logo

Quyết định 3616/QĐ-BCT Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3616/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Thắng Hải
  Ngày ban hành: 31/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  --------

  Số: 3616/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2021

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

  Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-BCT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung của Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành, lập Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  Căn cứ Báo cáo số 1872/CN-CNHT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm định về kết quả đánh giá các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề án và kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

  Phê duyệt Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các Đề án của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công Thương tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Trách nhiệm của Cục Công nghiệp

  - Tổ chức thực hiện, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các Đề án thuộc Chương trình.

  - Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các Đề án của các đơn vị dự toán không thuộc Bộ Công Thương (do Cục Công nghiệp quản lý kinh phí).

  - Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện các Đề án thuộc Chương trình.

  - Đối với trường hợp dừng thực hiện, thay thế hoặc bổ sung đề án vì lý do khách quan, Cục Công nghiệp chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt các điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung đề án trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Lãnh đạo Bộ.

  Điều 3. Trách nhiệm của Vụ Tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp

  - Tiến hành thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các Đề án của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công Thương.

  Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị chủ trì đề án

  - Triển khai thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

  - Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý Chương trình và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin chính xác liên quan đến tình hình thực hiện đề án; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và nghiệm thu đề án theo quy định.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Bộ Tài chính;
  - Vụ TC;
  - Lưu: VT, CN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Thắng Hải

   

   

   

  PHỤ LỤC 1:

  1.1. DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2021

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3616/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  STT

  Tên đề án

  Đơn vị ch trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

  Từ nguồn vốn NSNN

  Ngoài nguồn vốn NSNN

  Thành tiền

  I

  Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

   

   

   

  13.000

  4.796

  17.796

  1

  Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước và thu hút đầu tư thông qua việc tổ chức thường niên Triển lãm quốc tế công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam (VIMEXPO)

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2025

  3.000

  1.286

  4.286

  2

  Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư và Hội thảo kết nối giao thương trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Hàn Quốc.

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  1.000

  450

  1.450

  3

  Chương trình hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất cơ khí, ô tô, điện tử (Vietnam Supplicr Development Prograin)

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2022

  2.500

  250

  2.750

  4

  Chương trình tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực Dệt May và Da Giày trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2022

  3.000

  1.300

  4.300

  5

  Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; Xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  6

  Hỗ trợ doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực Da Giầy tham dự triển lãm Quốc tế Da Giầy tại Việt Nam

  Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam

  Viện Đổi mới sáng tạo và Công nghệ Lefaso

   

  1.000

  430

  1.430

  7

  Hỗ trợ tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

  Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội

   

  2021

  1.000

  430

  1.430

  II

  Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

   

   

   

  41.200

  12.150

  53.350

  1

  Nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 - hệ thống quản lý môi trường nhằm tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất bền vững của các DN dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định của CPTPP và EVFTA

  Trung tâm thông tin - truyền thông tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  2

  Đào tạo, tư vấn chuyên sâu các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (cơ khí và ô tô) áp dụng hiệu quả Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 giúp cải thiện điều kiện lao động, cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

  Công ty TNHH giải pháp an toàn lao động

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  3

  Hỗ trợ xây dựng và áp dụng mô hình quản trị hiệu quả năng lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (SCT Hà Nội)

   

  2021- 2022

  1.500

  650

  2.150

  4

  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834 cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo đáp ứng hiệp định EVFTA

  Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp - Cục Kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

  1. Phòng Thí nghiệm trọng điểm CN Hàn và xử lý bề mặt (Keylabns);

  2. Trung tâm đánh giá không phá hủy (NDE);

  3. Công ty KT Sao Mai Việt Nam.

  2021

  1.000

  430

  1.430

  5

  Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tiến độ sản xuất cho cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật" tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0

  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Bright Future

  2021

  1.000

  430

  1.430

  6

  Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ về hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018

  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương trung ương

  Công ty TNHH Tư vấn hiệu quả ECO

  2021

  1.000

  430

  1.430

  7

  Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý lãng phí với các công cụ của Lean 6 sigma

  Công ty TNHH Hệ thống quản lý quốc tế

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  8

  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chnh khu vực phía Bắc

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

  2021- 2025

  10.000

  4.100

  14.100

  9

  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Nam

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2025

  16.000

  3.000

  19.000

  10

  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn IATF 16949:2016

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Công ty TNHH chứng nhận NQA Việt Nam

  2021- 2022

  2.000

  360

  2.360

  11

  Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình quản lý theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017 cho các Phòng thí nghiệm dệt may và áp dụng thí điểm tại Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC)

  Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

   

  2021 - 2022

  1.000

  -

  1.000

  12

  Tổ chức tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và đổi mới quản lý sản xuất các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  1. Công ty TNHH Samsung Electronics Vit Nam;

  2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc (Trung tâm VITASK)

  2021

  3.200

  800

  4.000

  III

  Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

   

   

   

  31.000

  13.000

  44.000

  1

  Tập huấn kiến thức cho cán bộ quản lý các Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và Tập huấn kiến thức nâng cao năng suất lao động trong hội nhập kinh tế quốc tế của các Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

  Trường cao đẳng kinh tế-kỹ thuật thương mại

  1. Vụ pháp chế, Bộ Công Thương

  2. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

  2021

  1.200

  520

  1.720

  2

  Phổ biến, đào tạo và hướng dẫn các địa phương và hiệp hội ngành hàng về quản lý nhà nước trong công nghiệp hỗ trợ và tư vấn phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

   

  2021

  800

  350

  1.150

  3

  Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo "chế tạo vi mạch trong phòng sạch" cho các doanh nghiệp thiết kế và chế tạo vi mạch Việt Nam

  Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ

  1. Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Dịch vụ Việt Nhật

  2. Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, Viện ứng dụng Công nghệ

  3. Viện đào tạo Quốc tế về Khoa học vật liệu (ITIMS) - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  4. Công ty Cổ phần truyền thông - Thương mại Xanh

  2021

  1.000

  430

  1.430

  4

  Đào tạo nhân lực cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dệt may Việt Nam đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

  Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

  1. Tổng công ty CP Dt May Hòa Thọ

  2. Tổng công ty Đức Giang - CTCP

  2021

  1.000

  430

  1.430

  5

  Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng kỹ sư thiết kế, chế tạo và sản xuất các loại khuôn mẫu trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

  2021

  5.900

  2.600

  8.500

  6

  Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế và gia công cơ khí chính xác cho kỹ thuật viên ngành cơ khí chế tạo đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  1. Viện công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITTECH)

  2. Viện Cơ khí - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

  3. Khoa Cơ khí, Đại học Công nghiệp Hà Nội

  2021

  2.000

  860

  2.860

  7

  Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy

  Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam

   

  2021 - 2022

  2.000

  650

  2.650

  8

  Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC/PDM mới của doanh nghiệp thiết kế, gia công sản phẩm và khuôn mẫu

  Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

   

  2021

  2.000

  860

  2.860

  9

  Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành dệt- may

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

  1. Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

  2. Công ty TNHH Scavi

  2021

  1.000

  430

  1.430

  10

  Đào tạo nhân lực, tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất và môi trường làm việc nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành dệt-nhuộm-may khu vực phía Nam

  Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

   

  2021

  1.400

  600

  2.000

  11

  Hỗ trợ đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến và chế tạo tại khu vực phía Bắc

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

  2021

  3.000

  1.300

  4.300

  12

  Hỗ trợ đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến và chế tạo khu vực phía Nam

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  1. Công ty TNHH Samsung electronics Việt Nam

  2. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

  2021

  3.700

  1.600

  5.300

  13

  Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và công nghiệp chế biến chế tạo tại Hàn Quốc

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

  2021

  1.300

  560

  1.860

  14

  Tổ chức, đào tạo kỹ thuật viên, cán bộ quản lý phòng thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực thử nghiệm ngành da giầy đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

  Viện Nghiên cứu Da - Giày

   

  2021

  2.000

  650

  2.650

  15

  Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da - giầy (sản xuất đế giầy, vải làm sản phẩm da - giầy, da thuộc)

  Viện Nghiên cứu Da - Giày

   

  2021

  700

  300

  1.000

  16

  Tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về quản trị chi phí hiệu quả tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

  Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

   

  2021

  1.000

  430

  1.430

  17

  Đào tạo kỹ năng quản trị lao động, sản xuất và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý, người lao động cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

  Công ty cổ phần Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân

  Cục An toàn, vệ sinh lao động - Bộ LĐTBXH

  2021

  1.000

  430

  1.430

  IV

  Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu

   

   

   

  88.000

  10.000

  98.000

  1

  Nghiên cứu, tổ chức đào tạo và tư vấn doanh nghiệp ứng dụng sản phẩm enzyme vào công đoạn xử lý vải và các sản phẩm may nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

  Công ty CP- Viện nghiên cứu dệt may

  Công ty CP Dt Kim Hanosimex

  2021

  1.000

  1.000

  2.000

  2

  Hoàn thiện công nghệ mạ kẽm thụ động Cr(III) tự động tạo ra lớp phủ có độ bền ăn mòn cao trên các linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong nước

  Viện hàn lâm khoa học và CN VN - Viện kỹ thuật nhiệt đới

  Công ty TNHH Cơ khí P & P

  2021- 2022

  1.500

  1.500

  3.000

  3

  Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao một số giống bông kháng sâu mới tại các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2022

  Công ty CP Bông & PTNN Công nghệ cao

  1. Viện Nghiên cứu Bông & PTNN Nha Hố;

  2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;

  3. UBND Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

  2021- 2022

  1.500

  1.500

  3.000

  4

  Nghiên cứu thiết kế, chuẩn bị công nghệ và chế tạo, thử nghiệm cầu xe chủ động ô tô vận tải có tải trọng từ 2 tấn đến 2.5 tấn

  Học viện kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng

  1. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Z179 - Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET);

  2. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thái Tuyên

  2020- 2021

  2.000

  2.000

  4.000

  5

  Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thiết kế và chế tạo khuôn dập nóng cho sản phẩm phụ tùng ô tô xe máy cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  1. QuantorForm Group, CHLB Nga;

  2. Công ty TNHH MTV DIESL SÔNG CÔNG (DISOCO);

  3. Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1);

  4. Công ty CP Kim khí Thăng Long;

  4. Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM)

  2021

  2.000

  2.000

  4.000

  6

  Mua sắm trang thiết bị chính cho Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm công nghiệp của Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ công nghiệp

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2025

  47.000

  -

  47.000

  7

  Nâng cao năng lực của Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ công nghiệp về lĩnh vực sản xuất thử nghiệm thông qua xây dựng hệ thống máy móc thiết bị dùng chung

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2025

  31.000

  -

  31.000

  8

  Tư vấn chuyển đổi số và áp dụng thí điểm số hóa quá trình thiết kế phát triển sản phẩm và số hóa quá trình gia công CNC cho một số doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ

  Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

   

  2021

  2.000

  2.000

  4.000

  V

  Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ

   

   

   

  24.500

  -

  24.500

  1

  Xây dựng và tổ chức các chương trình, chuyên mục quảng bá về Công nghiệp hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng kỹ thuật số

  Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021- 2025

  10.000

  -

  10.000

  2

  Duy trì và nâng cấp, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, ô tô, điện tử, dệt may, da giầy để cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Trung tâm phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  2021

  3.000

  -

  3.000

  3

  Duy trì và vận hành cổng thông tin điện tử Công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  Trung tâm phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

  2021

  2.000

  -

  2.000

  4

  Xây dựng các video clip truyền thông về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ đăng tải trên các kênh truyền thông đa phương tiện năm 2021

  Tạp chí Công Thương

   

  2021

  1.000

  -

  1.000

  5

  Duy trì và vận hành chuyên mục thông tin công nghiệp hỗ trợ trên báo Vietnamnet năm 2021

  Công ty CP truyền thông Vietnamnet

   

  2021

  1.500

  -

  1.500

  6

  Xuất bản các ấn phẩm và quảng bá về công nghiệp hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng

  Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương

   

  2021

  500

  -

  500

  7

  Cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương

   

  2021

  600

  -

  600

  8

  Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí trên Tạp chí Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống

  Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống

   

  2021

  300

  -

  300

  9

  Xuất bản bản tin công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo năm 2021

  Báo Công Thương

   

  2021

  1.000

  -

  1.000

  10

  Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng năm 2021

  Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng

   

  2021

  300

  -

  300

  11

  Tổ chức truyền thông, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên Kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam

  Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam (VTV2)

   

  2021

  1.000

  -

  1.000

  12

  Tổ chức Truyền thông, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên kênh sóng VOV2, Ban Văn hóa- Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam

  Ban Văn hóa- Xã hội (VOV2), Đài tiếng nói Việt Nam

   

  2021

  500

  -

  500

  13

  Tổ chức xuất bản sách chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ năm 2021

  Nhà xuất bản Công Thương

   

  2021

  1.000

  -

  1.000

  14

  Thực hiện tuyên truyền, đưa tin nội dung công nghiệp hỗ trợ trên Lao Động điện tử

  Báo Lao động

   

  2021

  700

  -

  700

  15

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam về các hoạt động công nghiệp hỗ trợ năm 2021

  Trung tâm Phát triển truyền thông thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam

   

  2021

  600

  -

  600

  16

  Thông tin, tuyên truyền phái triển CNHT bằng phương tiện truyền hình trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam

  Trung tâm Truyền thông Truyền hình Công Thương - Cục Xúc tiến Thương mại

   

  2021

  500

  -

  500

   

  Kinh phí quản lý Chương trình

  Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  2.300

  -

  2.300

   

  TNG CNG

   

   

   

  200.000

  39.946

  239.446

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  1.2. CÁC ĐỀ ÁN DỰ PHÒNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ ÁN TẠI PHỤ LỤC 1.1 CÓ ĐIỀU CHỈNH HOẶC DỪNG THỰC HIỆN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BCT ngày   tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  STT

  Tên đề án

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

  Từ nguồn vốn NSNN

  Ngoài nguồn vốn NSNN

  Thành tiền

  I

  Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

   

   

   

  2.500

  1.150

  3.650

  1

  Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư và hội thảo giao thương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Đức

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  2

  Tổ chức đoàn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia hội chợ M-Tech và xúc tiến phát triển thị trường tại Nhật Bản

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  1.000

  500

  1.500

  II

  Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

   

   

   

  4.000

  1.730

  5.730

  1

  Đào tạo và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng 8 kỹ năng quản trị sản xuất và Hệ thống phát triển năng lực nhân sự.

  Công ty TNHH quản lý tinh gọn quốc tế

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  2

  Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tích hợp về hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ phân tích và cải tiến năng suất chất lượng trong ngành Công nghiệp hỗ trợ

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  1.500

  650

  2.150

  3

  Tổ chức tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp về xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động chính (KPIs)

  Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương

   

  2021

  1.000

  430

  1.430

  IV

  Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu

   

   

   

  2.500

  2.500

  5.000

  1

  Nghiên cứu phát triển công nghệ thuộc da nubuck và sản xuất thử nghiệm tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thời trang cao cấp trong nước

  Viện nghiên cứu da giày

   

  2021

  1.000

  1.000

  2.000

  2

  Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp phụ trợ phát triển thiết bị viễn thông 5G

  Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học (IMET) - Viện ứng dụng công nghệ

   

  2021

  1.500

  1.500

  3.000

  V

  Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ

   

   

   

  2.100

  -

  2.100

  1

  Đánh giá thực trạng công nghệ và xây dựng bản đồ công nghệ đối với lĩnh vực gia công áp lực thuộc ngành công nghiệp cơ khí chế tạo Việt Nam

  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

   

  2021

  1.000

  -

  1.000

  2

  Quảng bá về CNHT trên các ấn phẩm của Báo Công Thương năm 2021

  Báo Công Thương

   

  2021

  500

  -

  500

  3

  Khảo sát, xây dựng và quảng bá niên giám về các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến và chế tạo tại khu vực phía Nam

  Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

   

  2021

  600

  -

  600

   

  TNG CNG

   

   

   

  11.100

  5.380

  16.430

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3616/QĐ-BCT Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 3616/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/12/2020
  Hiệu lực: 31/12/2020
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Thắng Hải
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới