loại khác:

   

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:

  1509.90.11

  Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg

  1509.90.19

  Loại khác

   

  Loại khác:

  1509.90.91

  Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg

  1509.90.99

  Loại khác

  1510

  Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy nhất từ ôliu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1510.00.10

  Dầu thô

  1510.00.20

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

  1511

  Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1511.10.00

  Dầu thô

  1511.90

  Loại khác:

   

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:

   1511.90.41

  Các phần phân đoạn thể rắn

  1511.90.42

  Loại khác, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 25kg

  1511.90.49

  Loại khác

  1512

  Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng:

  1512.11.00

  Dầu thô

  1512.19

  Loại khác

  1512.19.10

  Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum chưa tinh chế

   

  Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng:

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   1512.21.00

  Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol

  1512.29

  Loại khác:

  1512.29.10

  Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế

  1513

  Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

   

  Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa:

  1513.11.00

  Dầu thô

  1513.19

  Loại khác:

  1513.19.10

  Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế

   

  Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng:

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1513.21

  Dầu thô

  1513.21.10

  Dầu hạt cọ

  1513.29

  Loại khác

   

  Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế:

  1513.29.11

  Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ chưa tinh chế

  1513.29.12

  Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế

  1513.29.13

  Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế (olein hạt cọ)

  1513.29.14

  Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế

   

  Loại khác:

  1513.29.91

  Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ(SEN)  

  1513.29.92

  Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ ba-ba-su

  1513.29.96

  Loại khác: Loại khác, của dầu hạt cọ

  1513.29.97

  Loại khác: Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su

  1514

  Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  Dầu cây cải dầu hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng:

  1514.11.00

  Dầu thô

  1514.19

  Loại khác

  1514.19.10

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

  1514.19.90

  Loại khác

   

  Loại khác:

  1514.91

  Dầu thô

  1514.91.90

  Loại khác

  1514.99

  Loại khác:

  1514.99.10

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

  1515

  Dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh:

  1515.11.00

  Dầu thô

   

  Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô:

  1515.21.00

  Dầu thô

  1515.29

  Loại khác:

   

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:

  1515.29.11

  Các phần phân đoạn thể rắn

  1515.29.19

  Loại khác

  1515.30

  Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu:

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1515.30.10

  Dầu thô

  1515.50

  Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng:

  1515.50.10

  Dầu thô

  1515.50.20

  Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế

  1515.90

  Loại khác:

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  Dầu illipe:

  1515.90.11

  Dầu thô

  1515.90.12

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

   

  Dầu tung:

  1515.90.21

  Dầu thô

  1515.90.22

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

   

  Dầu Jojoba:

  1515.90.31

  Dầu thô 

  1515.90.32

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

   

  Loại khác:

  1515.90.91

  Dầu thô

  1515.90.92

  Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế

  15.16

  Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1516.20

  Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:

   

  Đã tái este hoá:

  1516.20.11

  Của đậu nành

  1516.20.12

  Của quả cọ dầu, dạng thô

  1516.20.13

  Của quả cọ dầu, trừ dạng thô

  1516.20.14

  Của dừa

  1516.20.15

  Của hạt cọ, dạng thô

  1516.20.17

  Của lạc

  1516.20.18

  Của hạt lanh

  1516.20.19

  Loại khác

   

  Đã qua hydro hóa, dạng vảy, mảnh:

  1516.20.31

  Của lạc; của dừa; của đậu nành

  1516.20.32

  Của hạt lanh

  1516.20.33

  Của ô liu

  1516.20.34

  Của quả cọ dầu

  1516.20.35

  Của hạt cọ

  1516.20.39

  Loại khác

   

  Đã qua hydro hóa, dạng khác:

  1516.20.41

  Của hạt thầu dầu (sáp opal)

  1516.20.42

  Của dừa

  1516.20.43

  Của lạc

  1516.20.44

  Của hạt lanh

  1516.20.45

  Của ô liu

  1516.20.46

  Của quả cọ dầu

  1516.20.47

  Của hạt cọ

  1516.20.48

  Của đậu nành

  1516.20.49

  Loại khác

   

  Đã este hóa liên hợp:

  1516.20.51

  Của hạt lanh

  1516.20.52

  Của ô liu

  1516.20.53

  Của đậu nành

  1516.20.54

  Của lạc, cọ dầu hoặc dừa

  1516.20.59

  Loại khác

   

  Loại khác, stearin cọ, có chỉ số iốt không quá 48:

  1516.20.61

  Dạng thô

  1516.20.62

  Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)

  1516.20.69

  Loại khác

   

  Loại khác:

  1516.20.91

  Stearin cọ, có chỉ số iốt trên 48

  1516.20.92

  Của hạt lanh

  1516.20.93

  Của ô liu

  1516.20.94

  Của đậu nành

  1516.20.98

  Của lạc, của cọ dầu hoặc của dừa

  1516.20.99

  Loại khác

  1518

  Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hóa, khử nước, sulphat hóa, thổi khô, polyme hóa bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hóa học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau:

  1518.00.31

  Của quả cây cọ dầu hoặc hạt cọ

  1518.00.33

  Của hạt lanh

  1518.00.34

  Của ô liu

  1518.00.35

  Của lạc

  1518.00.36

  Của đậu nành hoặc dừa

  1518.00.37

  Của hạt bônge

  1518.00.39

  Loại khác

  1518.00.60

  Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng và các chất béo hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của chúng

   

   

   

   

   

  Phụ lục 3.4: Danh mục sản phẩm bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo

   

  Mã HS

  Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Phương án cắt giảm

  1105

  Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  1105.20.00

  - Dạng mảnh lát, hạt và viên

  1108.19.10

  - - - Tinh bột cọ sago

  1806

  Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1806.10.00

  Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  1806.20

  - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:

  1806.20.10

  - - Kẹo sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh

  1806.20.90

  - - Loại khác

   

  - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:

  1806.31.00

  - - Có nhân

  1806.32.00

  - - Không có nhân

  1806.90

  - Loại khác:

  1806.90.10

  - - Kẹo sô cô la ở dạng viên (tablets) hoặc viên ngậm (pastilles)

  1901

  Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1901.10

  Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻ:

  1901.10.10

  Từ chiết xuất malt

  1901.10.30

  Từ bột đỗ tương

   

  Loại khác,

  1901.10.91

  Sản phẩm dinh dưỡng y tế

  1901.10.92

  Dùng cho trẻ trên một tuổi nhưng không quá ba tuổi

  1901.10.99

  Loại khác

  1901.20

  Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05

  1901.20.10

  Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, không chứa ca cao

  1901.20.20

  Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, chứa ca cao

  1901.20.30

  Loại khác, không chứa ca cao

  1901.20.40

  Loại khác, chứa ca cao

  1901.90

  Loại khác

   

  Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ

  1901.90.11

  Sản phẩm dinh dưỡng y tế

  1901.90.19

  Loại khác

  1901.90.20

  Chiết xuất malt

   

  Các chế phẩm khác từ đỗ tương

  1901.90.41

  Dạng bột

  1901.90.49

  Dạng khác

  1901.90.91

  Sản phẩm dinh dưỡng y tế

  2008

  Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đãhoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

  Cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:

  2008.11

  - - Lạc:

  2008.11.10

  - - - Lạc rang

  2008.11.20

  - - - Bơ lạc

  2008.11.90

  - - - Loại khác

  2008.19

  - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:

  2008.19.10

  - - - Hạt điều

   

  - - - Loại khác:

  2008.19.91

  - - - - Đã rang

  2008.19.99

  - - - - Loại khác

  2008.20

  - Dứa:

  2008.20.10

  - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  2008.20.90

  - - Loại khác

  2008.30

  - Quả thuộc chi cam quýt:

  2008.30.10

  - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.30.90

  - - Loại khác

  2008.40.0

  - Quả lê

  2008.50.0

  - Mơ

  2008.60

  - Anh đào (Cherries):

  2008.60.10

  - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.60.90

  - - Loại khác

  2008.70

  - Đào, kể cả quả xuân đào:

  2008.70.10

  - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.70.90

  - - Loại khác

  2008.80.00

  - Dâu tây

   

  - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:

  2008.91.00

  - - Lõi cây cọ

  2008.93

  - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea):

  2008.93.10

  - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.93.90

  - - - Loại khác

  2008.97

  - - Dạng hỗn hợp:

  2008.97.10

  - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.97.20

  - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.97.90

  - - - Loại khác

  2008.99

  - - Loại khác:

  2008.99.10

  - - - Quả vải

  2008.99.20

  - - - Quả nhãn

  2008.99.30

  - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.99.40

  - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu

  2008.99.90

  - - - Loại khác

   

   

   

   

  Phụ lục 4: Danh mục các mặt hàng cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  Mã HS

  Tên hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

  Mô tả sản phẩm, hàng hóa

  Phương án cắt giảm

  8539.31

  - - Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng

  Đèn Huỳnh quang Compact (CFL)

  Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định biện pháp quản lý kiểm tra về hiệu suất năng lượng tối thiểu sau khi Nghị định của Chính phủ quy định về thực thiện thủ tục hành chính theo Cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành được ban hành. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

  Đèn huỳnh quang ống thẳng (FL)

  8539.31.10

  - - - Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com-pắc

   

  8539.31.20

  - - - Loại khác, dạng ống thẳng dùng cho đèn huỳnh quang khác

   

  8539.31.30

  - - - Bóng đèn huỳnh quang com-pắc đã có chấn lưu lắp liền

   

  8539.31.90

  - - - Loại khác

   

  8504.10.00

  - Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng

  Chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang

  8504.10.00

  - Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng

  Chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

  8418.10

  - Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:

  Tủ lạnh, Tủ kết đông lạnh

   

  - - Loại sử dụng trong gia đình:

  8418.10.11

  - - - Dung tích không quá 230 lít

  8418.10.19

  - - - Loại khác

  8418.10.20

  - - Loại khác, dung tích không quá 350 lít

  8418.10.90

  - - Loại khác

  8418.30

  - Tủ kết đông (1), loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:

  8418.30.10

  - - Dung tích không quá 200 lít

  8418.30.90

  - - Loại khác

  8418.40

  - Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:

  8418.40.10

  - - Dung tích không quá 200 lít

  8418.40.90

  - - Loại khác

  8516.60.10

  - - Nồi Nấu cơm

  Nồi cơm điện

  8516.60.90

  - - Loại khác

  8414.51

  - - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W

  Quạt điện

  8414.51.10

  - - - Quạt bàn và quạt dạng hộp

   

  - - - Loại khác:

  8414.51.91

  - - - - Có lưới bảo vệ

  8414.51.99

  - - - - Loại khác

  8528.72.92

   

  - - - - Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác

  Máy thu hình

  8528.72.99

  -- Loại khác

   

   

  Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng

  Bình đun nước nóng có dự trữ

  8516.10

  - - Loại đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ:

  8516.10.19

  - - - Loại khác

  8516.10.30

  - - Loại đun nước nóng kiểu nhúng

  84.15.10.10

  - - Công suất làm mát ko quá 26,38kW

  Máy Điều hòa không khí

  8450.20.00

  - Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt

  Máy giặt gia dụng

  8450.19.91

  - - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

  8450.11.10

  - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

   

  Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô.

   

  - Máy giặt, có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt:

  8450.19

  - - Loại khác:

  8450.19.11

  - - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

  8450.19.19

  - - - - Loại khác

   

  - - - Loại khác:

  8450.19.91

  - - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

  8450.19.99

  - - - - Loại khác

  8539.50.00

  - Đèn đi-ốt phát quang (LED)

  Đèn LED

  8443.39.10

  Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)

  Máy photocopy

  8443.39.30

  Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học

  8443.31

  - - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng  in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

  Máy in

   

  - - - Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun:

  8443.31.11

  - - - - Loại màu

  8443.31.19

  - - - - Loại khác

   

  - - - Máy in-copy, in bằng công nghệ laser:

  8443.31.21

  - - - - Loại màu

  8443.31.29

  - - - - Loại khác

   

  - - - Máy in-copy-fax kết hợp:

  8443.31.31

  - - - - Loại màu

  8443.31.39

  - - - - Loại khác

   

  - - - Loại khác:

  8443.31.91

  - - - - Máy in-copy-scan-fax kết hợp

  8443.31.99

  - - - - Loại khác

  8528.72.92

  Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác

  Màn hình máy tính

  8471.30.20

  - - Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook

  Máy tính xách tay

  8501.52

  - - Công suất trên 750W nhỏ hơn 75kW

  Động cơ điện

   

  - - - Công suất không quá 1 kW:

  8501.52.11

  - - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16

  8501.52.19

  - - - - Loại khác

   

  - - - Công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW:

  8501.52.21

  - - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16

  8501.52.29

  - - - - Loại khác

   

  - - - Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW:

  8501.52.31

  - - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16

  8501.52.39

  - - - - Loại khác

  8501.53.00

  - - Công suất trên 75 kW

  8402.11.20

  - - - Không hoạt động bằng điện

  Nồi hơi

  8402.12.21

  - - - - Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ

  8402.12.29

  - - - - Loại khác

  8402.19.21

  - - - - Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ

  8402.19.29

  - - - - Loại khác

  8402.20.20

  - - Không hoạt động bằng điện

  8504.21

  - - Có Công suất không quá 650kVA

  Máy biến áp

  8504.21.19

  - - - - Loại khác

  8504.21.92

  - - - - Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 110kV trở lên

  8504.21.93

  - - - - Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV

  8504.21.99

  - - - - Loại khác

  8504.22

  - - Công suất trên 650kVA nhỏ hơn 10.000kVA

   

  - - - Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu):

  8504.22.11

  - - - - Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên

  8504.22.19

  - - - - Loại khác

   

  - - - Loại khác:

  8504.22.92

  - - - - Đầu điện áp cao từ 110kV trở lên

  8504.22.93

  - - - - Đầu điện áp cao từ 66kV trở lên, nhưng dưới 110kV

  8504.22.99

  - - - - Loại khác

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
  Ban hành: 21/01/2015 Hiệu lực: 15/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Ban hành: 27/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
  Ban hành: 20/04/2018 Hiệu lực: 05/06/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 26/09/2018 Hiệu lực: 26/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Ban hành: 15/02/2019 Hiệu lực: 01/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1325A/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
  Ban hành: 20/05/2019 Hiệu lực: 20/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2314/QĐ-BCT cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 2314/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2019
  Hiệu lực: 31/07/2019
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới