logo

Thông tư 39/2019/TT-BCT quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất đường mía

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 91&92-01/2020
  Số hiệu: 39/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: 24/01/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 29/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  -------------

  Số: 39/2019/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng
  trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía

  ----------------------

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về:

  1. Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành công nghiệp sản xuất đường mía trong giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

  2. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất đường mía.

  3. Đối với đường hóa học, đường nho, cồn sinh học và các sản phẩm đường khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ sở sản xuất đường mía có quy mô từ 1.000 tấn mía/ngày trở lên trên phạm vi cả nước.

  2. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) là tổng năng lượng tiêu hao được tính bằng Mega-joule (MJ) để sản xuất một tấn sản phẩm.

  2. Định mức tiêu hao năng lượng là chỉ số suất tiêu hao năng lượng cần đạt được tương ứng từng giai đoạn theo quy định của Thông tư này.

  3. Đường trắng (đường RS) là đường sacaroza được tinh sạch và kết tinh có độ pol không nhỏ hơn 99,7° Z được quy định trong TCVN 7968:2008 Đường.

  4. Đường tinh luyện (đường RE) hay đường tinh khiết là đường Sacaroza được tinh chế và kết tinh trực tiếp từ mía, từ đường thô hoặc các nguyên liệu khác được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6958:2001 Đường tinh luyện.

  5. Đường vàng tiêu thụ trực tiếp là đường Sacaroza có màu nâu đặc trưng do có thành phần mật đường. Đường vàng tiêu thụ trực tiếp là loại đường mềm chưa tinh chế hoặc tinh chế một phần được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7968:2008 (CODEX STAN 212:1999) về mô tả các sản phẩm đường được sử dụng mà không cần chế biến tiếp theo.

  6. Đường thô là đường Sacaroza được kết tinh từ nước mía đã làm sạch một phần nhưng chưa hoàn toàn đạt yêu cầu để ly tâm hoặc sấy và được đặc trưng bởi các tinh thể Sacaroza còn phủ một lớp mật được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7968:2008 Đường.

  7. Sản phẩm tương đương là sản phẩm đường được quy đổi từ các sản phẩm đường khác nhau được sản xuất từ mía theo sản phẩm đường trắng để tính toán suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm.

   

  Chương II. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

   

  Điều 4. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng

  Suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía xác định theo phương pháp quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

  Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng

  1. Định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành công nghiệp sản xuất đường mía giai đoạn đến hết năm 2025.

  TT

  Quy mô cơ sở sản xuất

  Đơn vị

  Định mức

  1

  Từ 1.000 tới 3.000 tấn mía/ngày

  MJ/tấn sản phẩm tương đương

   

  30.000

  2

  Từ 3.000 tới 6.000 tấn mía/ngày

  MJ/tấn sản phẩm tương đương

  23.000

  3

  Trên 6.000 tấn mía/ngày

  MJ/tấn sản phẩm

  tương đương

  19.000

   

  2. Định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành công nghiệp sản xuất đường mía giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

  TT

  Quy mô cơ sở sản xuất

  Đơn vị

  Định mức

  1

  Từ 1.000 tới 3.000 tấn mía/ngày

   

  MJ/tấn sản phẩm tương đương

   

  25.000

  2

  Từ 3.000 tới 6.000 tấn mía/ngày

   

  MJ/tấn sản phẩm tương đương

  18.000

  3

  Trên 6.000 tấn mía/ngày

  MJ/tấn sản phẩm

  tương đương

  17.000

  Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo các giai đoạn

  1. Suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất đường mía theo từng giai đoạn không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Điều 5 của Thông tư này, cụ thể như sau:

  a. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2026, cơ sở sản xuất đường mía phải đáp ứng định mức tiêu hao năng lượng quy định tại khoản 1, Điều 5 của Thông tư này;

  b. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2031, cơ sở sản xuất đường mía phải đáp ứng định mức tiêu hao năng lượng quy định tại khoản 2, Điều 5 của Thông tư này.

  2. Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất đường mía cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

  3. Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm, các cơ sở sản xuất đường mía có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm trước tới 31 tháng 7 năm hiện tại của đơn vị theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này trực tiếp bằng văn bản gửi Sở Công Thương tại địa phương.

  Điều 7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía

  1. Các giải pháp về quản lý bao gồm:

  a. Tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng năng lượng tại các cơ sở sản xuất đường mía;

  b. Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng tại các cơ sở sản xuất đường mía.

  2. Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ bao gồm:

  a. Tối ưu hóa quy trình sản xuất;

  b. Sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.

  3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất đường mía áp dụng các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu suất năng lượng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 8. Trách nhiệm của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

  2. Phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình hình thự hiện định mức tiêu hao năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo lộ trình.

  3. Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Thông tư và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật đối với những trường hợp không thực hiện đúng các quy định của Thông tư.

  Điều 9. Trách nhiệm của sở Công Thương

  1. Phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

  2. Hàng năm, thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các báo cáo theo Phụ lục IV và tình hình tuân thủ thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của các cơ sở sản xuất đường mía tại địa phương đối với các quy định tại Thông tư này.

  3. Hằng năm, thực hiện kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo lộ trình của các cơ sở sản xuất đường mía tại địa phương chưa đáp ứng quy định về định mức tiêu hao năng lượng.

  4. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng hàng năm của các cơ sở sản xuất đường mía tại địa phương và báo cáo trực tiếp bằng văn bản về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 9 hàng năm theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

  Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở sản xuất đường mía chưa thể xác định được định mức tiêu hao năng lượng theo quy định của Thông tư có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo đếm năng lượng để đảm bảo tính toán chính xác suất tiêu hao năng lượng của cơ sở.

  2. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở sản xuất đường mía chưa đáp ứng được định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này có trách nhiệm lập kế hoạch cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng đảm bảo đáp ứng định mức tiêu hao năng lượng theo quy định của Thông tư và báo cáo Sở Công Thương tại địa phương.

  Điều 11. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2020.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu hướng dẫn, giải đáp, sửa đổi, bổ sung Thông tư./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - VBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

   - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;

  - Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;

  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra Văn bản);

  - Công báo:

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Cổng thông tin Bộ Công Thương;

  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;

  - Lưu: VT, TKNL.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG
  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

  Ban hành kèm theo Thông tư số .... 2019/TT-BCT ban hành ngày  ... tháng ....

  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  1. Phạm vi đánh giá là cơ sở sản xuất sản phẩm đường mía, không bao gồm khu vực canh tác, trồng trọt, phương tiện vận tải cơ giới và phần điện năng phát lên lưới điện quốc gia.

  2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất đường mía là từ ngày 01 tháng 08 năm trước tới 31 tháng 07 năm lập báo cáo.

  3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất đường mía:

  Thông số

   Ý nghĩa

  Đơn vị

  EPR

  Tổng nhiên liệu sơ cấp

  MJ

  E_P

  Điện năng mua

  kWh

  E_S

  Điện năng bán

  kWh

  PRS

  Sản lượng đường trắng sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

  tấn

  PR

   

  Sản lượng đường thô sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

  tấn

   

  PBR

  Sản lượng đường vàng tiêu thụ trực tiếp sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

  tấn

  PRE

  Sản lượng đường tinh luyện sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng.

  tấn

   

  4. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp sản xuất đường mía được xác định theo Công thức 1 dưới đây:

  Trong đó:

  - SEC: Suất tiêu hao năng lượng [MJ/tấn SP]

  - EPR: Tổng nhiên liệu sơ cấp [MJ] được xác định theo Công thức 2 dưới đây:

  Với:

  · Fi: Khối lượng nhiên liệu sơ cấp loại i

  · CFi: Nhiệt trị của nhiên liệu loại i (Tra theo Bảng cuối Phụ lục I)

  - EE_P: Điện năng mua từ lưới điện [MJ] được xác định theo Công thức 3 dưới đây:

  EE_P = E_P * CF [MJ]               (Công thức 3)

  Với:

  · E_P: Điện năng mua từ lưới [kWh]

  · CF: Nhiệt trị (Tra theo Bảng cuối Phụ lục I)

  - EE_S: Nhiên liệu sơ cấp sản xuất Điện năng bán lên lưới [MJ] được xác định theo Công thức 4 dưới đây:

  Với:

  · E_S: Điện năng bán lên lưới [kWh]

  · CE: Nhiệt trị (Tra theo Bảng cuối Phụ lục I)

  - Ptd: Tổng sản phẩm tương đương [tấn SP]. Nhằm đảm bảo đồng nhất hoá sản phẩm trong việc so sánh, các sản phẩm đường (đường thô, đường vàng tiêu thụ trực tiếp, đường trắng, và đường tinh luyện) được quy đổi về sản phẩm tương đương theo Công thức 5 dưới đây:

  Ptd = PRS + 0,98315 * PR + PBR + 1,09685 * PRE [Tấn ]      (Công thức 5)

  Với:

  · Ptd: Sản phẩm đường tương đương [tấn]

  · PRS: Sản phảm đường trắng [tấn]

  · PR: Sản phẩm đường thô [tấn]

  · PBR: Sản phẩm đường vàng tiêu thụ trực tiếp [tấn]

  · PRE: Sản phẩm đường tinh luyện [tấn]

  · 0,98315: Hệ số chuyển đổi từ đường thô sang đường tương đương

  · 1,09685: Hệ số chuyển đổi từ đường tinh luyện sang đường tương đương

  Do tiêu thụ nhiều dạng năng lượng khác nhau, nên các dạng năng lượng được quy đổi theo các hệ số sau:

   

  STT

  Loại

  Đơn vị

  Hệ số

  MJ/đơn vị

  1

  Điện

  kWh

  3.60

  2

  Than cám loại 1.2                                                                                                    ị

  Tấn

  29.309

  3

  Than cám loại 3.4

  Tấn

  25.122

  4

  Than cám loại 5.6

  Tấn

  20.935

  5

  Dầu DO

   

  Tấn

  42.707.40

  1000 lít

  36.845.60

   

  6

  FO (Fuel Oil)

  Tấn

  41.451.30

  1000 lít

  39.357.80

  7

  LPG

  Tấn

  45.638.30

  8

  Hơi (6 bar)

  Tấn

  2.755.46

  9

  Hơi (7 bar)

  Tấn

  2.761.00

  10

  Hơi (9 bar)

  Tấn

  2.773.03

  11

  Hơi (15 bar)

  Tấn

  2.801.93

  -

  12

  Hơi (21 bar)

  Tấn

  2.799.26

  13

  Hơi (23 bar)                                                                                                  1

  Tấn

  2.800.82

  14

  Hơi (25 bar)

  Tấn

  2.801.93

  15

  Hơi (30 bar)

  Tấn

  2.803.15

  16

  Hơi (35 bar)

  Tấn

  2.802.64

  17

  Hơi (40 bar)

  Tấn

  2.800.82

  18

  Hơi (45 bar)

  Tấn

  2.797.951

  19

  Hơi (50 bar)

  Tấn

  2.794.21

  20

  Hơi (55 bar)

  Tấn

  2.789.72

  21

  Hơi (60 bar)                                                                                                 

  Tấn

  2.784.59

  22

  Hơi (70 bar)

  Tấn

  2.772.63

  23

  Hơi (80 bar)

  Tấn

  2.758.68

  24

  Hơi (90 bar)

  Tấn

  2.742.94

  25

  Hơi (100 bar)

  Tấn

  2.725.49

  26

  Hơi (110 bar)

  Tấn

  2.706.35

  27

  Hơi (120 bar)

  Tấn

  2.686.45

  28

  Bã mía

  Tấn

  7.464.00

  29

  Mùn cưa

  Tấn

  15.223.00

  30

  Trấu khô

  Tấn

  15.906.80

   
   

  PHỤ LỤC II

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
  TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

  Ban hành kèm theo Thông tư số …./2019/TT-BCT ban hành ngày ... tháng ...

  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  1. Tăng cường quản lý nội vi, tạo cơ chế ràng buộc trách nhiệm tiết kiệm năng lượng trong nhà máy.

  2. Tối ưu hóa quá trình cháy trong lò hơi nhờ công tác thí nghiệm và hiệu chỉnh lò hơi.

  3. Tận dụng nhiệt thải để sấy bã mía.

  4. Đảm bảo các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong lò hơi hoạt động hiệu quả.

  5. Tuân thủ qui trình bảo dưỡng định kỳ của lò, kiểm tra lớp bảo ôn xung quanh lò.

  6. Vận hành lò hơi ở công suất gần với định mức (khoảng gần 90% công suất định mức).

  7. Nâng cao thông số hơi quá nhiệt khi ra khơi lò hơi và thay thế các hệ dẫn động bằng hơi trong dây chuyền sản xuất bằng động cơ điện.

  8. Giảm độ ăn mòn của cánh tuarbin giúp tăng hiệu suất phát điện.

  9. Thay thế tuabin đối áp bằng tuabin ngưng hơi có cửa trích hơi.

  10. Tối ưu hóa hệ thống phân phối hơi.

  11. Tối ưu hóa quá trình công nghệ trong quá trình bốc hơi nước mía.

  12. Trang bị thiết bị bốc hơi có kết cấu hợp lý giúp tiết kiệm hơi bão hòa.

  13. Tái tuần hoàn nước ngưng.

  14. Tăng nồng độ Brix trước khi nấu

  15. Tái sử dụng hơi từ thiết bị bay hơi đa tầng.

  16. Sử dụng nồi nấu liên tục nằm ngang.

  17. Thu hồi nhiệt thải từ công đoạn sấy đường.

  18. Tự động hóa quá trình sấy đường.

  19. Sử dụng hơi nước thay vì nước nóng nếu cần gia nhiệt trên 95°C.

  20. Cải thiện máy nén khí.

  21. Thay thế Động cơ một chiều bằng động cơ xoay chiều.

  22. Sử dụng máy biến áp hiệu suất cao.

  23. Thay thế động cơ thường bằng động cơ hiệu suất cao.

  24. Lắp biến tần cho động cơ.

  25. Thay thế turbin hơi bằng động cơ điện cho bơm nước, máy nghiền

  26. Thay thế hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao.

  27. Đầu tư thay thế hệ thông ép mía trục cán thay bằng khuếch tán, giảm tối đa việc sử dụng điện và hơi cho hệ thống ép, tăng lượng hơi cho phát điện.

  28. Đầu tư máy ly tâm gián đoạn hiện đại chạy bằng biến tần có khả năng tái sinh nguồn điện.

  29. Đầu tư hệ thống chế luyện đường theo hướng tự động hóa cao, không cánh khuấy thay thế các hệ thống nồi nấu mẻ truyền thống dùng cánh khuấy.

   

  PHỤ LỤC III

  MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG
  LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

  Ban hành kèm theo Thông tư số …. 2019/TT-BCT ban hành ngày .... tháng ...

  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  (Dùng cho Sở Công Thương)

   

  UBND

  SỞ CÔNG THƯƠNG

  -----------

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  ..., ngày … tháng … năm ….

   

   

  BÁO CÁO

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG
  TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

  năm….

  Kính gửi: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương

   

  Thực hiện quy định của Thông tư số … /2019/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2019 của Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía, Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía thuộc phạm vi quản lý như sau:

  - Số cơ sở sản xuất đường mía: …………………………………………………………………..

  - Số cơ sở đã báo cáo: ……………………………………………………………………………..

  - Số cơ sở không báo cáo: ………………………………………………………………………..

  Trong đó:

  - Số cơ sở đạt mức quy định: …………………………………………………………………..

  - Số cơ sở cần tăng cường quản lý: …………………………………………………………..

  Chi tiết các cơ sở sản xuất đường mía thuộc phạm vi quản lý được tổng hợp dưới đây:

  Bảng 1. Danh sách các sở sản xuất đường mía thuộc đối tượng quản lý

  STT

  Tên cơ sở

  Mã số thuế

  Sản phẩm (tấn)

  Hiện trạng

  Đường thô

  Đường vàng tiêu thụ trực tiếp

  Đường trắng

  Đường trắng tinh luyện

  Đã nộp

  Chưa nộp

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

                     

  Bảng 2. Suất tiêu hao năng lượng của các cơ sở sản xuất đường mía đã báo cáo

  STT

  Tên cơ sở

  Tổng sản lượng (tấn sản phẩm)

  Suất tiêu hao năng lượng (MJ tấn)

  Đánh giá

  Kỳ báo cáo trước

  Kỳ báo cáo này

  Đạt

  Chưa đạt

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

  Bảng 3. Danh sách các cơ sở cần tăng cường quản lý

  STT

  Tên cơ sở

  Nội dung cần tăng cường quản lý

  Ghi chú cụ thể, nếu có

  Chưa báo cáo

  Chưa đạt định mức quy định

  Nội dung khác

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  ….

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

  Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện Thông tư (nếu có)

  ……………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu Văn phòng.

  ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

   
  PHỤ LỤC IV

  MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM

  Ban hành kèm theo Thông tư số ......./2019/TT-BCT ban hành ngày .... tháng ...

  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  (Dùng cho các cơ sở sản xuất đường mía)

   

  Tên cơ sở

  -----------

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  ..., ngày … tháng … năm ….

   

   

  BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

  Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …..

   

  Thực hiện quy định của Thông tư số …/2019/TT-BCT ngày … tháng ... năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng tại nơi chế biên như sau:

  - Tên cơ sở: ……………………………………………….

  - Địa chỉ: ……………………………………….

  - Mã số thuế: ………………………………………….

  Các thông tin dưới đây được tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm 20… đến ngày 31 tháng 7 năm 20.............................

  I. Thông tin chung                              

  Nguyên liệu

  tấn mía năm

  Sản lượng và sản phẩm

  Đường thô

  Đường vàng

  Đường trắng (RS)

  Đường tinh luyện (RE)

  Khác

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Thông số vận hành cơ bản

  1. Thông số lò hơi:

  Thông số

  Đơn vị

  Lò hơi số 1

  Lò hơi số 2

  Lò hơi số 3

  Lò hơi số 4

  Công suất thiết kế

  Tấn/giờ

   

   

   

   

  Công suất thực tế

  Tấn/giờ

   

   

   

   

  Áp suất làm việc

  Bar

   

   

   

   

  Nhiệt độ ra hơi

  oC

   

   

   

   

  Lưu lượng hơi hàng năm

  Tấn hơi/năm

   

   

   

   

  2. Thông số hơi:

  Vào Tuabin

  Tuabin ra

  Đi công nghệ

  Áp suất

  Nhiệt độ

  Áp suất

  Nhiệt độ

  Áp suất

  Nhiệt độ

  Bar

  oC

  Bar

  oC

  Bar

  oC

   

   

   

   

   

   

  III. Thông số năng lượng tiêu thụ

  1. Nhiên liệu

  Bã mía tiêu thụ

  Sinh khối khác

  Dầu FO

  Dầu DO

  Than

  LPG/CNG

  Khác

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

  Tấn/năm

   

   

   

   

   

   

   

  2. Điện năng

  Máy phát

  Bán lưới

  Mua lưới

  kWh/năm

  kWh/năm

  kWh/năm

   

   

   

  IV. Mức tiêu hao

  Thông số

  Đơn vị

  Giá trị

  Suất tiêu hao năng lượng năm nay

  MJ/tấn SP

   

  Năng lượng tiết kiệm năm sau

  MJ

   

  %

   

  Suất tiêu hao dự kiến năm sau

  MJ/tấn SP

   

  So sánh với định mức cùng giai đoạn

  %

   

  V. Kế hoạch tiết kiệm năng lượng

  STT

  Tên giải pháp

  Tiềm năng tiết kiệm năng lượng

  Tiến độ thực hiện

  Năng lượng

  Đơn vị

  Giá trị

  Tiềm năng %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VI. Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện thông tư này (nếu có)

  …………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

   

  …. ngày … tháng …năm ….

  Người đại diện theo pháp luật

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 39/2019/TT-BCT quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất đường mía

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 39/2019/TT-BCT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 29/11/2019
  Hiệu lực: 14/01/2020
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: 24/01/2020
  Số công báo: 91&92-01/2020
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới