logo

Quyết định 2697/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2697/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày ban hành: 18/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính

  Tóm tắt văn bản

   

 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------
  Số: 2697/QĐ-BCT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

   
   
  ------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
   
  Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - VPCP (Cục KSTTHC);
  - Sở Công Thương các tỉnh;
  - Lưu: VT, VP(KSTT), Vụ TTTN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Quốc Khánh

   
   
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
   
   

  TT
  Tên thủ tục hành chính
  Lĩnh vực
  Cơ quan thực hiện
  1
  Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
  Lưu thông hàng hóa trong nước
  Bộ Công Thương
  2
  Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
  Lưu thông hàng hóa trong nước
  Bộ Công Thương
  3
  Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  Lưu thông hàng hóa trong nước
  Sở Công Thương
  4
  Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  Lưu thông hàng hóa trong nước
  Sở Công Thương

   
   
  A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
  I. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
  1. Trình tự thực hiện:
  - Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Bộ Công Thương công bố danh sách gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  a) Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp.
  b) Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường bưu điện 01 bản cho thương nhân;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu.
  c) Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu quy định tại điểm a, điểm b khoản này, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
  - Trường hợp Biểu mẫu có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá thì thương nhân giải trình và gửi văn bản giải trình đến cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình cho đến ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu nhận văn bản giải trình của tổ chức, cá nhân tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu hoặc ngày gửi ghi trong thư điện tử của tổ chức, cá nhân.
  - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Thành phần:
  + Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).
  + Đối với trường hợp Biểu mẫu gửi qua đường thư điện tử: Bản scan Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).
  + 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;
  - Số lượng: 02 bộ.
  3. Thời hạn giải quyết:
  - Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu theo quy định, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
  - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.
  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương.
  b) Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Vụ Thị trường trong nước.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thị trường trong nước.
  6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được phép mua bán theo giá đã đăng ký.
  7. Lệ phí: Không phát sinh.
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  Trong thời gian nhà nước thực hiện bình ổn giá bằng biện pháp đăng ký giá; khi thương nhân thay đổi giá sản phẩm.
  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Giá số 11/2012/QH13;
  - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
  - Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
  - Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
  II. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
  1. Trình tự thực hiện:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Bộ công Thương công bố danh sách gửi Biểu mẫu kê khai giá đến Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  a) Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản cho thương nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, nội dung biểu mẫu.
  b) Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:
  - Khi nhận được Biểu mẫu, cơ quan tiếp nhận kiểm tra thành phần, nội dung Biểu mẫu, trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản và gửi qua fax 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, nội dung biểu mẫu.
  c) Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần nội dung Biểu mẫu theo quy định và nộp lại cho cơ quan tiếp nhận trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận thông báo bổ sung hồ sơ.
  d. Khi điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân gửi thông báo điều chỉnh giá theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm Thông tư số 08/2017/TT-BCT thay cho kê khai giá. Trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo lần liền kề trước đó, thương nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư.
  đ. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi đến cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo quy trình.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Thành phần:
  + Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu kê khai giá; Bảng kê khai mức giá) hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  + Đối với trường hợp Biểu mẫu gửi qua đường thư điện tử: Bản scan Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu kê khai giá; Bảng kê khai mức giá) hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  + 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;
  - Số lượng: 02 bộ.
  3. Thời hạn giải quyết:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường công văn 01 bản cho thương nhân.
  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Bộ Công Thương công bố danh sách.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ công Thương.
  b) Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Vụ Thị trường trong nước.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thị trường trong nước.
  6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được phép mua bán theo giá đã kê khai.
  7. Lệ phí: Không phát sinh.
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  - Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  - Thông báo giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  Trong thời gian nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá.
  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Giá số 11/2012/QH13;
  - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
  - Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
  - Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
  I. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  1. Trình tự thực hiện:
  - Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến Sở Công Thương các tỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  a) Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp.
  b) Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường bưu điện 01 bản cho thương nhân;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu.
  c) Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu quy định tại điểm a, điểm b khoản này, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
  - Trường hợp Biểu mẫu có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá thì thương nhân giải trình và gửi văn bản giải trình đến cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình cho đến ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu nhận văn bản giải trình của tổ chức, cá nhân tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu hoặc ngày gửi ghi trong thư điện tử của tổ chức, cá nhân.
  - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Thành phần:
  + Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).
  + Đối với trường hợp Biểu mẫu gửi qua đường thư điện tử: Bản scan Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).
  + 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;
  - Số lượng: 02 bộ.
  3. Thời hạn giải quyết:
  - Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu theo quy định, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
  - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.
  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  b) Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương các tỉnh; phòng thuộc quận, huyện theo phân cấp của UBND.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương các tỉnh; phòng thuộc quận, huyện theo phân cấp của UBND.
  6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được mua, bán theo giá đã đăng ký.
  7. Lệ phí: Không phát sinh.
  8. Tên mẫn đơn, mẫu tờ khai:
  Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  Trong thời gian nhà nước thực hiện bình ổn giá bằng biện pháp đăng ký giá; khi thương nhân thay đổi giá sản phẩm.
  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Giá số 11/2012/QH13;
  - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
  - Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
  - Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
  II. Thủ tục tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  1. Trình tự thực hiện:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách gửi Biểu mẫu kê khai giá đến Sở Công Thương các tỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  a) Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản cho thương nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, nội dung biểu mẫu.
  b) Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:
  - Khi nhận được Biểu mẫu, cơ quan tiếp nhận kiểm tra thành phần, nội dung Biểu mẫu, trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản và gửi qua fax 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến đơn vị thụ lý hồ sơ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát;
  - Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, nội dung biểu mẫu.
  c) Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần nội dung Biểu mẫu theo quy định và nộp lại cho cơ quan tiếp nhận trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận thông báo bổ sung hồ sơ.
  d. Khi điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân gửi thông báo điều chỉnh giá theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm Thông lư số 08/2017/TT-BCT thay cho kê khai giá. Trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo lần liền kề trước đó, thương nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư.
  đ. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi đến cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo quy trình.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Thành phần:
  + Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu kê khai giá; Bảng kê khai mức giá) hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  + Đối với trường hợp Biểu mẫu gửi qua đường thư điện tử: Bản scan Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu kê khai giá; Bảng kê khai mức giá) hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
  + 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;
  - Số lượng: 02 bộ.
  3. Thời hạn giải quyết:
  - Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường công văn 01 bản cho thương nhân.
  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; thương nhân bán lẻ sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trong trường hợp bán giá cao hơn giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai với cơ quan chức năng.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  b) Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương các tỉnh; phòng thuộc quận, huyện theo phân cấp của UBND.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương các tỉnh; phòng thuộc quận, huyện theo phân cấp của UBND.
  6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được mua, bán theo giá đã kê khai.
  7. Lệ phí: Không phát sinh.
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  - Biểu mẫu kê khai giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  - Thông báo giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC.
  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  Trong thời gian nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá.
  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Giá số 11/2012/QH13;
  - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
  - Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
  - Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
   
   

  Tên đơn vị đăng ký giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: ……./……
  V/v: đăng ký giá
  ……., ngày …… tháng ….. năm …

   
  Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá)
   
  Thực hiện Thông tư số…………… ngày………….. của Bộ Công Thương.
  ... (tên đơn vị đăng ký) gửi Biểu mẫu đăng ký giá ………….gồm các văn bản và nội dung sau:
  1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.
  2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có giải thích việc tính mức giá cụ thể áp dụng theo các hướng dẫn, quy định về phương pháp tính giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành)
  Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... / ….
  ... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà đơn vị đã đăng ký./.
   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu:
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   
  - Họ tên người nộp Biểu mẫu:............................................................................................
  - Số điện thoại liên lạc: ......................................................................................................
  - Số fax: .............................................................................................................................
  Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá
  1. (Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến)
  2. Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trên, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá đăng ký mới hoặc phải giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
   

  Tên đơn vị
  thực hiện đăng ký giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  …………, ngày ….. tháng ….. năm ……

   
  BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ
  (Kèm theo công văn số….. ngày…… tháng……. năm của Công ty……..)
   
  Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ) ..................................................................
  Đăng ký giá (bán buôn, bán lẻ): …………………….cụ thể như sau:

  STT
  Tên hàng hóa, dịch vụ
  Quy cách, chất lượng
  Đơn vị tính
  Mức giá đăng ký hiện hành
  Mức giá đăng ký mới
  Mức tăng/ giảm
  Tỷ lệ % tăng/ giảm
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày .../.../….
  (Ghi chú: Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đăng ký giá bán buôn thực tế của mình cùng với giá bán lẻ khuyến nghị)
   

  Tên đơn vị
  thực hiện đăng ký giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  …………, ngày ….. tháng ….. năm ……

   
  THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ GIÁ
  (Kèm theo công văn số…... ngày ……tháng …...năm ……của…………… )
  (Đối với mặt hàng nhập khẩu)
   
  Tên hàng hóa, dịch vụ:
  Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
  Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có)
  I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

  STT
  Khoản mục chi phí
  Đơn vị tính
  Thành tiền
  Ghi chú
  A
  Sản lượng nhập khẩu
   
   
   
  B
  Giá vốn nhập khẩu
   
   
   
  1
  Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
   
   
   
  2
  Thuế nhập khẩu
   
   
   
  3
  Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
   
   
   
  4
  Các khoản thuế, phí khác (nếu có)
   
   
   
  5
  Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)
   
   
   
  C
  Chi phí chung
   
   
   
  6
  Chi phí tài chính (nếu có)
   
   
   
  7
  Chi phí bán hàng
   
   
   
  8
  Chi phí quản lý
   
   
   
  D
  Tổng chi phí
   
   
   
  Đ
  Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
   
   
   
  E
  Lợi nhuận dự kiến
   
   
   
  G
  Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
   
   
   
  H
  Giá bán dự kiến
   
   
   

  II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
  1. Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
  2. Thuế nhập khẩu
  3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
  4. Các khoản thuế, phí khác (nếu có)
  5. Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)
  6. Chi phí tài chính (nếu có)
  7. Chi phí bán hàng
  8. Chi phí quản lý
  9. Lợi nhuận dự kiến
  10. Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
  11. Giá bán dự kiến
   

  Tên đơn vị
  thực hiện đăng ký giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  …………, ngày ….. tháng ….. năm ……

   
  THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ
  HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ GIÁ
  (Kèm theo công văn số……… ngày …….tháng …….năm ……..của…………. )
  (Đối với mặt hàng sản xuất trong nước)
   
  Tên hàng hóa, dịch vụ:
  Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
  Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có)
  I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

  Số TT
  Khoản mục chi phí
  ĐVT
  lượng
  Đơn giá
  Thành tiền
  1
  Chi phí sản xuất:
   
   
   
   
  1.1
  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
   
   
   
   
  1.2
  Chi phí nhân công trực tiếp
   
   
   
   
  1.3
  Chi phí sản xuất chung:
   
   
   
   
  a
  Chi phí nhân viên phân xưởng
   
   
   
   
  b
  Chi phí vật liệu
   
   
   
   
  c
  Chi phí dụng cụ sản xuất
   
   
   
   
  d
  Chi phí khấu hao TSCD
   
   
   
   
  đ
  Chi phí dịch vụ mua ngoài
   
   
   
   
  c
  Chi phí bằng tiền khác
   
   
   
   
   
  Tổng chi phí sản xuất:
   
   
   
   
  2
  Chi phí bán hàng
   
   
   
   
  3
  Chi phí quản lý doanh nghiệp
   
   
   
   
  4
  Chi phí tài chính
   
   
   
   
   
  Tổng giá thành toàn bộ
   
   
   
   
  5
  Lợi nhuận dự kiến
   
   
   
   
   
  Giá bán chưa thuế
   
   
   
   
  6
  Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
   
   
   
   
  7
  Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
   
   
   
   
   
  Giá bán (đã có thuế)
   
   
   
   

  II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
  1. Chi phí sản xuất
  2. Chi phí bán hàng
  3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
  4. Chi phí tài chính
  5. Lợi nhuận dự kiến
  6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
  7. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
  8. Giá bán (đã có thuế)
   
   

  Tên đơn vị thực hiện
  kê khai giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: ………./…………
  V/v kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
  ……….., ngày ….. tháng …. năm……

   
  Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá....)
  Thực hiện Thông tư số ………………….ngày………………… của Bộ Công Thương.
  ... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước (đính kèm).
  Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ……./……../………..
  ... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.
   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu;
   
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   
  - Họ tên người nộp Biểu mẫu: ............................................................................................
  - Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai: ......................................................................................
  - Số điện thoại liên lạc: .......................................................................................................
  - Email: ................................................................................................................................
  - Số fax: ...............................................................................................................................
  Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai giá
  của cơ quan tiếp nhận
  (Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
   

  Tên đơn vị thực hiện
  kê khai giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  ……….., ngày ….. tháng …. năm……

   
  BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
  (Kèm theo công văn số………. ngày …..tháng…….. năm….. của ……………...)
  1. Mức giá kê khai (bán buôn, bán lẻ): Các mức giá tại tại các địa bàn, khu vực khác nhau (nếu có).

  ST T
  Tên hàng hóa, dịch vụ
  Quy cách, chất lượng
  Đơn vị tính
  Mức giá kê khai hiện hành
  Mức giá kê khai mới
  Mức tăng/ giảm
  Tỷ lệ tăng/ giảm
  Ghi chú
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.
  3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng, các điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm theo mức giá kê khai (nếu có).
  Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ……./……/……………
  Ghi chú:
  Mức giá kê khai là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp lần đầu thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì gửi kèm theo Bảng xây dựng hình thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ.
  Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu kê khai giá bán lẻ khuyến nghị cùng với giá bán buôn thực tế của doanh nghiệp.
   

  Tên đơn vị thực hiện
  thông báo giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: …………/…………..
  V/v thông báo mức giá điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó
  ……….., ngày ….. tháng …. năm……

   
  Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá....)
   
  Thực hiện Thông tư số ………………ngày ………………của Bộ Công Thương.
  ... (tên đơn vị kê khai giá) thông báo mức giá sữa hoặc thực phẩm chức năng bán trong nước điều chỉnh trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó (Bảng thông báo mức giá đính kèm).
  Mức giá này thực hiện từ ngày ……./……./……..
  ... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã thông báo./.
   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu;
   
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   
  - Họ tên người nộp Biểu mẫu: ............................................................................................
  - Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai giá: ................................................................................
  - Số điện thoại liên lạc: .......................................................................................................
  - Email: ................................................................................................................................
  - Số fax: ...............................................................................................................................
  Ghi nhận ngày nộp Thông báo mức giá
  của cơ quan tiếp nhận
  (Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Thông báo mức giá và đóng dấu công văn đến)
   

  Tên đơn vị thực hiện
  thông báo giá
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  ……….., ngày ….. tháng …. năm……

   
  BẢNG THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ
  TRONG NƯỚC
  (Kèm theo công văn số …………ngày………….. tháng ………….năm…………. của ……………………..)
   
  1. Thông báo giá bán lẻ trong nước: Các mức giá tại các địa bàn, khu vực khác nhau (nếu có).

  ST T
  Tên hàng hóa, dịch vụ
  Quy cách, chất lượng
  Đơn vị tính
  Mức giá kê khai/thông báo liền kề trước
  Mức giá thông báo
  Mức tăng/ giảm
  Tỷ lệ tăng/ giảm
  Ghi chú
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2. Mức giá thông báo này thực hiện từ ngày  …../………../………….
  Ghi chú:
  Mức giá thông báo là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm.
   
   
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 12/11/2012 Hiệu lực: 26/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 08/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
  Ban hành: 26/06/2017 Hiệu lực: 10/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2697/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 2697/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/07/2017
  Hiệu lực: 18/07/2017
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới