logo

Thông tư 37/2020/TT-BCT Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: từ 1163 đến 1168-12/2020
  Số hiệu: 37/2020/TT-BCT Ngày đăng công báo: 18/12/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 30/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/01/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  _______

  Số: 37/2020/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

  _________

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;

  Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển; yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa đối với hàng hóa nguy hiểm; phương án ứng cứu khẩn cấp và tập huấn người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Điều 24 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và các tổ chức cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. “Đóng gói hàng hóa nguy hiểm” là việc sử dụng các thao tác kỹ thuật để chứa đựng hàng hóa nguy hiểm trong các phương tiện chứa phù hợp tiêu chuẩn đã đăng ký, công bố.

  2. “Phương tiện chứa” là các loại bao gói, chai, thùng, bồn, bể hoặc côngtenơ (container) dùng để chứa và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Phương tiện chứa hàng hóa nguy hiểm gồm các loại:

  a) “Bao gói cỡ nhỏ” (ký hiệu là P) là phương tiện chứa có dung tích chứa nước đến 450 lít hoặc có khối lượng chứa đến 400 kg.

  b) “Bao gói cỡ lớn” (ký hiệu là LP) là phương tiện chứa có dung tích chứa nước lớn hơn 450 lít hoặc có khối lượng chứa lớn hơn 400 kg nhưng có thể tích chứa nhỏ hơn 3 m3.

  c) “Thùng chứa hàng rời cỡ trung” (ký hiệu là IBC), bao gồm:

  - Thùng kim loại có thể tích chứa tối đa đến 3 m3 đối với hàng hóa dạng lỏng, rắn.

  - Thùng bằng gỗ, chất dẻo, giấy có thể tích chứa tối đa đến 1,5 m3 đối với hàng hóa dạng rắn.

  d) “Bao gói trong” (còn gọi là bao gói trực tiếp) là phương tiện chứa tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, thực hiện đầy đủ chức năng chứa đựng hàng hóa mà không cần có thêm bất kỳ bao gói khác.

  đ) “Bao gói ngoài” là phương tiện chứa bao gói trong, cùng với các vật liệu hấp thụ, chèn đệm nhằm tạo ra sự bảo vệ bao gói trong trong khi vận chuyển.

  e)  “Bao gói kết hợp” là phương tiện chứa gồm một hoặc nhiều bao gói trong, gắn, xếp cố định trong bao gói ngoài.

  g) “Bồn, bể chuyên dụng” là phương tiện chứa (hệ thống bồn/bể chứa) lắp trên phương tiện vận chuyển, gồm:

  - Phương tiện chứa có dung tích lớn hơn 1m3 hoặc kiểu côngtenơ bồn (tank-container) có dung tích lớn hơn 3m3 chứa hàng hóa nguy hiểm loại 3 có nhiệt độ chớp cháy không quá 60°C (kiểu FL, chi tiết xem Phụ lục III).

  - Phương tiện chứa có dung tích lớn hơn 1m3 hoặc côngtenơ bồn (tank­container) có dung tích lớn hơn 3m3 chứa hàng hóa nguy hiểm khác với kiểu FL (kiểu AT, chi tiết xem Phụ lục III).

  h) “Côngtenơ” là phương tiện chứa dạng thùng, hộp có dung tích chứa lớn hơn 1 m3 để chứa và trung chuyển các loại hàng hóa đã được đóng gói hoàn chỉnh.

  3. “Hàng rời” là hàng hóa chưa được đóng gói.

  4. “Mức đóng gói” là mức được ấn định tùy theo mức độ nguy hiểm của hàng hóa được đóng gói (ký hiệu là PG I, PG II, PG III).

   

  Chương II. DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ ĐÓNG GÓI, PHƯƠNG TIỆN CHỨA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NGUY HIỂM VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

   

  Điều 4. Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

  Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển là Danh mục được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này (sau đây gọi là Danh mục).

  Điều 5. Yêu cầu về biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm

  Kích thước, ký hiệu, màu sắc biểu trưng và báo hiệu nguy hiểm thực hiện theo quy định tại Điều 7, Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

  Điều 6. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa nguy hiểm

  1. Trừ các loại hàng hóa nguy hiểm loại 2, hàng hóa nguy hiểm dạng rắn, lỏng được đóng gói theo 3 mức quy định tại cột 6, Danh mục như sau:

  a) Mức rất nguy hiểm biểu thị bằng số I (PG I).

  b) Mức nguy hiểm biểu thị bằng số II (PG II).

  c) Mức nguy hiểm thấp biểu thị bằng số III (PG III).

  Quy định cụ thể về mức đóng gói tại Phụ lục II Thông tư này.

  2. Mã đóng gói hàng hóa nguy hiểm quy định tại cột 9 Danh mục. Các yêu cầu về vật liệu, điều kiện đóng gói và chi tiết quy cách đóng gói hàng hóa nguy hiểm tương ứng với từng mã đóng gói quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

  3. Tổ chức sản xuất hoặc người vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Thông tư này, các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đã được ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cụ thể về đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

  Điều 7. Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định phương tiện chứa

  1. Phương tiện chứa hàng hóa nguy hiểm được kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định trước khi đóng gói theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Phương tiện chứa chịu áp lực, thuộc Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.

  Điều 8. Hàng hóa nguy hiểm yêu cầu bắt buộc phải có người áp tải

  Yêu cầu bắt buộc phải có người áp tải đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có khối lượng lớn hơn mức quy định tại cột 7 Danh mục.

  Điều 9. Ứng cứu khẩn cấp

  1. Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm với khối lượng lớn hơn khối lượng quy định tại cột 7 Danh mục, yêu cầu phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp; nội dung phương án ứng cứu khẩn cấp quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.

  2. Trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không thuộc khoản 1 Điều này, phải có hướng dẫn xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ hoặc cháy nổ đối với hàng hóa đang vận chuyển.

  3. Phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc hướng dẫn xử lý sự cố phải được mang theo trong khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và do người điều khiển phương tiện quản lý, cất giữ ở vị trí dễ thấy trên buồng lái phương tiện vận chuyển.

  4. Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải phải hiểu rõ nội dung phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc hướng dẫn xử lý sự cố, thực hiện các thủ tục ứng cứu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị xử lý sự cố cháy, tràn đổ, rò rỉ. Trước mỗi lần vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, người điều khiển phương tiện phải rà soát kiểm tra các trang thiết bị cảnh báo, xử lý sự cố.

   

  Chương III. QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN

   

  Điều 10. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tập huấn

  1. Đối tượng tập huấn: Người điều khiển phương tiện, thủ kho, người áp tải, người xếp dỡ hàng hóa khi tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

  2. Nội dung tập huấn

  a) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

  b) Tính chất nguy hiểm hàng hóa cần vận chuyển; biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện chứa, vận chuyển.

  c)  Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển, bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm.

  d)  An toàn trong xếp, dỡ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; các biện pháp, thủ tục cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường vận chuyển.

  đ) Phương án ứng cứu khẩn cấp.

  3. Hình thức và thời gian tập huấn

  a) Hình thức tập huấn

  - Tập huấn lần đầu.

  - Tập huấn định kỳ: 02 năm.

  - Tập huấn lại: Được thực hiện khi có thay đổi hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển hoặc khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.

  b)  Thời gian tập huấn

  - Tập huấn lần đầu: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

  - Tập huấn định kỳ: Bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

  - Tập huấn lại: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

  c)  Tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

  Điều 11. Tiêu chuẩn người tập huấn

  Người tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên ngành tập huấn.

  Điều 12. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ tập huấn

  1. Người vận tải hoặc các tổ chức huấn luyện được người vận tải thuê tập huấn chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  2. Người thuê vận tải hoặc các tổ chức huấn luyện được người thuê vận tải thuê tập huấn chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả tập huấn đối với người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho.

  3. Quy định về kiểm tra

  a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung tập huấn.

  b) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

  4. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tập huấn, người vận tải hoặc tổ chức huấn luyện ban hành quyết định công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

  5. Hồ sơ tập huấn bao gồm:

  a) Tài liệu tập huấn.

  b) Danh sách đối tượng tập huấn với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia tập huấn theo mẫu tại Phụ lục VI.

  c)  Thông tin về người tập huấn bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/ hộ chiếu, nghề nghiệp, đơn vị công tác.

  d) Nội dung và kết quả kiểm tra tập huấn.

  đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra tập huấn theo mẫu tại Phụ lục VII.

  6. Người vận tải hàng hóa nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều này đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

  7. Người thuê vận tải hàng hóa nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều này đối với áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

  8. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn theo mẫu tại Phụ lục V và có giá trị trong thời hạn 02 (hai) năm.

   

  Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 13. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

  2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  a) Phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư này.

  b) Kiểm tra việc thực hiện công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

  3. Người vận tải, người thuê vận tải, tổ chức tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có trách nhiệm:

  a) Tổ chức tập huấn hoặc thuê tổ chức tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đảm bảo các quy định về chương trình và nội dung tập huấn quy định tại Thông tư này.

  b) Đảm bảo người tập huấn đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

  c)  Người vận tải, người thuê vận tải cần thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

  Điều 14. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

  2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

  3. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực có giá trị đến khi hết hạn.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - Lãnh đạo Bộ Công Thương;

  - Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

  - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;

  - Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

  - Công báo;

  - Lưu: VT, PC, ATMT.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

  (Kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  STT

  Tên hàng

  Số UN

  Loại, nhóm hàng

  Số hiệu nguy hiểm

  Mức đóng gói

  (PG)

  Ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp

  Bồn bể chuyên dụng

  Loại đóng gói

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1.

  AXETYLEN, DẠNG PHÂN RÃ

  1001

  2

  239

   

   

  FL

  P200

  2.

  KHÔNG KHÍ DẠNG NÉN

  1002

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  3.

  KHÔNG KHÍ, DẠNG LỎNG LÀM LẠNH

  1003

  2

  225

   

  3000

  AT

  P203

  4.

  AMONIAC, KHAN

  1005

  2

  268

   

  3000

  AT

  P200

  5.

  ARGON, DẠNG NÉN

  1006

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  6.

  BO TRIFLORUA

  1008

  2

  268

   

  50

  AT

  P200

  7.

  BOTRIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R13B1)

  1009

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  8.

  BUTADIEN, ĐƯỢC ỔN ĐỊNH hoặc HỖN HỢP BUTADIEN VÀ HYDROCACBON, ĐƯỢC ỔN ĐỊNH, có áp suất hơi ở 70 °C không lớn hơn 1,1 Mpa (11 bar) và mật độ khối lượng ở 50 °C không thấp hơn 0,525 kg/l

  1010

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  9.

  BUTAN

  1011

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  10.

  HỖN HỢP CÁC BUTYLEN hoặc 1-BUTYLEN hoặc cis-2- BUTYLEN hoặc trans-2- BUTYLEN

  1012

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  11.

  CACBON DIOXIT

  1013

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  12.

  CACBON MONOXIT, DẠNG NÉN

  1016

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  13.

  CLO

  1017

  2

  265

   

  500

  AT

  P200

  14.

  CLODIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 22)

  1018

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  15.

  CLOPENTANFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 115)

  1020

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  16.

  1-CLO-1,2,2,2-TETRAFLOETAN

  (MÔI CHẤT LẠNH R 124)

  1021

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  17.

  CLOTRIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R13)

  1022

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  18.

  KHÍ THAN, DẠNG NÉN

  1023

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  19.

  XYANOGEN

  1026

  2

  263

   

  25

  FL

  P200

  20.

  CYCLOPROPAN

  1027

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  21.

  DICLODIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R12)

  1028

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  22.

  DICLOFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R21)

  1029

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  23.

  1,1-DIFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R152A)

  1030

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  24.

  DIMETYLAMIN, KHAN

  1032

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  25.

  DIMETYL ETE

  1033

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  26.

  ETAN

  1035

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  27.

  ETYLAMIN

  1036

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  28.

  ETYL CLORUA

  1037

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  29.

  ETYLEN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH

  1038

  2

  223

   

  3000

  FL

  P203

  30.

  ETYL METYL ETE

  1039

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  31.

  OXIT ETYLEN

  1040

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  32.

  OXIT ETYLEN VỚI NITƠ đạt áp suất toàn phần IMPa (10 bar) ở 50 °C

  1040

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  33.

  HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ CACBON DIOXIT chứa hơn 9% nhưng nhỏ hơn 87% oxit etylen

  1041

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  34.

  BÌNH CHỮA CHÁY chứa khí nén hoặc hóa lỏng

  1044

  2

   

   

   

   

  P003

  35.

  FLO, DẠNG NÉN

  1045

  2

   

   

  25

   

  P200

  36.

  HELI, DẠNG NÉN

  1046

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  37.

  HYDRO BROMUA, KHAN

  1048

  2

  268

   

  500

  AT

  P200

  38.

  HYDRO, NÉN

  1049

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  39.

  HYDRO CLORUA, KHAN

  1050

  2

  268

   

  500

  AT

  P200

  40.

  HYDRO XYANUA, ĐƯỢC ỔN ĐỊNH chứa dưới 3% nước

  1051

  6.1

   

  I

  1000

   

  P200

  41.

  HYDRO SUNFUA

  1053

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  42.

  ISOBUTYLEN

  1055

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  43.

  KRYPTON, DẠNG NÉN

  1056

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  44.

  BẬT LỬA hoặc NHIÊN LIỆU NẠP BẬT LỬA chứa khí dễ cháy

  1057

  2

   

   

   

   

  P002

  45.

  KHÍ HÓA LỎNG, không cháy, bơm nạp nitơ, cacbon dioxit hoặc không khí

  1058

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  46.

  HỖN HỢP METYLAXETYLEN VÀ PROPADIEN, ỔN ĐỊNH, ví dụ hỗn hợp P1 hoặc hỗn hợp P2

  1060

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  47.

  METYLAMIN, KHAN

  1061

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  48.

  METYL BROMUA chứa dưới 2% clopicrin

  1062

  2

  26

   

  50

  AT

  P200

  49.

  METYL CLORUA (MÔI CHẤT LẠNH R40)

  1063

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  50.

  METYL MERCAPTAN

  1064

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  51.

  NEON, NÉN

  1065

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  52.

  NITƠ, NÉN

  1066

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  53.

  DINIƠ TETROXIT (NITƠ DIOXIT)

  1067

  2

  265

   

  25

  AT

  P200

  54.

  NITROSYL CLORUA

  1069

  2

   

   

  25

   

  P200

  55.

  DINITƠ MONOXIT

  1070

  2

  25

   

  3000

  AT

  P200

  56.

  KHÍ DẦU MỎ, DẠNG NÉN

  1071

  2

  263

   

  25

  FL

  P200

  57.

  OXY, DẠNG NÉN

  1072

  2

  25

   

  3000

  AT

  P200

  58.

  OXY, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH

  1073

  2

  225

   

  3000

  AT

  P203

  59.

  KHÍ DẦU MỎ, HÓA LỎNG

  1075

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  60.

  PHOTGEN

  1076

  2

  268

   

  25

  AT

  P200

  61.

  PROPYLEN

  1077

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  62.

  MÔI CHẤT LẠNH, N.O.S., ví dụ hỗn hợp F1, hỗn hợp F2 hoặc hỗn hợp F3

  1078

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  63.

  LƯU HUỲNH DIOXIT

  1079

  2

  268

   

  500

  AT

  P200

  64.

  LƯU HUỲNH HEXAFLORUA

  1080

  2

  20

   

   

  AT

  P200

  65.

  TETRAFLOETYLEN, ỔN ĐỊNH

  1081

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  66.

  TRIFLOCLOETYLEN, ỔN ĐỊNH (MÔI CHẤT LẠNH R1113)

  1082

  2

  263

   

  500

  FL

  P200

  67.

  TRIMETYLAMIN, KHAN

  1083

  2

  23

   

  3000

  FL

  P200

  68.

  VINYL BROMUA, ỔN ĐỊNH

  1085

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  69.

  VINYL CLORUA, ỔN ĐỊNH

  1086

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  70.

  VINYL METYL ETE, ỔN ĐỊNH

  1087

  2

  239

   

  3000

  FL

  P200

  71.

  AXETAL

  1088

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  72.

  AXETALDEHIT

  1089

  3

  33

  I

  3000

  FL

  P001

  73.

  AXETON

  1090

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  74.

  DẦU AXETON

  1091

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  75.

  ACROLEIN, ỔN ĐỊNH

  1092

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P601

  76.

  ACRYLONITRIL, ỔN ĐỊNH

  1093

  3

  336

  I

  1000

  FL

  P001

  77.

  CỒN ALLYL

  1098

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  78.

  ALLYL BROMUA

  1099

  3

  336

  I

  1000

  FL

  P001

  79.

  ALLYL CLORUA

  1100

  3

  336

  I

  1000

  FL

  P001

  80.

  AMYL AXETAT

  1104

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  81.

  PENTANOL

  1105

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  82.

  PENTANOL

  1105

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  83.

  AMYLAMIN

  1106

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  84.

  AMYLAMIN

  1106

  3

  38

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  R001

  85.

  AMYL CLORUA

  1107

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  86.

  1-PENTEN (n-AMYLEN)

  1108

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  87.

  AMYL FORMAT

  1109

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  88.

  n-AMYL METYL KETON

  1110

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  89.

  AMYL MERCAPTAN

  1111

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  90.

  AMYL NITRAT

  1112

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  91.

  AMYL NITRIT

  1113

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  92.

  BENZEN

  1114

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  93.

  BUTANOL

  1120

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  94.

  BUTANOL

  1120

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  95.

  BUTYL AXETAT

  1123

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  96.

  BUTYL AXETAT

  1123

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  97.

  n-BUTYLAMIN

  1125

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  98.

  1-BROMBUTAN

  1126

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  99.

  CLOBUTAN

  1127

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  100.

  n-BUTYL FORMAT

  1128

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  101.

  BUTYRALDEHIT

  1129

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  102.

  DẦU LONG NÃO

  1130

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  103.

  CACBON DISUNFUA

  1131

  3

  336

  I

  1000

  FL

  P001

  104.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy

  1133

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  105.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1133

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  106.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1133

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  107.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy

  1133

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  108.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1133

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  109.

  CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1133

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  110.

  CLOBENZEN

  1134

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  111.

  ETYLEN CLOHYDRIN

  1135

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  112.

  NHỰA ĐƯỜNG ĐEN ĐÃ CHƯNG CẤT, DỄ CHÁY

  1136

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  113.

  NHỰA ĐƯỜNG ĐEN ĐÃ CHƯNG CẤT, DỄ CHÁY

  1136

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  114.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng)

  1139

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  115.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1139

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  116.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1139

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  117.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp Sơn phủ xe, lớp phủ thùng)

  1139

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  118.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1139

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  119.

  DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1139

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  120.

  CROTONALDEHIT hoặc CROTONALDEHIT, ỔN ĐỊNH

  1143

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  121.

  CROTONYLEN

  1144

  3

  339

  I

   

  FL

  P001

  122.

  CYCLOHEXAN

  1145

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  123.

  CYCLOPENTAN

  1146

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  124.

  DECAHYDRO-NAPHTHALEN

  1147

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  125.

  RƯỢU CỒN DIAXETON

  1148

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  126.

  RƯỢU CỒN DIAXETON

  1148

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  127.

  DIBUTYL ETE

  1149

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  128.

  1,2-DICLOETYLEN

  1150

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  129.

  DICLOPENTAN

  1152

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  130.

  ETYLEN GLYCOL DIETYL ETE

  1153

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  131.

  ETYLEN GLYCOL DIETYL ETE

  1153

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  132.

  DIETYLAMIN

  1154

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  133.

  DIETYL ETE (ETYL ETE)

  1155

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  134.

  DIETYL KETON

  1156

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  135.

  DIISOBUTYL KETON

  1157

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  136.

  DIISOPROPYLAMIN

  1158

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  137.

  DIISOPROPYL ETE

  1159

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  138.

  DUNG DỊCH NƯỚC DIMETYLAMIN

  1160

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  139.

  DIMETYL CACBONAT

  1161

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  140.

  DIMETYLDICLO-SILAN

  1162

  3

  X338

  II

  1000

  FL

  P010

  141.

  DIMETYLHYDRAZIN, KHÔNG ĐỐI XỨNG

  1163

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  142.

  DIMETYL SUNFUA

  1164

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  143.

  DIOXAN

  1165

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  144.

  DIOXOLAN

  1166

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  145.

  DIVINYL ETE, ỔN ĐỊNH

  1167

  3

  339

  I

   

  FL

  P001

  146.

  CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110kPa)

  1169

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  147.

  CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1169

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  148.

  CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG

  1169

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  149.

  CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1169

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  150.

  CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1169

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  151.

  ETANOL (RƯỢU ETYL) hoặc DUNG DỊCH ETANOL (DUNG DỊCH RƯỢU ETYL)

  1170

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  152.

  DUNG DỊCH ETANOL (DUNG DỊCH RƯỢU ETYL)

  1170

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  153.

  ETYLEN GLYCOL MONOETYL ETE

  1171

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  154.

  ETYLEN GLYCOL MONOETYL ETE AXETAT

  1172

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  155.

  ETYL AXETAT

  1173

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  156.

  ETYLBENZEN

  1175

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  157.

  ETYL BORAT

  1176

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  158.

  2-ETYLBUTYL AXETAT

  1177

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  159.

  2-ETYLBUTYRALDEHIT

  1178

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  160.

  ETYL BUTYL ETE

  1179

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  161.

  ETYL BUTYRAT

  1180

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  162.

  ETYL CLOAXETAT

  1181

  6.1

  63

  II

  1000

  FL

  P001

  IBC02

  163.

  ETYL CLOFORMAT

  1182

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  164.

  ETYLEN DICLORUA

  1184

  3

  336

  II

   

  FL

  P001 IBC02

  165.

  ETYLENIMIN, ỔN ĐỊNH

  1185

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P601

  166.

  ETYLEN GLYCOL MONOMTYL ETE

  1188

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  167.

  ETYLEN GLYCOL MONOMTYL ETE AXETAT

  1189

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  168.

  ETYL FORMAT

  1190

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  169.

  OCTYL ALDEHIT

  1191

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  170.

  ETYL LACTAT

  1192

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  171.

  ETYL METYL KETON (METYL ETYL KETON)

  1193

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  172.

  DUNG DỊCH ETYL NITRIT

  1194

  3

  336

  I

  1000

  FL

  P001

  173.

  ETYL PROPIONAT

  1195

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  174.

  ETYLTRICLOSILAN

  1196

  3

  X338

  II

  3000

  FL

  P010

  175.

  CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1197

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  176.

  CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1197

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  177.

  CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG

  1197

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  178.

  CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50°C lớn hơn 110kPa)

  1197

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  179.

  CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50°C nhỏ hơn 110kPa)

  1197

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  180.

  DUNG DỊCH FORMALDEHIT, DỄ CHÁY

  1198

  3

  38

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  R001

  181.

  FURALDEHIT

  1199

  6.1

  63

  II

  1000

  FL

  P001

  IBC02

  182.

  DẦU RƯỢU TẠP

  1201

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  183.

  DẦU RƯỢU TẠP

  1201

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  184.

  KHÍ DẦU hoặc DẦU DIESEL hoặc DẦU NÓNG, NHẸ (điểm chớp cháy dưới 60 °C)

  1202

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  185.

  DẦU DIESEL theo tiêu chuẩn EN 590:2013 + AC:2014 hoặc KHÍ DẦU hoặc DẦU NÓNG, NHẸ có điểm chớp cháy quy định trong EN 590:2013 + AC:2014

  1202

  3

  30

  III

   

  AT

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  186.

  KHÍ DẦU hoặc DẦU DIESEL hoặc DẦU NÓNG, NHẸ (điểm chớp cháy từ 60 °C đến 100 °C)

  1202

  3

  30

  III

   

  AT

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  187.

  NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ hoặc XĂNG hoặc DẦU

  1203

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  188.

  DUNG DỊCH NITƠ GLYXERIN TRONG RƯỢU CỒN chứa dưới 1% nitơ glyxerin

  1204

  3

   

  II

   

   

  P001 IBC02

  189.

  HEPTAN

  1206

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  190.

  HEXALDEHIT

  1207

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  191.

  HEXAN

  1208

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  192.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy

  1210

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  193.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1210

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  194.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1210

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  195.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIẸU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy

  1210

  3

  30

  III

   

  FL

  P001 IBC03

  LP01

  R001

  196.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1210

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  197.

  MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1210

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  198.

  ISOBUTANOL (RƯỢU CỒN ISOBUTYL)

  1212

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  199.

  ISOBUTYL AXETAT

  1213

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  200.

  ISOBUTYLAMIN

  1214

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  201.

  ISOOCTEN

  1216

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  202.

  ISOPREN, ỔN ĐỊNH

  1218

  3

  339

  I

   

  FL

  P001

  203.

  ISOPROPANOL (RƯỢU CỒN ISOPROPYL)

  1219

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  204.

  ISOPROPYL AXETAT

  1220

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  205.

  ISOPROPYLAMIN

  1221

  3

  338

  I

   

  FL

  P001

  206.

  ISOPROPYL NITRAT

  1222

  3

   

  II

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  207.

  DẦU HỎA

  1223

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  208.

  KETON, DẠNG LỎNG, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1224

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  209.

  KETON, DẠNG LỎNG, .O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1224

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  210.

  KETON, DẠNG LỎNG, N.O.S.

  1224

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  211.

  MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc HỖN HỢP MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S.

  1228

  3

  336

  II

  1000

  FL

  P001

  IBC02

  212.

  MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc HỖN HỢP MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S.

  1228

  3

  36

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  R001

  213.

  MESITYL OXIT

  1229

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  214.

  METANOL

  1230

  3

  336

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  215.

  METYL AXETAT

  1231

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  216.

  METYLAMYL AXETAT

  1233

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  217.

  METYLAL

  1234

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  218.

  METYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC

  1235

  3

  338

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  219.

  METYL BUTYRAT

  1237

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  220.

  METYL CLOFORMAT

  1238

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  221.

  METYL CLO-METYL ETE

  1239

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  222.

  METYL FORMAT

  1243

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  223.

  METYLHYDRAZIN

  1244

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P602

  224.

  METYL ISOBUTYL KETON

  1245

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  225.

  METYL ISOPROPENY KETON, ỔN ĐỊNH

  1246

  3

  339

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  226.

  METYL METACRYLAT MONOM, ỔN ĐỊNH

  1247

  3

  339

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  227.

  METYL PROPIONAT

  1248

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  228.

  METYL PROPYL KETON

  1249

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  229.

  METYLTRICLO-SILAN

  1250

  3

  X338

  II

  1000

  FL

  P010

  230.

  METYL VINYL KETON, ỔN ĐỊNH

  1251

  6.1

  639

  I

  1000

  FL

  P601

  231.

  NIKEN CACBONYL

  1259

  6.1

  663

  I

  1000

  FL

  P601

  232.

  NITROMETAN

  1261

  3

   

  II

   

   

  P001

  R001

  233.

  OCTAN

  1262

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  234.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn)

  1263

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  235.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1263

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  236.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1263

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  237.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn)

  1263

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  238.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1263

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  239.

  SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1263

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  240.

  PARALDEHIT

  1264

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  241.

  PENTAN, lỏng

  1265

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  242.

  PENT AN, lỏng

  1265

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  243.

  CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1266

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  244.

  CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1266

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  245.

  CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy

  1266

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  246.

  CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1266

  3

   

  III

   

   

  P001

  R001

  247.

  CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1266

  3

   

  III

   

   

  P001

  IBC02

  R001

  248.

  DẦU THÔ PETROL

  1267

  3

  33

  I

   

  FL

  P001

  249.

  DẦU THÔ PETROL (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa)

  1267

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  250.

  DẦU THÔ PETROL (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa)

  1267

  3

  33

  II

   

  FL

  P001

  IBC02

  R001

  251.

  DẦU THÔ PETROL

  1267

  3

  30

  III

   

  FL

  P001

  IBC03

  LP01

  R001

  252.

  SẢN PHẨM CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN TRONG DẦU MỎ, N.O.S. hoặc SẢN PHẨM DẦU MỎ, N.O.S.

  1268