logo

Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 1095&1096-12/2018
  Số hiệu: 49/2018/TT-BCT Ngày đăng công báo: 09/12/2018
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 21/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 49/2018/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 42/2013/TT-BCT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Nghị định s98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định s 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dn việc kim soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kim soát nhập khu, xut khu, vận chuyn quá cảnh lãnh thViệt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục cht ma túy và tin cht;

  Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật hóa cht;

  Theo đnghị của Cục trưởng Cục Hóa cht,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kim soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

  Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2019./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Viện Kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC;
  - Kiểm toán Nhà nước; Tổng cục Hải quan;
  - Công báo; Website Chính phủ; Website BCT;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Lưu: VT, HC.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới