logo

Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 103&104-01/2019
  Số hiệu: 01/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: 28/01/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 09/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Xuất nhập khẩu
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  --------

  Số: 01/2019/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

  Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Thông tư này quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và cơ quan, tổ chức có liên quan.

  Điều 3. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

  Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2019./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
  - Viện KSND tối cao;
  - Tòa án ND tối cao;
  - Cơ quan TW của các Đoàn thể;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;
  - Các Sở Công Thương;
  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: VT, XNK.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới