logo

Quyết định 988/QĐ-TTg Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 988/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 07/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  -------------------

  Số: 988/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở

  hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

  -----------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

  Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5887/BKHĐT- QLKKT ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa chữa ô tô Hải Phòng.

  2. Tên Dự án: Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

  3. Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

  4. Quy mô Dự án: 176,45 ha.

  5. Vốn đầu tư của Dự án: 994.288,8 triệu đồng, bao gồm: vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 200.000 triệu đồng, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác là 794.288,8 triệu đồng.

  6. Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

  7. Địa điểm thực hiện Dự án: Khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

  8. Tiến độ thực hiện Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện Dự án không quá 05 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

  9. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

  a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình và nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch liên quan khác.

  b) Tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

  c) Tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành.

  d) Thực hiện việc cho thuê đất, mặt nước, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước để thực hiện Dự án theo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, tài nguyên nước và pháp luật có liên quan và trong chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

  đ) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  e) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, đất có mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, môi trường và tài nguyên nước; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề người cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

  g) Chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa chữa ô tô Hải Phòng tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đặc biệt lưu ý các nội dung tại mục 4, 5 công văn số 5887/BKHĐT-QLKKT ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cam kết đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, kể cả trường hợp nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh khác ngoài Dự án này; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường và đất đai của nhà đầu tư.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ: KH&ĐT, XD, CT, TN&MT, NN&PTNT, QP, GTVT, NV;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

  - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;

  - Lưu: VT, CN (2)

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Ban hành: 12/11/2015 Hiệu lực: 27/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ban hành: 22/05/2018 Hiệu lực: 10/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 988/QĐ-TTg Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 988/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/08/2019
  Hiệu lực: 07/08/2019
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới