logo

Quyết định 4085/QĐ-BCT kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4085/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 30/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 4085/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘT NGỌT

  ---------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS: 2922.42.20 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:

  Thời gian có hiệu lực

  Mức thuế tv

  25/3/2018 - 24/3/2019

  3.556.710 đồng/tấn

  Thời gian có hiệu lực

  Mức thuế tv

  25/3/2019-24/3/2020

  3.201.039 đồng/tấn

  Từ ngày 25/3/2020 trở đi

  0 đồng/tấn

  (nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ)

   

  Nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Thủ trưởng các đơn vị và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao;
  - Các Thứ trư
  ng;
  - Các Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Cục XNK;
  - C
  ác Vụ: PC, ĐB;
  - VP BCĐLNHNQT về kinh tế;
  - Lưu: VT, PVTM (04).

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

   

   

  THÔNG BÁO

  V/V KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘT NGỌT
  (Kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  Theo Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

  1. Thông tin cơ bản

  Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

  Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 958/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

  2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ

  Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ là sản phẩm bột ngọt, còn được gọi là mỳ chính (tên tiếng anh: Monosodium Glutamate - MSG), có mã HS: 2922.42.20.

  3. Danh sách các nước/vùng lãnh thđược loại trừ áp dụng biện pháp t v

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước/vùng lãnh thổ đang phát triển có khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước/vùng lãnh thổ này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.

  Danh sách các nước/vùng lãnh thđang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức được liệt kê tại Ph lc kèm theo Thông báo này. Trong trường hợp lượng nhập khẩu từ một nước/vùng lãnh thổ đang phát triển tại Phụ lục này vượt quá 3% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam hoặc tổng lượng nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển trong danh sách nêu trên vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục này.

  Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, để được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức theo quy định nêu trên, bên cạnh các giấy tờ theo quy định của các cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành, khi nhập khẩu hàng hóa cần phải cung cấp cho cơ quan hải quan Giấy chng nhn xuất x (Certificate of Origin) phù hợp với các quy định hiện hành, trên đó ghi rõ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ có tên trong danh sách tại Phụ lục của Thông báo này.

  4. Cơ sở tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ

  Căn cứ các số liệu nhập khẩu bột ngọt và tình hình sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, Cơ quan điều tra đánh giá nếu biện pháp tự vệ không được tiếp tục áp dụng ngành sản xuất trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu, việc duy trì biện pháp là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả của biện pháp và giúp ngành sản xuất trong nước có thời gian cần thiết để phục hồi sản xuất (các phân tích và đánh giá chi tiết đề nghị xem Kết luận rà soát của vụ việc).

  5. Thông tin liên hệ

  Thông tin về quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ theo lộ trình đối với sản phẩm bột ngọt có thể truy cập tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn) và Cục Phòng vệ thương mại (http:/www.pvtm.gov.vn)

  Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:

  Phòng Điều tra thit hi và t v

  Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

  Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: (+84 24) 73037898 (126)

  Fax: (+84 24) 73037897

  Email: hanv@moit.gov.vn; hungnht@moit.gov.vn.

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Thông báo về kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
  Kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC LOẠI TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

   

  1. Tiểu vùng Sahara - Châu Phi:

  Angola

  Madagascar

  Nigeria

  Benin

  Malawi

  Rwanda

  Botswana

  Mali

  Sao Tome and Principe

  Burkina Faso

  Mauritania

  Senegal

  Burundi

  Mauritius

  Sierra Leone

  Cabo Verde

  Mozambique

  Somalia

  Cameroon

  Namibia

  South Africa

  Central African Republic

  Niger

  South Sudan

  Chad

  Gabon

  Sudan

  Comoros

  Gambia, The

  Swaziland

  Congo, Dem. Rep.

  Ghana

  Tanzania

  Congo, Rep.

  Guinea

  Togo

  Cote d'Ivoire

  Guinea-Bissau

  Uganda

  Eritrea

  Kenya

  Zambia

  Ethiopia

  Lesotho

  Zimbabwe

   

  Liberia

   

  2. Châu Á - Thái Bình Dương

  American Samoa

  Myanmar

  Cambodia

  Palau

  Fiji

  Papua New Guinea

  Kiribati

  Philippines

  Korea, Dem. Rep.

  Samoa

  Lao PDR

  Solomon Islands

  Malaysia

  Timor-Leste

  Marshall Islands

  Tonga

  Micronesia, Fed. Sts.

  Tuvalu

  Mongolia

  Vanuatu

   

  3. Châu Âu và Trung Á

  Albania

  Macedonia, FYR

  Armenia

  Moldova

  Azerbaijan

  Montenegro

  Belarus

  Romania

  Bosnia and Herzegovina

  Serbia

  Bulgaria

  Tajikistan

  Georgia

  Turkey

  Kazakhstan

  Turkmenistan

  Kosovo

  Ukraine

  Kyrgyz Republic

  Uzbekistan

   

  4. Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê

  Belize

  Guyana

  Bolivia

  Haiti

  Brazil

  Honduras

  Colombia

  Jamaica

  Costa Rica

  Mexico

  Cuba

  Nicaragua

  Dominica

  Panama

  Dominican Republic

  Paraguay

  Ecuador

  Peru

  El Salvador

  St. Lucia

  Grenada

  St. Vincent and the Grenadines

  Guatemala

  Suriname

   

  5. Trung Đông và Bắc Phi

  Algeria

  Libya

  Djibouti

  Morocco

  Egypt, Arab Rep.

  Syrian Arab Republic

  Iran, Islamic Rep.

  Tunisia

  Iraq

  West Bank and Gaza

  Jordan

  Yemen, Rep.

  Lebanon

   

   

  6. Nam Á

  Afghanistan

  Maldives

  Bangladesh

  Nepal

  Bhutan

  Pakistan

  India

  Sri Lanka

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 920/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu
  Ban hành: 10/03/2016 Hiệu lực: 25/03/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ban hành: 15/01/2018 Hiệu lực: 15/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4085/QĐ-BCT kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 4085/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/10/2018
  Hiệu lực: 30/10/2018
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới